Värdegrund, vision och mål

Vår gemensamma värdegrund

Alla medarbetare med input från elevrådet har med handledning av Värdeskaparna tagit fram en gemensam värdegrund – med fokus på beteende – Vad vi gör när vi lever efter vår värdegrund. I korthet presenteras den så här:

Värdegrund

Hedda Wisingskolans Vision

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Skolnämndens och vårt mål inkl indikatorer och strategier för år 2022 och framåt

Ett enda och långsiktigt mål –  Skolorna i Härnösands kommun ska vara en god miljö för utveckling och lärande

Nämndens indikatorer:

 • I kommunens förskolor och skolor är utforskande, nyfikenhet och lust att lära en grund för utbildningen.
 • I kommunens förskolor och skolor finns en social gemenskap som ger trygghet och tillit till den egna förmågan, vilja och livslång lust att lära.

Hedda Wisingskolans lokala mål (reviderade ht22)

 • Högre grad av integration och inkludering för ökad lust och motivation hos alla elever.
 • Höja kvalitén på språkundervisningen och förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos eleverna.
 • Att digital teknik tillför kvalitet i lärandet och undervisningen.
 • Färre individuella anpassningar och istället utveckla metoder som når alla elever.
 • Att vi agerar mer miljömässigt och socialt hållbart på skolan. Arbete och undervisning kring hållbar utveckling går från teoretisk kunskap till mer praktiskt agerande. (Ska omformuleras – kanske delas upp i olika delar)

Lokala indikatorer:

 • Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 • Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 • Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.

Fokusområden och aktiviteter

Respektive A-lag tar tillsammans med eleverna fram fokusområden som ska prioriteras varje läsår. A-lagen tar sedan fram aktiviteter kopplade till fokusområdena.

Strategier

Fetstil är prioriterade strategier för läsåret

För att nå våra mål och leva upp till vår vision strävar vi efter att arbeta utifrån följande strategier:

 1. Vi samarbetar, planerar tillsammans och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 2. Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 3. Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 4. Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och kursplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 5. Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar och agerar aktivt i olika uppföljande och elevstärkande processer.