Rutiner och riktlinjer

Alla rutiner och riktlinjer som är kopplade till ”Elevhälsa” finns här eller hittas direkt på menyraden ovan.

Brand och utrymning

Brandrutin Hedda Wisingskolan 221013

Betyg och bedömning

Riktlinjer för betygsättning

PP-presentation – riktlinjer för betygssättning 170301

PM för betygssättning

Pedagogisk planering

Riktlinjer för Lokala Pedagogiska Planeringar LPP  gäller för nya planeringar från och med 170110

Riktlinjer för examinationer och examinationskalendern

Riktlinjer för läxor

Möjlighet till egen träning på idrottstiden 200225.docx

Information kring PRAO

minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3

Riskbedömning för PRAO

Praktikplatsen Egen ordnad praoplats Härnösand

Rutin för PRAO på annan ort

Material inför utvecklingssamtal

Riktlinjer för elevledda utvecklingssamtal 220322

Dagordning vid utvecklingssamtal.docx

Checklista inför utvecklingssamtalet

Inbjudan till vårdnadshavare.docx

Att tänka på som vårdnadshavare under samtalet

Krysslista för vårdnadshavare

Lärakännasamtal ht åk 7

Värdegrund, likabehandling, förväntansdokument

Förväntansdokument för Hedda Wisingskolan

Rutin om en elev uttrycker att hen inte trivs i klassen 200225

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Rutin för hantering och uppföljning av anmälningar kring kränkande behandling.docx

Riktlinje för ledighet av religiösa skäl (reviderad 170906 för att förtydliga när ansökan ska lämnas in – ”i god tid” längst ner i andra stycket har nu preciserats till ”minst en vecka”.

Arbetstider mm.

Riktlinjer för reglering av ramtider och avstämningsperioder

Rutiner vid ledighet för lärare utanför loven ifyllningsbar

Arbetsmiljö

Riskbedömning och checklista vid uteaktivitet

Tillbudsrapportering – länk till formulär

Om att rapportera tillbud på arbetsplatsen

Rutin för arbetsmiljö och egenkontroll 201125

Bilagor till rutin för arbetsmiljö och egenkontroll

Prioriteringsordning för lärare efter MBL

Arbetsbeskrivning resursuppdrag efter MBL 180518

Inför nytt läsår

Process för skapande av nya klasser inför åk 7 vt2021.docx

Rutiner för utstädning av skåp vid terminsslut

Språkval / Moderna språk

Riktlinjer för byte från moderna språk

Utveckling / IKT

Kompetensutvecklingsplan för Hedda Wisingskolan 202122

Hedda Wising kompetensprofil Lärare 2018-01-23

IT-policy gällande

Lägstanivå Schoolity läsår 1 180525

Lägstanivå för Schoolity läsår 2 190513

Rutiner för datorer och annan IT-utrustning

Ansvarsavtal elevdator

Rollbeskrivningar a-lagsledare, Lärarassistenter och likande

Beskrivning av A-lagsledarroll efter beslut MBL11 190415 

Agenda A-lagsarbete

Arbetsbeskrivning resursuppdrag efter MBL 180518

Skolans lilla undervisningsgrupp

Kriterier för elever främst inom autismspektrat i behov av särskilt stöd genom liten undervisningsgrupp reviderat 211111.docx

Sekretess

Sekretessbevis 200303