Rutiner och riktlinjer

Alla rutiner och riktlinjer som är kopplade till ”Elevhälsa” finns här eller hittas direkt på menyraden ovan.

 

Nyanlända, SvA och undervisning av elever som är nybörjare i svenska

Riktlinjer för undervisning av elever som är nybörjare i svenska

 

Betyg och bedömning

Riktlinjer för betygsättning

PP-presentation – riktlinjer för betygssättning 170301

Rutin för F-varning

PM för betygssättning

 

Pedagogisk planering

Riktlinjer för Lokala Pedagogiska Planeringar LPP  gäller för nya planeringar från och med 170110

Lägstanivå för arbetet i Sharepoint via HeddaUndervisning.com under läsåret 2017/18

Riktlinjer för examinationer och examinationskalendern

Riktlinjer för läxor

 

Värdegrund, likabehandling, förväntansdokument

Förväntansdokument för Hedda Wisingskolan lå 2017/18 

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Riktlinje för ledighet av religiösa skäl (reviderad 170906 för att förtydliga när ansökan ska lämnas in – ”i god tid” längst ner i andra stycket har nu preciserats till ”minst en vecka”.

 

Arbetstider mm.

Riktlinjer för reglering av ramtider och avstämningsperioder

 

Arbetsmiljö

Riskbedömning och checklista vid uteaktivitet

Tillbudsrapportering – länk till formulär

Om att rapportera tillbud på arbetsplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Hedda Wisingskolan

 

Inför nytt läsår

Process för skapandet av nya klasser till åk 7

 

Språkval / Moderna språk

Riktlinjer för byte från moderna språk