Rutiner och riktlinjer

Alla rutiner och riktlinjer som är kopplade till ”Elevhälsa” finns här eller hittas direkt på menyraden ovan.

Brand och utrymning

Brandrutin Hedda Wisingskolan 181003

 

Nyanlända, SvA och undervisning av elever som är nybörjare i svenska

Riktlinjer för undervisning av elever som är nybörjare i svenska

 

Betyg och bedömning

Riktlinjer för betygsättning

PP-presentation – riktlinjer för betygssättning 170301

Rutin för F-varning

PM för betygssättning

 

Pedagogisk planering

Riktlinjer för Lokala Pedagogiska Planeringar LPP  gäller för nya planeringar från och med 170110

Lägstanivå för arbetet i Sharepoint via HeddaUndervisning.com under läsåret 2017/18

Riktlinjer för examinationer och examinationskalendern

Riktlinjer för läxor

Möjlighet till egen träning på idrottstiden 200225.docx

 

Information kring PRAO

minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3

Riskbedömning för PRAO

Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Härnösands kommun 2019-08-01

Praktikplatsen Egen ordnad praoplats Härnösand

Rutin för PRAO på annan ort

 

Material inför utvecklingssamtal

1. Riktlinjer inför de elevledda utvecklingssamtalen

2. Självskattning elever ifyllningsbar

3. Checklista inför utvecklingssamtalet ifyllingsbar

4. Dagordning vid utvecklingssamtal

5. Inbjudan till vårdnadshavare

6. Att tänka på som vårdnadshavare under samtalet

7. Krysslista för vårdnadshavare

Lärakännasamtal ht åk 7

 

Värdegrund, likabehandling, förväntansdokument

Förväntansdokument för Hedda Wisingskolan lå 2019/20 

Rutin om en elev uttrycker at hen inte trivs i klassen 200225

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Riktlinje för ledighet av religiösa skäl (reviderad 170906 för att förtydliga när ansökan ska lämnas in – ”i god tid” längst ner i andra stycket har nu preciserats till ”minst en vecka”.

 

Arbetstider mm.

Riktlinjer för reglering av ramtider och avstämningsperioder

Rutiner vid ledighet för lärare utanför loven ifyllningsbar

 

Arbetsmiljö

Riskbedömning och checklista vid uteaktivitet

Tillbudsrapportering – länk till formulär

Om att rapportera tillbud på arbetsplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Hedda Wisingskolan

Prioriteringsordning för lärare efter MBL

Arbetsbeskrivning resursuppdrag efter MBL 180518

 

Inför nytt läsår

Process för skapandet av nya klasser till åk 7

Rutiner för utstädning av skåp vid terminsslut

 

Språkval / Moderna språk

Riktlinjer för byte från moderna språk

 

Utveckling / IKT

Kompetensutvecklingsplan för Hedda Wisingskolan 2017

Hedda Wising kompetensprofil Lärare 2018-01-23

Lägstanivå Schoolity läsår 1 180525

Lägstanivå för Schoolity läsår 2 190513

Rutiner för datorer och annan IT-utrustning

 

A-lagsledaruppdraget

Beskrivning av A-lagsledarroll efter beslut MBL11 190415 

Agenda A-lagsarbete

 

Skolans lilla undervisningsgrupp

Kriterier för elever främst inom autismspektrat i behov av särskilt stöd genom liten undervisningsgrupp

 

Sekretess

Sekretessbevis 200303