Kvalitetsarbete

Mål och vision för Hedda Wisingskolan

Vision

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med eget ansvar och utveckling.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Mål

Skolnämndens mål  (inkl indikatorer)

 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
  • Betyg / meritpoäng / behörighet till gymnasiet
 • Barns och elevers lust att lära ska öka
  • Brukarundersökningen
  • Närvaron på skolan ökar
 • Alla förskolor och skolor ska vara miljöcertifierade
  • Grön flagg
 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
  • Andelen stödtimmar per elev utanför den ordinarie klassen samtidigt som studieresultaten förbättras och att den upplevda tryggheten bibehålls eller ökar (frågorna 17-22 i brukarundersökningen).

 

Hedda Wisngskolans mål lå 2016/17, 17/18 och 18/19.

Brukarundersökningen ska göras mot ALLA elever (genom Incito) från och med vt2017.

De prioriterade målen är de som är rödmarkerade.

Eleverna upplever undervisningen mer intressant för varje år.

 • Brukarundersökningen
 • Skolarbetet gör eleverna mer nyfikna för varje år.
  • Brukarundersökningen
 • Eleverna upplever att de är mer trygga i skolan för varje år.
  • Brukarundersökningen
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar för varje år.
  • Betyg / meritpoäng / behörighet till gymnasiet
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen för elever som läser SvA ökar för varje år.
  • Betyg / meritpoäng / behörighet till gymnasiet
 • Eleverna upplever att de för varje år kan påverka sin skolsituation allt mer.
  • Brukarundersökningen frågor

 

Strategier

För att nå våra mål och leva upp till vår vision har vi valt att arbeta efter följande strategier:

 • Vi samarbetar och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 • Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 • Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 • Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och ämnesplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 • Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar i olika uppföljande och elevstärkande processer.
 • Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter / åtgärder och genom att följa upp och utvärdera vårt arbete med utifrån tydliga mål.

 

 

bild-arshjul

På den här sidan hittar man alla dokument som hör till skolans systematiska kvalitetsarbete, mm.

Årshjul för det systematiska kvalitetsarbete på Hedda Wisingskolan