Kvalitetsarbete

Årshjul kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbete årshjul

Årshjulet som PDF: Årshjul kvalitetsarbete

Mål och vision för Hedda Wisingskolan

Hedda Wisingskolans Vision

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Skolnämndens och vårt mål inkl indikatorer och strategier för år 2021 (och framåt) (revidering görs lokalt under höstterminen varje år och är klar under under nov/dec)

Ett enda och långsiktigt mål –  En god miljö för utveckling och lärande

Nämndens indikatorer:

 • I kommunens förskolor och skolor är utforskande, nyfikenhet och lust att lära en grund för utbildningen.
 • I kommunens förskolor och skolor finns en social gemenskap som ger trygghet och tillit till den egna förmågan, vilja och livslång lust att lära.

Våra indikatorer

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Våra internationella projekt – Erasmus (Breaking barriers och Envisning) och Atlas/Sydafrika
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

IndikatorEleverna upplever att de är trygga i skolan.

Aktiviteter / åtgärder:

 • Elevhälsan omstrukturerar sin arbetsmodell för att komma närmare verksamheten och A-lagen.
 • A-lagsledare införs (2 i varje A-lag – varav en är med en Spec.ped med i EHT).
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8.
 • Arbeta med skolans värdegrund utifrån följande:
  • Elever gör egna case som kan diskuteras, ca 1 gång i månaden på mentorstid för att hitta ungdomarnas egen verklighet.
  • Skapa diskussionskort med händelser/beteenden som är kopplade till skolans värdegrund att regelbundet diskuteras.
  • 4-hörnsövningar med lätta frågor. Kan kopplas till Kahooten ”I min klass”.

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen ökar

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

IndikatorEleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med mer strukturerat elev- och klassrådsarbete.
 • Tydligt vuxenansvar för att strukturera arbetet.
 • Ha en elevrådskick-off så snart ett nytt elevråd valts.

IndikatorElevernas närvaro i skolan ökar

Aktiviteter / åtgärder:

 • Fortsätta med ett strukturerat och systematiserat uppföljningsarbete kring ogiltig frånvaro.
 • Följa kommunens gemensamma handlingsplan för frånvaro – även när det gäller giltig frånvaro.

* Indikatorer (tidigare mål) reviderades, samt aktiviteter / åtgärder formulerades gemensamt i kollegiet  augusti 2019.

Strategier

Fetstil är prioriterade strategier för läsåret

För att nå våra mål och leva upp till vår vision strävar vi efter att arbeta utifrån följande strategier:

 1. Vi samarbetar, planerar tillsammans och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 2. Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 3. Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 4. Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och kursplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 5. Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar och agerar aktivt i olika uppföljande och elevstärkande processer.