Kvalitetsarbete

Mål och vision för Hedda Wisingskolan

Vision

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med eget ansvar och utveckling.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Mål

Skolnämndens mål  

 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Barns och elevers lust att lära ska öka
 • Alla förskolor och skolor ska vara miljöcertifierade
 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.

Hedda Wisngskolans mål lå 2016/17, 17/18 och 18/19.

De prioriterade målen är de som är rödmarkerade.

 • Eleverna upplever undervisningen mer intressant för varje år.
 • Skolarbetet gör eleverna mer nyfikna för varje år.
 • Eleverna upplever att de är mer trygga i skolan för varje år.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar för varje år.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen för elever som läser SvA ökar för varje år.
 • Eleverna upplever att de för varje år kan påverka sin skolsituation allt mer.

Strategier

För att nå våra mål och leva upp till vår vision har vi valt att arbeta efter följande strategier:

 • Vi samarbetar och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 • Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 • Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 • Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och ämnesplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 • Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar i olika uppföljande och elevstärkande processer.
 • Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter / åtgärder och genom att följa upp och utvärdera vårt arbete med utifrån tydliga mål.

 

 

bild-arshjul

På den här sidan hittar man alla dokument som hör till skolans systematiska kvalitetsarbete, mm.

Årshjul för det systematiska kvalitetsarbete på Hedda Wisingskolan