IT-policy, Instruktioner och lathundar

IT-policy Hedda Wisingskolan

(Klicka här för att se den som PDF)

Definition

Med IT avses utnyttjande av datorutrustning och nätverk (kommunens/skolans nätverk samt under skoltid även privata nät genom mobila enheter) för hantering och bearbetning av information. Med IT-policy menas hur IT bör, ska och får* användas under skoltid. Med datorutrustning menas datorer, mobiltelefoner, smarta klockor, surfplattor och liknande.

Förutsättningar för IT-användandet på skolan

Alla elever i årskurs 7-9 har var sin dator som av skolan lånas ut till dem så länge de är inskrivna på skolan. De har tillgång till datorn dygnet runt. I samband med att de lånar datorn skriver de på ett ansvarsavtal som gäller hela lånetiden. Se avtalet genom att klicka här. I övrigt gäller skolans generella ordningsregler vid IT-användandet på skolan, däribland hur mobiltelefoner får och ska användas. Även alla anställda på skolan har tillgång till var sin bärbar dator.

Genom datorn har elever och anställda på skolan tillgång till internet via det skolnätverk som kommunen ansvarar för. Elever har också möjlighet att logga in med sina privata mobiler i det gemensamma skolnätverket. Via internet har de sedan, genom ett personligt inlogg, tillgång till följande:

 • En lärportal (Schoolity) där schema, studieplanering samt arbetsuppgifter m.m. finns tillgängligt.
 • Office365 med alla de appar som kommunen har avtal för, samt lagringsyta i en molntjänst.
 • Digitalt läromedel (Gleerups) där digitala läromedel finns i alla teoretiska ämnen och de flesta praktiska/estetiska ämnen.
 • Digitalt pedagogiskt stödmaterial (se) där eleven kan hitta förenklat materiel, material översatt till andra språk samt instruktionsfilmer.

Grundläggande IT-undervisning som berör esäkerhet, källkritik, etik och handhavande av ordbehandlare, presentationsprogram, kalkylprogram och sökmotorer finns insprängt i flertalet ämnen i läroplanen (Lgr11). IT ska därför vara ett verktyg som på ett eller annat sätt används i alla ämnen löpande under läsåret.

Kommunens IT-enhet i samarbete med skolförvaltningen står som garant för att IT-säkerheten vad gäller plattform och hårdvarunivå sköts enligt regelverk och gällande lagstiftning. Detsamma gäller för hur personuppgifter hanteras och hur dataskyddsförordningen (GDPR) följs i samband med att olika användaravtal tecknas. I linje med detta följer skolan även kommunens gemensamma rutiner och regler för publicering av elevbilder och material på internet. Medgivande från vårdnadshavare krävs (se blankett här).

Alla IT-användare på skolan får kontinuerlig fortbildning och information kring det som tas upp i vår IT-policy. Se nedan under rubriken ”Genomförande och planering samt uppföljning/utvärdering”.

Områden för IT-policyn

IT-policyn täcker främst fem huvudområden:

 • Etik
 • Säkerhet
 • Användarkompetens
 • Kommunikation/information
 • Genomförande/uppföljning

Etik och IT-användning

Samma normer och värden som gäller i övrigt på skolan gäller även vid IT-användningen – oavsett om det är vid användning av en dator eller en privat mobiltelefon. Dessa normer och värden framgår främst av skolans vision, mål och värdegrund samt i olika styrdokument**.

Det innebär att när man använder IT i skolan får man inte:

 • använda sig av eller sprida material som är olagligt, rasistiskt, pornografiskt, diskriminerande, nedsättande, kränkande eller förtalande. Det gäller även sökmotorer som ger tillgång till ”Darknet” och ”deep web” och liknande.
 • använda utrustningen för brott mot upphovsrätt eller kopieringsskydd (gäller bland annat: musik, bilder, text, program, filmer m.m.) eller orsaka intrång på varumärke eller handelsnamn.
 • sprida massutskick av e-post, så kallad spam.
 • sprida kod, begå dataintrång eller att skaffa sig tillträde till/skada andras material eller kommunikation.
 • publicera eller dela andras personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, eller film eller bilder på andra utan personens medgivande.
 • genom text, bild eller gömd bakom anonymitet utge sig för att vara någon annan än man är.
 • använda IT-utrustning för att plagiera eller ”fuska” vid examinationer.

För att kunna leva upp till flera av ovanstående punkter krävs att IT-utrustning endast används på lektionstid när undervisande lärare förväntar sig det och att eleven har grundläggande kompetens i källkritik i linje med läroplanens krav på källkritik i ett flertal ämnen.

eSäkerhet vid IT-användning

Som användare av IT-verktyg genom ett elevkonto och en elevdator förbinder man sig att ansvara för sin dator såväl som sitt användarkonto i kommunens/skolans nätverk. Det ansvaret innebär att man följer följande punkter för esäkerheten:

 • Elevdatorn eller användarkontot får ej lånas ut till andra.
 • Elevdatorn skall skyddas genom att eleven loggar in med ett personligt lösenord som inte får avslöjas för andra.
 • Att inte öppna mail och bilagor som man inte vet vad de innehåller mot de rekommendationer datorn eller skolan signalerar.
 • Att man följer skolans råd och plan för serviceåtgärder, uppdateringar, kontroll eller liknande.
 • Elevdatorn skall förvaras på ett tryggt sätt eller med uppsikt.
 • Användaren får inte på något sätt förändra datorns säkerhetsfunktioner (antivirussystem m.m.).
 • Alla användare ska snarast rapportera incidenter som felaktig eller förstörd utrustning, virusmeddelande eller annat fel avseende IT-systemet till ansvarig personal.

Användarkompetens för IT i skolan

Den kompetens som behövs för att använda IT i skolan innebär kunskaper om användandet av program, hemsidor och applikationer såväl som handhavandet av hårdvara (hur man tryggt och säkert tar hand om sin dator, surfplatta och liknande). Det innebär att följande förväntas och krävs av alla användare av IT i skolan:

Att använda program, hemsidor och appar

För att kunna använda sig av nedanstående verktyg på ett etiskt och säkert sätt krävs grundläggande kompetens i källkritik och källetik*** i linje med läroplanens krav på källkritik i ett flertal ämnen.

 • Som IT-användare på skolan förväntas man kunna hantera grunderna i följande program, hemsidor/plattformar och appar:
  • Office 365 (Outlook, Word, PowerPoint, Teams, samt i viss mån Excel) samt filhanteringen där.
  • se och dess funktioner.
  • Användning av digitala examinationsformer såsom Dugga
  • Plattformar för undervisningsmaterial: se och Studi.se
  • Skolans infosida (gäller främst medarbetare)
  • Sökmotorer som Google och liknande
 • Som elev i behov av stöd eller särskilt stöd kunna använda sig av de hjälpmedel som finns via Windows, O365, Gleerups och Studi.se.

Att tryggt och säkert tar hand om sin dator, surfplatta och liknande

 • Elevdatorn är avsedd för skolarbete under skoltid och ska därför vara laddad och fungerande i skolan.
 • Låntagaren förväntas vara aktsam med elevdatorn. Vid skador på elevdatorn på grund av oaktsamhet hos låntagaren eller borttappande av elevdator eller laddare kan skolan komma att kräva ersättning av låntagaren i linje med skadeståndslagen****
 • Elevdatorn skall förvaras på ett tryggt sätt eller med uppsikt.

Kommunikation och information genom IT

En betydande del av all kommunikation med vårdnadshavare och även elever sker idag digitalt (direktkommunikation genom möte ska emellertid alltid prioriteras om det är möjligt). Följande prioriteringsordning gäller för elever och vårdnadshavare – både vad det gäller att kommunicera direkt och var det finns information att hämta.

Direktkommunikation med elever och vårdnadshavare – prioritering när det sker digitalt

 1. Digitalt möte via Teams
 2. Samtal via telefon
 3. Kommunikation via mail
 4. Kommunikation via SMS

Informationskanaler för elever och vårdnadshavare – platser att hämta information

 1. Schoolity
 2. Gemensamma generella mailutskick
 3. Hemsida/skolans infosida (för riktlinjer, policys m.m.)
 4. Kommunens hemsida för skolan.

Information och kommunikation för medarbetare

 1. Digitala möten via Teams
 2. Schoolity/mail
 3. Skolans infosida
 4. Insidan/intranätet

Genomförande och planering samt uppföljning/utvärdering

Följande planering gäller för att information om och utbildning i etik, esäkerhet, användarkompetens och kommunikation/information kring IT-användning når alla på skolan – elever såväl som vårdnadshavare och medarbetare.

För elever

 • I samband med skolstart varje läsår, vecka 35-39, hålls lektioner/kurser med alla elever om IT-användning av skolans IT-samordnare och IT-pedagog. Åk 7 får en mer omfattande genomgång än åk 8 och 9.
 • Lektionerna/kurserna avslutas med digitala test av elevernas kunskaper främst kring etik, handhavande och esäkerhet kring IT-användning.
 • Löpande under läsåret 2ggr på hösten och 3 ggr på våren arbetar mentorerna i alla klasser på mentorstid med värdegrund, förväntansdokument och IT-etik.

För vårdnadshavare

 • I samband med föräldramöten vid terminstart ges en övergripande genomgång av IT-användandet på skolan.
 • Alla föräldrar erbjuds en kurs i användandet av skolans viktigaste IT-system och verktyg där samma grunder som för eleverna gås igenom – etik, handhavande och esäkerhet.
 • På varje lokalt skolråd finns en stående punkt kring IT-frågor där etik, esäkerhet och handhavande tas upp.

För medarbetare

 • I samband med läsårsslut i juni inventeras kompetensutvecklingsbehovet kring IT – program och appar såväl som det ansvar de vuxna i skolan har gällande esäkerhet och etik, inför läsårsstart i augusti.
 • Vid läsårsstart i augusti genomförs kompetensutveckling genom workshops med utgångspunkt från inventeringen av behoven vid föregående läsårsslut.
 • IT-kompetensutveckling genomförs senare under läsåret i samband med konferenstiderna på onsdagar – 2-3 ggr per termin eller efter behov.
 • Löpande under läsåret skapas instruktioner och instruktionsfilmer efter utvecklingsbehov som uppstår inom IT i enlighet med IT-policy och omvärldsbevakning.

Uppföljning/utvärdering

 • De lektioner och kurser som hålls med alla elever varje läsårsstart följs upp med digitala test – se ovan.
 • I samband med arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och de enkäter eleverna gör under året följs behov och kompetens kring IT-frågor upp hos eleverna genom riktade frågor i enkätmaterialet.
 • Medarbetarnas kompetenser i IT-frågor såväl som reflektioner över IT-användandet följs upp varje år i januari och juni i samband med det övriga kvalitetsarbetet. Resultatet därifrån ligger till grund inför planeringen av kommande läsår.

Skolan förbehåller sig rätten att när som helst, enligt eget oberoende beslut och utan varsel, till sin helhet eller till en del, upphäva, ändra eller tills vidare upphäva denna policy.

* Om man bryter mot vad man får göra kan åtgärder komma att vidtas – allt från begränsningar i användarmöjligheterna för användaren till polisanmälan.

** Skolans värdegrund, läroplanens kapitel 1 och 2, samt i de kursplaner där IT-kompetens och/eller etik ingår. Det ingår även i skolans ”Förväntansdokument” (skolans ordningsregler), ansvarsavtal för elevdator samt är i linje med samhällets regler och lagar.

*** Med källetik menas kompetens och förståelse för plagiering och liknande.

**** Med utgångspunkt från skadeståndslagen (1972:207) som reglerar sakskada som skett uppsåtligen eller av vårdslöshet/oaktsamhet.

Lathundar IKT

Lägstanivå för Outlook

Utskrift av terminsbetyg elev

Inloggning i våra olika system: Lathund datorhantering

Att använda klippverktyget för bilder

Att få Gleerups material uppläst på arabiska (på sikt fler språk)

Inlogg och schema i Schoolity

Att lägga in frånvaro annan skolverksamhet i Schoolity (utan ljud – behövs ej)

Att generera en närvarorapport i Schoolity

Skapa länk till schemat i Schoolity (från ex Gleerups)

Att lägga till filer direkt i schemat i Schoolity

Boka utv.samtal i Schoolity

Tal till text med Google translate

Hur man hittar Instruktioner och lathundar på HeddaWisingskolan.som

Betygsinmatning i Schoolity

Hur man använder Skolverkets statistik och databas Siris

Att läsa en elevs examinationsschema

Översätt webbsida med Google Chrome