Sjökortet v40 30/9-4/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Kring vision och mål
 • Underlag för självskattning
 • Viktiga temadagar under veckan – 4/10 kanelbullens dag, 5/10 den internationella dagen för lärare… Hur man nu tänkte då det hamnar på en lördag 🙂
 • Övriga frågor

Mål och vision läsåret 19/20

Här är sammanställningen av revisionen av vår vision och våra mål utifrån gruppernas återkoppling. Dessa tas upp vid nästa MBL.

Vision

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Mål

Hedda Wisngskolans mål lå 2019/20

Alla mål är formulerade utifrån att måluppfyllelse innebär en positiv utveckling och förändring från föregående läsår.

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 3. Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.
 4. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 5. Elevernas närvaro i skolan ökar.
 6. Under läsåret ska skolan bli miljöcertifierad.

Nämndens mål 2019

 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Alla skolor och förskolor ska vara miljöcertifierade 2019
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Strategier – fetstil är prioriterade strategier för läsåret

För att nå våra mål och leva upp till vår vision strävar vi efter att arbeta utifrån följande strategier:

 1. Vi samarbetar, planerar tillsammans och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 2. Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 3. Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 4. Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och kursplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 5. Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar och agerar aktivt i olika uppföljande och elevstärkande processer.

Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter och åtgärder genom att följa upp och utvärdera vårt arbete utifrån tydliga mål.

Individuella ämnessamtal kan nu börja planeras in / hållas

Tidigare under torsdagen skickades två instruktionsfilmer ut till elever och vårdnadshavare ang vad som utgör underlag för utvecklingssamtalet samt film om hur eleverna lägger in mallen för självskattningen i ett inlägg under översiktsvyn.

Klicka här för att se filmen som beskriver underlaget inför utvecklingssamtalet som skickats till elever och vårdnadshavare.

Under rubriken ”Att göra på mentorstid” ligger instruktionsfilmen för hur man lägger in självskattningsmallen.

Vi återkommer efter onsdag när utvecklingssamtalen ska hållas.

Uppdaterad checklista för elevvårdsarbetet

Under rubriken ”Elevhälsan” här på heddawisingskolan.com ligger nu en uppdaterad och något förenklad checklista för elevvårdsarbetet. Klicka här för att se den. Den kommer att läggas ut / sättas upp i alla arbetsrum för att ersätta den gamla.

Första närvarokontrollen

Nu i månadsskiftet (mån/tis v.40) sker den första automatiska närvarokontrollen. Se därför till att gå igenom hur närvaron ser ut i respektive klass. Klicka här så hittar du rutinen för hantering av hög frånvaro.

Om det finns oroväckande frånvaro (5% eller mer ogiltig frånvaro eller 20% återkommande giltig frånvaro) ska ni som mentorer kontakta vårdnadshavare.

Mitterminsuppföljning

Det är ännu inte meddelat när nämnden vill ha in mitterminsuppföljningen / prognosen. Men vi hoppas få besked under v40. 

Planering av v44 

I den gemensamma kalendern ligger en del punkter inlagda för v44. Ett detaljschema blir klart så snart vi har alla detaljer kring det som ska göras kommungemensamt. Om det finns särskilda önskemål inför v44. ta upp det på A-lagstiden.

Riktlinjer och rutiner kring droger, alkohol och tobak

De rutiner kring droger, alkohol och tobak vi har i dagsläget kan ni läsa om ni klickar här (ligger under heddawisingskolan.com/elevhälsa)

Dessa rutiner är en sammanställning av kommunens mkt omfattande rutiner. Det saknas dock konkretion i vissa frågor i kommunens gemensamma vilket gör att även vår bör förtydligas.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Önskemål inför programpunkter v44.

Att göra på mentorstid

 • Alla elever i åk 8 och 9 ska ladda upp / kopiera underlaget för självskattningen inför utv.samtalet. Se film här hur man gör
 • Påminna alla elever i åk 7 om att det är sista dagen på söndag för anmälan till Erasmus+ och första resan i nov. med Envising till Mallocrna. Alla elever har fått info och länk för anmälan via Schoolity.
 • Till alla elever – de har förlängd mentorstid mån v41 – de kommer att få enkätutskick under veckan som ska fyllas i då – påminn att det har datorn med sig till v.41.

Veckans tips 

Fem enkla tips om hur vi bygger vår kultur på skolan:

5 sätt att bygga skolkultur


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan – PRAO för 9A och 9B, Besök på ungdomsmottagningen för åk 8 (se gemensamma kalendern när), på söndag deadline för ansökan för åk 7 och Envisings första resa i nov.
 • Tis – 13:00-14:00 elevråd Ansvar Martin G och Anders B
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid endast åk 9 Ansvar resp A-lag.
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info därefter IKT – fokus utv.samtal och lägstanivå år 2 Ansvar skolledningen

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).

 

 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering
 • Riktat stöd – Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.

 

 

 

 

 

Sjökortet v39 23/9-27/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mentorstid
 • Skoljoggen och fördelning av medarbetare längs banan
 • Köpstopp från och med v44.
 • Missa inte stående påminnelser här i Sjökortet längst ner
 • Övriga frågor

Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik

Här finns en inbjudan till ett seminarium på mittuniversitetet om ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik den 7/10. Spännande och intressant utifrån att nästan alla som undervisar i matematik på skolan även har teknik: Inbjudan till seminarium Ämnesintegrerad undervisning

Individuella ämnessamtal måste börja hållas

Tiden rinner iväg snabbare än man tror – snart är vi vid de individuella utv.samtalen tills dess måste eleverna ha fått info för respektive ämne. Under vecka 39 kommer underlaget ut så att alla elever kan informeras hur samtalen ska förberedas och hur de ska dokumenteras.

MBL – protokoll och kallelser

I spalten till höger ligger nu en länk till alla MBL-kallelser och protokoll under rubriken MBL – protokoll och kallelser mm. I mappen som länken leder till kommer alla MBL-protokoll och kallelser att läggas då de anses justerade.

Vi har enligt överenskommelse sedan tidigare och nu uppdaterad vid MBL19 190913 beslutat gemensamt i MBL-gruppen att MBL-protokollen är justerade efter att de legat ute för påsyn och kommentarer i en vecka till alla som medverkat på respektive MBL-möte. Därför finns inga underskrifter på resp. MBL-protokoll.

Utbildning för resurser – numer ”Lärarassistenter” 

Från och med v39 kommer Henrik S och Christofer S att går den kommungemensamma internutbildningen för lärarassistenter. Utbildningen sker på varje fredag e.m. resten av läsåret.

Simskola

Från och med fredag v39 kommer de elever som behöver simskola att få det på fredagar mellan 13:30 och 14:10. Det innebär att de eleverna behöver gå vid 13:00-tiden för att hinna till simskolan. Vilka det gäller kommer Johan att maila ut under veckan.

Att fira – fin funktionärsinsats från våra elever på BRI-olympiaden

De som var funktionärer på BRI-olympiaden får jättefin beröm från alla som var med och arrangerade tävlingarna för de yngre eleverna. Se nedan de fina vitsorden de får. Bra jobbat!! Vilka ambassadörer de är för skolan!! 🙂

Här är återkopplingen från arrangörerna:

Tusen tack för lånet av era fantastiska ungdomar idag. Det har varit fantastiskt fina BRI-tävlingar med glada lärare och duktiga elever som har presterat lysande resultat.

De funktionärer som Hedda Wising bidrog med skötte sig alla exemplariskt. De var trevliga, noggranna i sitt jobb och duktiga på att uppmuntra och peppa eleverna. Onsdagens funktionärer fick mycket beröm av de lärare som följde klasserna. För ovanlighetens skull blev det inte heller några förseningar på någon av stationerna! Detta mycket tack vare årets jätteduktiga funktionärer. Beröm dem när du träffar dem!

Så härligt att höra!!

Ommålning av vissa klassrum i O-huset

Vissa av salarna i Ohuset på plan 2 behöver få en uppfräschning. Hemfosa ställer upp med färg och material för att måla de väggar som behöver målas och vi hoppas resursgruppen kan göra det under höstlovet eller jullovet. Vi behöver dock få in önskemål vilka rum vi ska ta ställning till för att kunna göra en bedömning.

Skoljoggen

Lunchtiderna inför fredagens skoljogg blir årskursvis:

 • åk7 10.45.
 • åk8: 11.00
 • åk9: 11.20.

Därefter ser planeringen ut enligt följande:

12.00 samling.
12.15 uppvärmning.
12.30 start.

Idrottslärarna bestämmer var alla funktionärer ska stå.  Det är mkt viktigt att idrottslärarna får veta om det är några som byter platser med varandra.

Dennis och Patrick står vid målet som organisatörer och prickar även av sina mentorsklasser och har förstaförbandslåda med och kommer att dela ut fler till personal runt om i spåret.

10 vuxna håller sig i starten och tar hand om avprickning. 1 vuxen/klass. Dessa ska även pricka av eleverna då de kommer i mål så att vi vet att alla är tillbaka.
Vi behöver 12 ”vägvisare” ute i spåret.

Ungdomsmottagningen v39-41

Alla tider för respektive grupper och klasser i åk 8 som ska till Ungdomsmottagningen ligger nu ute i kalendariet. Kolla där så ni inte missar att delar av klassen borta på annat. Henrik, Martin och Christoffer följer eleverna dit. Johan har lagt in det i resp klass elevschema.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).

Länkar:


Att göra på mentorstid

 • Jobba med eleverna kring det nitycker är viktigtast kring Värdegrund, teambuilding, förväntansdokument, etc.

Veckans tips 

Skolvärlden

Favorit i repris – Viktigt och bra om ledarskap i klassrummet!!

https://skolvarlden.se/webb-tv/sa-blir-du-en-skicklig-ledare-i-klassrummet


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan – Screeningen enligt screening plan påbörjas Ansvar spec.team / berörda ämneslärare
 • Mån – Vi hälsar Anna Nyberg välkommen – ny medarbetare i 7-9B Välkommen 🙂
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid Ansvar resp A-lag.
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info för alla sedan ämnesmötestid Ansvar skolledningen och resp ämneslag.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B och alla resurser
 • Fre – Skoljoggen – se info ovan!

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering
 • Riktat stöd – Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.
 • Tider fotografering för de som är kvar

Här är tiderna för fotografering under de kommande veckorna.

Tider fotografering

 

 

 

 

Sjökortet v38 16/9-20/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mentorstid – återkoppling kring föreläsning Jessica Karlén
 • Återvinning
 • Ämnesmötestid på onsdagar
 • Prata med resurser om utbildning
 • Övriga frågor

Riktat stöd från och med v.41

Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.

Omprovstider ansvar

Ett schema för ansvarig personal vid omprov onsdagar finns nu anslaget på dörren i p-rummet.

Värdegrunden och förväntansdokumentet i resp hemklassrum

Under v.38 ska Daniel meddelas var i hemklassrummen ni vill att Värdegrunden och Förväntansdokumentet ska sättas upp. Om det inte meddelas Daniel under veckan kommer han sätta upp dem där han anser lämpligt.

Tider fotografering för de som är kvar

Här är tiderna för fotografering under de kommande veckorna.

Tider fotografering

Ramtider och avstämmningsperioder

Nu har vi diskuterat avstämningsperioder på MBL (protokollet är ännu inte justerat) men det förslag alla var positiva till vid mötet var:

 • Period 1 = från läsårsstart ht19 till och med vecka 4
 • Period 2 = från och med vecka 5 till och med vecka 14
 • Period 3 = från och med vecka 15 fram till och med läsårsslut.

För att kunna göra avräkning vid periodbryt måste ramtider in. Glöm inte att göra det snarast.

Ny fråvaroorsak – Caféuppdrag

Från och med i höst lägger Anders i ”Caféuppdrag” som giltig frånvaroorsak när eleverna är i cafét. Därmed går det att följa upp om en elev är frånvarande hos anders eller ej.

Återvinningskärl i korridorerna – förslag till återvinningsrutin

Nu har vi köpt in 4 st återvinningsstationer för skolan. Tanken är att det blir 1 i ljushallen, en på plan 2 i O-huset, en i vardera trapphall på plan 1 och 2 i N-huset. Har ni idéer om andra placeringar får ni gärna komma med dem till Daniel, Johan eller Erik.

Här är vårt förslag på återvinningsrutin:

I hemklassrummen

 • I varje hemklassrum ska det finnas en nyckel till vårt gemensamma sopsorteringsrum.
 • Varje klass tar fram ett rullande schema för klassens hållbarhetsvärd som varje mentorstid tömmer pappersåtervinningen (och andra kärl om vi bestämmer oss för det) i soprummet.

I korridorerna

 • Alla klasser ska få en genomgång av So- eller No-lärare om var sopstationerna finns samt ha en diskussion om vikten av att vi sopsorterar och att detta sköts.
 • Johan tar fram ett schema för när resp klass ansvarar för att på mentorstid tömma sopsorteringskärlen i soprummet.

Arbetsmiljö – elevskyddsombud

Nu är det klart vilka som är eleskyddsombud i resp årskurs. Vi återkommer kring hur de ska få sin utbildning och när. Här är namnen:

Åk 7

 • Sidra Daaboul 7C
 • Sabrina Ali Mohammed 7D

Åk 8

 • Jonathan Hagblom 8C
 • Thea Eriksson 8B

Åk 9

 • Gustav Vesterlund 9B
 • Frida Jenssen 9C

A-lagstid

 • Teman för lektionsbesök – kom med förslag, ett A-lag har gjort det redan.
 • Se över förslaget med återvinningsrutin

Att göra på mentorstid

 • För åk 9 – återkoppla och ta upp föreläsningen i onsdags. Vad tyckte dom och hur reagerar de på hur Jessica framställde sitt liv.

Veckans tips 

Mittuniversitetet2

Spännande seminarieserie på Mittuniversitetet – läs mer här: Inbjudan Framgångsfaktorer för lärande 2019


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan – Screeningen enligt screening plan påbörjas Ansvar spec.team / berörda ämneslärare
 • Mån – Föräldramöte för föräldrar med annat modersmål Ansvar Erik, Hanan, Anna W
 • Tis – 15:45-17:30 – EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag åk 7.
 • Ons – 15:45-17:00 APT – allmänna frågor och underlag inför utv.samtal Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp fack-ombud
 • Tors – 13:00-14:00 RKA-möte Ansvar RKA-gruppen
 • Tors – Elevrådsrepresentanterna (en per klass) har Kick-off inkl övernattning i Aspnäs Ansvar Martin G och Anders B
 • FreSkol-DM i friidrott är inställt

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Elevrådsrepresentanterna är på Kick-off i Aspnäs 19-20/9.

 

 

 

 

Sjökortet v37 9/9-13/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mentorstid – klassråd och val av elevrådsrepresentanter
 • Frukt på RS-tiden på måndagar
 • Övriga frågor

Tack och bra jobbat med en trygg och rutinerad skolstart

Homer

En strukturerad, rutinerad, lugn och trygg skolstart är mycket bra förutsättningar för ett bra skolår!! Bra jobbat och tack för ert engagemang och glöd!! 🙂 

Rutin för datorer och annan IT-utrustning

Under första veckan presenterade Simon nya rutiner för datorer och lån av annan IT-utrustning. Rutinen för detta ligger nu på Heddawisingskolan.com och kan läsas här: Rutiner för datorer och annan IT-utrustning

Den gemensamma kalendern är uppdaterad 

Nu finns allt vi vet som kommer under året inlagt med rubriker i kalendern. Den går fortfarande inte att dela på vanligt sätt så den måste läsas här på sidan. Ta er lite tid och bläddra iden för att få lite grepp om planeringen för året. Där ser ni bland mycket annat att det är förlängd mentorstid under v.41 och v.14 för att fylla i enkäter.

Technichus hela skolprogram ht2019 och ny kurs på Musik- och kulturskolan

Här hittar ni Thechnichus hela skolprogram inför 2019 – här finn en hel del att haka på – inte bara för NO-ämnen. Skolprogram blad HT2019

Musik och kulturskolan har en ny kurs – musikproduktion – tipsa gärna elever om detta: Musikproduktion

Arbetsmiljö och prioritering

I december förra året MBLade vi en prioriteringslista för lärare. Vi kommer att se över den i dec/januari för ev. revidering. Fram tills dess gäller den ännu och går att hitta på Heddasisingskolan.com – läs här: Prioriteringsordning för lärare.

Under hösten ska en motsvarande lista för resurser/lärarassistenter tas fram. Plan för detta kommer – men det kommer att läggas på handledningstid samt höstlovet.


A-lagstid

 • Välja Skolrådsrepresentanter för resp. A-lag för skolråden 10/10, 22/1 och 2/4. Viktigt att namnen kommer med i protokollet.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd och val av elevrådsrepresentanter. Elevrådet har Kick-off på Aspnäs 19-20/9 (inkl övernattning).
 • Åk 9 påminna om:
  • ”Destination jobb” under mån/tis (se kalendariet)
  • Drog- och våldsförebyggande föreläsning i ”Sigma” med Jessica Karlén – börjar 08:00 – påminn att de är där i tid.

Veckans tips 

Bra underlag för diskussion om diskriminering, olikheter, fördomar och könsroller.


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – Schemabrytande för åk 9 – Destination jobb föreläser för 9A, 9C och 9B – se tider i kalendariet. I gradängsalen. Ansvar Malin L och undervisande vid tiden lärare följer med.
 • Mån – 13:10-14:00, ev lite längre, Elevråd i gradängsalen Ansvar Martin G och Anders B 
 • Tis – 13:05-14:05, Schemabrytande för åk 9 – Destination jobb föreläser för 9D – Ansvar Malin L
 • Ons – 08:00-09:30 – Drog- och våldsförebyggande föreläsning i Sigma med Jessica Karlén Ansvar lärare som har RS-tiden med åk 9 då.
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid. kort samling i Gradänsalen för info. därefter – Startmöte för Erasmus+projekten. Ansvar Ann-Sofie F. För övriga planering av upplägg kring utvecklingssamtalen. Ansvar skolledningen
 • Tors – e.m. Skogen i skolan – se tidiagre utskick och planering Ansvar Mentorer i åk 7 och Malin L
 • Fre – 12:30-13:30 MBL19 på Eriks rum – MBL-gruppen

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Elevrådsrepresentanterna är på Kick-of i Aspnäs 19-20/9.