Sjökortet v44 28/10-1/11

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmöte

Inget måndagsmöte-  Historier från verkligheten. Föreläsning om våldsbejakande extremism startar på Parkaden startar kl 08.15.

Planering v 44

Se programmet för v.44 nedan. Under egen studietid så ska alla elev/ämnesprognoser i Schoolity göras för alla elever – alla prognoser ska vara klara mån v.45.

För resurser / pedagoger så är respektive arbetsdag 1 timme till utöver schemat – i schemat är utlagt 7 tim. Resurser / pedagoger disponerar den timmen när de vill  – före eller efter utsatt tid i planeringen.

Måndag

 • 08:15-15:00 – (lunch på egen hand 12:15-13:30) Föreläsningar ang våldsbejakande extremism på Parkaden. Se inbjudan här: Inbjudan_högstadieskolor_28okt
 • 15:00-16:30 – Egen planeringstid, fritt vald plats.

Tisdag

 • 08:30-10:00 EHT har mötestid
 • ca 10:00 Fika
 • 08:30-12:00 Egen planeringstid för alla utom EHT, dock på plats i skolan för ev samarbete och spontan dialog.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13.00-14.45 Övningsämneslärare Hedda W och Wendela träffas på Hedda W.
 • 13.00-16.30 Egen planeringstid.
 • 13:45-14:15 Fika
 • 15:00-16:30 Planeringstid för Erasmus+projekten på Hedda. Sal O112
 • När man inte är bokad på nåt möte under e.m. så har man egen planeringstid.

Onsdag

 • 08:00-11:30 Språkutvecklande arbetssätt på teatern – se inbjudan här: Inbjudan 30-10 fm_
 • 11:30-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Workshop Jennie Lavås i ”In print” (bildstöd) för alla som undervisar 7D. Sal O112.
 • ca 14:30 Fika
 • 13:00-16:30 Egen planeringstid för övriga

Torsdag

 • 08:00-10:00  Mål och Vision EHT.  A-lagstid – tid att analysera enkätresultat – mitterminsuppföljning av mål och arbetssätt som spikades i augusti. I växlingen mellan info från EHT och A-lagstid ska enkäten om transparens och mål (nedan) fyllas i – ta därför med dator.
 • 10:00 fika
 • ca 10:30-12:00 Egen planeringstid 
 • 10.30 Rapportera. Genomgång för dig som behöver uppfräschning i handhavande av rapportera. Sal Gradängen.
 • 12.00-13.00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Hjärtstartargenomgång för A-lag åk 7, 7-9B samt EHT
 • Fika före eller efter Hjärtstartsgenomgång.
 • 14:00-15:00 Hjärtstartargenomgång för A-lag åk 8 och 9
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid

Fredag

 • Alla lärare lediga
 • 08:00-17:00 inkl 1 tim lunch – Resurspersonal / pedagoger – egen studietid i skolan. Studieanvisningar kommer

 

Påminnelse – anmälan av tillbud och olyckor

Anmälan av tillbud och olyckor för personal – ej elever ska ske via en så kallad KIA-anmälan . Länk finns i kolumnen till höger samt på vår Krissida.

För elever gäller Osis-blanketten: OSIS – Anmälan av olycksfall och skador i skolan

Städning

Länk för att rapportera brister i städning finns i höger marginal på Sjökortet.

Uppföljning kring transparens och våra mål

De flesta av våra framgångsfaktorer kan vi alla påverka mer eller mindre tillsammans – men hur transparenta våra beslut är och hur tydliga våra mål formuleras och förmedlas kan vi i skolledningen påverka mer direkt än hela kollegiet tillsammans. Därför vill vi ställa ett par frågor utifrån den senaste enkäten om våra framgångsfaktorer. Svaren i den här enkäten är anonyma.

Klicka här för att svara på några enkla uppföljande frågor

 

Salsbokningar

För utvecklingssamtal under v 45 och 46 kan inte salarna i P-huset bokas. Det gäller salarna P 117, P 122 och P 123 som finns under rubrik salar & utrustning i Schoolity.

Eriks rum, exp. skall inte bokas för utvecklingssamtal.

 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44

 

Veckans tips

Om ledarskap i klassrummet, se:

https://skolvarlden.se/webb-tv/ta-ratt-beslut-i-klassrummet

 

 

 

 

Sjökortet v43 20/10-24/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Eriks frånvaro
 • Inneskor efter lovet
 • Övriga frågor

Att fira – kulturenkäten / medarbetare – ”All time high” samt Härnösand klättrar på LRs lista Sveriges bästa skolkommun 🙂 

Fira2

Trots att det börjar dra ihop sig till höstlov och det är mycket att göra har vi ”All time high” på Kulturenkäten medarbetare (klicka på bilderna nedan för att förstora dem) – Bra jobbat av oss alla!! Självfallet något att fira!!

Kulkturenkät ht2019

 

 

 

 

 

Framgång elever ht2019

Prognosen för framgångsenkäten ser även den bra ut – eleverna rör sig stadigt uppåt i sin bedömning av hru vi lever upp till våra framgångsfaktorer.

Dessutom klättrar vi – Härnösand som skolkommun – stort och snabbt på LRs lista över ”Bästa skolkommun”. Nu är vi på plats 36!!

Viktigt ang beviljandet av ledigheter för elever

Som vi har sagt tidigare så kan mentor bevilja ledig upp till 5 dagar, därefter är det rektors beslut. Dock viktigt att ni mentorer inte beviljar systematisk ledighet samma veckodagar – ex flera måndagar eller fredagar under en eller ett par månader. Detta är viktigt eftersom då missar eleven samma lektioner gång på gång – vilket inte är bra oavsett om den klarar sig bra i studierna i övrigt. Extra känsliga ämnen är Slöjd och Hkk som endast har ett pass i veckan.

Vi gick ut med motsvarande information till vårdnadshavare för ett år sedan och går ut motsvarande info idag – följande har gått ut via Schoolity:

Hej alla elever och föräldrar,

Närvaro i skolan är viktigt och vi ser att närvaro har helt avgörande betydelse för elevers studieresultat.

På Hedda Wisingskolan har vi beslutat att mentorer har möjlighet att bevilja ledighet för elever upp till 5 dagar – därefter är det skolledning / rektor som beslutar (rektor får enligt lag inte delegera beslut om ledighet över 10 dagar). Ledighet från skolan ska alltid beviljas utifrån elevens studieförutsättningar. Skolan avråder från systematiska återkommande ledigheter samma veckodagar eftersom samma ämnen / lektioner påverkas varje gång en sådan ledighet tas.

Ibland kan man dock som familj / vårdnadshavare bedöma att ledigheter är befogade trots att det går stick i stäv med ovanstående. Från skolans sida respekteras sådana beslut om det inte bedöms ha negativ inverkan på elevens skolresultat och att det kommunicerats öppet till skolan så vi slipper vara oroliga över frånvaron eller att eleven behöver linda in sig i lögner om var den varit när hen inte varit i skolan. Sådan ledighet tas på vårdnadshavarens eget ansvar och innebär att den registreras som ogiltig frånvaro.

Man kan läsa mer om ledigheter på skolverkets hemsida här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan

mvh Erik Juntikka, rektor, Hedda Wisingskolan

Lägstanivå för Schoolity år 2 och kompetensutvecklingsbehov IKT

Påminnelse om lägstanivån för Schoolity. Kan vara bra att ha som utgångspunkt för uppföljningen av kompetensutvecklingsbehoven nedan. Tänk på att detta är lägstanivån som ska vara upp nådda vid läsårets slut – med andra ord behöver de inte fixas nu, men vi kan heller inte skjuta det framför oss för länge.

Klicka här för att se: Lägstanivå för Schoolity år 2

Viktigt att alla gör!! För att kompetensutvecklingen inom IKT ska kunna planeras efter era behov så behöver alla skatta var vi är idag och hur behoven ser ut. Gör det genom att klicka här för att fylla i en självskattning.

Kompetensutvecklingsplan förslag

Här kan du läsa förslaget till kompetensutvecklingsplanen för innevarande läsår. Om du på individuell nivå såväl som på A-lagsnivå har någon feedback på detta så är det viktigt att det kommer till skolledningen senast tisdag kväll inför MBL onsdag 22/10. Ta upp frågan på A-lagstiden. Se förslaget här: Kompetensutvecklingsplan för Hedda Wisingskolan 201920

Påminnelse – hur vi planerar om man ska vara ledig under undervisningstid

Då och då uppstår det frågetecken då lärare ska vara tjänstlediga (eller annan ledighet med kort varsel) från sin undervisningstid. Generellt är vi generösa med den typen av ledighet  – om det går att lösa utan att håltimmar uppstår, förstås. Det senare betyder dock att en planering behövs göras. Om man har ett förslag kring vem som ska lösa det kommuniceras detta tydligt till Agneta / Johan / Erik – överenskommelser måste vara  tydliga för alla inblandade.

Oftast löser Agneta och ni själva detta genom bra kommunikation och planering i Schoolity, men om något upplevs oklart från exps sida eller om detta inte sköts tydligt så förväntas att ni fyller i följande blankett (som gick ut redan förra året): https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/09/rutiner-vid-ledighet-fc3b6r-lc3a4rare-utanfc3b6r-loven-ifyllningsbar.pdf

Man har lagstadgad rätt till tjänstledighet endast vid ett fåtal tillfällen – ex studier och föräldraledighet, men vid båda dessa fallen måste man ha god framförhållning. Föräldraledighet kan man inte kräva att ta ut med kortare varsel än 2 mån, även om vi oftast löser det med

Närvaroavstämningsperiod

Vid höstlovet avslutas närvaroperiod oktober – under lovet går närvarorapporten ut, därför är det viktigt att ni kolla igenom närvaroläget och kontakta vårdnadshavare om det behövs.

Frågan om hur mkt vi lägger på konferenstid

Då och så bubblar frågan upp om hur mycket tid vi lägger på konferenser. Och visst finns det måndagstider där vi upprepar sådant som står i Sjökortet och möten som inte används fullt ut tidsmässigt – men då blir det mer tid att förbereda mentorstiden, och det borde väl vara nåt positivt. Måndagstiden känns som en bra buffert att börja veckan med. Måndagsmötet var också en mkt tydlig önskan från er medarbetare att vi skulle fortsätta med.

Vi är öppna för förslag, men vi får i alla möjliga sammanhang önskemål från er enskilt eller i grupp (senast på konf.dagarna i augusti) om fler arenor och tid för samarbete, gemensam planering, pedagogisk diskussion, etc. och vi ser att det behövs. För att det ska bli tydligt vad vi pratar om, så att vi inte bara pratar om en känsla, så har vi sammanfattat vad har gjorts på onsdags konf. hittills i år:

 • V35: Info om Erasmus+ samt genomgång av Urkund för dem som inte gjorde det i våras (då vi också hade genomgång, men få registrerade sig)
 • V36: Kort info (det blev ca 20 min), därefter ämnesmötestid.
 • V37: Kort info (det blev ca 10 min), därefter – Startmöte för Erasmus+projekten. För övriga planering av upplägg kring utvecklingssamtalen.
 • V38: APT – allmänna frågor och underlag inför utv.samtal, därefter facklig tid (tid som normalt ska ligga utanför arbetstid).
 • V39: Kort info (det blev ca 20 min) för alla sedan ämnesmötestid.
 • V40: Kort info därefter IKT – fokus på underlaget inför utv.samtal.
 • V41: Kort info (ca 5 min för alla, samt 10 min för de som inte var med i Erasmusprojekten) därefter hade Erasmusgrupperna möte, övriga hade egen planering.
 • V42: Tid för att göra enkäter, därefter egen planeringstid om man inte hade möte Sv och Ma inför NP.
 • V43: Kort info, därefter tid för arbete med F-varningar

Mycket lite av detta går att föra över i skrift till Sjökortet eller sprida i mail – vi måste dessutom ha forum där frågor kan ställas och fås svar på.

Material för hjälp med begrepp på olika språk för Sva-elever

Pedagog värmlandSkolverket

Anna W har tagit fram material för ett flertal ämnen (se nedan) med begreppsstöd på olika språk – Somaliska, Dari, Persiska och Arabiska (något fall tigrinja). En pärm med dessa underlag finns nu på exp för kopiering eller så kan man hitta det via länk till Skolverket https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal eller Pedagog Värmland: https://pedagogvarmland.se/skolord

 • Allmänna skolord
 • Studie och yrkesvägledning
 • Fy
 • Hkk
 • Hi
 • Ma
 • Re
 • Sh
 • Sex och samlevnad

Planering muntliga nationella prov ht19

Här hittar ni planeringen för muntliga nationella prov under ht19: Np ht-19 muntligt


Ämneslag

 • Kolla materialet med begrepp på olika språk ovan, fundera på hur ni kan använda detta på bästa sätt – i övrigt bestämmer ni själva i ämneslaget hur ni ska använda tiden.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er agenda – inget från skolledningen utöver återkoppling på protokoll och från A-lagsledarmöte.

Att göra på mentorstid

 • Påminna eleverna om att det efter lovet är inneskor som gäller – skoskåpsnycklar kommer att fördelas under veckan för de som inte har.
 • Prata med eleverna om att det varje dag hamnar mellan 10 och 20 bestick i återvinningen. Det är både onödigt, dyrt och i värsta fall förstör det kompoståtervinningen om det inte upptäcks.

Veckans tips 

Skolverket

Bra om skolutveckling och samarbete från skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola


Detta händer under veckan (v.43)

 • Tis – 15:45-17:00 EHM åk 7 (övriga A-lagstid) Ansvar EHT och A-lag åk 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. kort info – därefter tid för F-varningar Ansvar Skolledning och alla undervisande lärare.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B och resurser
 • Tors – 18:00-19:00 Föräldramöte inför gymnasievalet för föräldrar åk 9 Ansvar Malin L

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Planering inför nationella proven ht19: Np ht-19 muntligt
 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v42 14/10-18/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Återkoppling från Skolrådet
 • Erasmusday
 • v44.
 • Övriga frågor

Superkul med så mkt engagemang från alla under Erasmusday

 

Jättetrevligt att det var så många här – gäster och nyfikna föräldrar och elever. Tack för roddandet och fixandet. Allt som händer kommer att läggas på våra gemensamma Erasmussidor för Envising och Breaking Barriers.

8B – pilotklass med frukt o te

På förslag från eleverna samt på grund av att frågan lyftes på EHM så ska 8B och deras hemklassrum från och v42 till och med v47 vara pilotklass för att testa att ha lite frukt och möjlighet att ta en kopp te i klassrummet/på lektionerna för att de ska har tillgång till energi när det är långa dagar.

Anders B ser till att det finns en termos med varmt vatten, tepåsar samt frukt att hämta i cafét. Eleverna får ha egna muggar om det ska dricka te. Allt annat sköts av klassen.

Planering v44

Se programmet för v.44 nedan. Under egen studietid så ska alla elev/ämnesprognoser i Schoolity göras för alla elever – alla prognoser ska vara klara mån v.45.

För resurser / pedagoger så är respektive arbetsdag 1 timme till utöver schemat – i schemat är utlagt 7 tim. Resurser / pedagoger disponerar den timmen när de vill  – före eller efter utsatt tid i planeringen.

Måndag

 • 08:15-15:00 – (lunch på egen hand 12:15-13:30) Föreläsningar ang våldsbejakande extremism på Parkaden. Se inbjudan här: Inbjudan_högstadieskolor_28okt
 • 15:00-16:30Egen planeringstid, fritt vald plats.

Tisdag

 • 08:30-10:00 EHT har mötestid
 • ca 10:00 Fika
 • 08:30-12:00 Egen planeringstid för alla utom EHT, dock på plats i skolan för ev samarbete och spontan dialog.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Hjärtstartargenomgång för A-lag åk 7, 7-9B samt EHT
 • 13:45-14:15 Fika
 • 14:00-15:00 Hjärtstartargenomgång för A-lag åk 8 och 9
 • 15:00-16:30 Planeringstid för Erasmus+projekten på Hedda
 • När man inte är bokad på nåt möte under e.m. så har man egen planeringstid.

Onsdag

 • 08:00-11:30 Språkutvecklande arbetssätt på teatern – se inbjudan här: Inbjudan 30-10 fm_
 • 13:00-16:00 Workshop Jennie Lavås i ”In print” (bildstöd) för alla som undervisar 7D
 • ca 14:30 Fika
 • 13:00-16:30 Egen planeringstid för övriga

Torsdag

 • 08:00-10:00 A-lagstid – tid att analysera enkätresultat – mittiterminenuppföljning av mål och arbetssätt som spikades i augusti.
 • 10:00 fika
 • ca 10:30-12:00 Egen planeringstid 
 • Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid

Fredag

 • Alla lärare lediga
 • 08:00-17:00 inkl 1 tim lunch – Resurspersonal / pedagoger – egen studietid i skolan. Studieanvisningar kommer

Skolråd 10/10

I torsdagen var det skolråd. Stämningen var god och föräldrarna upplevde att läsåret börjat bra och att stäningen var god i samtliga klasser som var representerade 🙂 Jättekul – bra jobbat!!

Här finns anteckningarna från skolrådet: Skolråd 191010 anteckningar

Vi saknade dock medarbetarrepresentanter från A-lag 7 och 8.

Inför Lucia – deadline anmälan 

Deadline för anmälan till Luciatåget är nu på söndag 20/10!! Påminn alla elever i åk 9.

Fönsterreparationer / underhåll

Under v.42 och 3-4 veckor framåt kommer det att pågå fönsterreparationer runt om i huset. Generellt kommer insatserna att göras utifrån och ska inte påverka verksamheten.


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda samt ev frågor som A-lagsledarena har med sig från möte.

Att göra på mentorstid

 • De som inte fyllt i enkäterna fyller i dessa.

Veckans tips 

etc

Viktigt och talande inlägg i senaste numret av ETC och Arena (texterna finns i båda tidningarna) om att stödet måste bli mer generellt – mindre individinriktat – det tjänar alla på.

https://www.etc.se/debatt/battre-med-generellt-stod-i-skolan


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela veckan – Ann-Sofie och Patrick är i Slovakien, och 9C och 9D är på PRAO
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid Ansvar resp A-lagsledare
 • Ons – 08:30-11:30 Värdeskaparna – först med A-lagsledare och sedan med EHT Ansvar skolledning och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 APT – återkoppling elevenkäter Ansvar skolledningen 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.
 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering

 

 

 

 

 

Sjökortet v41 7/10-11/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Enkäter på förlängd mentorstid
 • Inför skolråd
 • F-varningar
 • Övriga frågor

Planering och ansvar inför hur vi förbereder utv.samtalen och tider för samtal

Följande presenterades vad gäller planeringen inför utv.samtalen under konf.tiden i onsdags:

 • Fram till och med v43 hålls de individuella ämnessamtalen och eleverna förbereder genom att fylla i sina självskattningar. Ansvar – alla ämneslärare ansvarar för att ämnessamtalen hålls, alla mentorer ansvarar för att varje elev laddar upp underlaget för självskattningen.
 • Senast fredag v43 ska F-varningar skrivas för åk9 och för åk7 och 8 senast fredag v45. Ansvar – alla undervisande lärare
 • Under höstlovet kommer tid att avsättas för att fylla i prognoserna i Schoolity. Om man gör det innan kommer den tiden att kunna användas till egen planering etc. Ansvar – skolledningen planerar in tid – alla undervisande lärare skriver prognoser.
 • Utvecklingssamtalen hålls under vecka 45 och 46. För åk9 hålls samtalen v.45 (utom Laines mentorsgrupp som också håller v.45) och för åk8 hålls samtalen v.46. Ansvar – alla mentorer åk8 och 9.
 • Utvecklingssamtalen hålls från kl 12:00-17:00 och framåt under onsdag och torsdag v45 och v46. Då ställs alla lektioner in för de mentorer som har lektioner. Övrig undervisning pågår som vanligt. Ansvar – mentorer

F-varningar om eleven redan har F 

Följande resonerades fram till på A-lagsledartiden och på konf.tiden i onsdags och gäller från och med nu som rutin* för F-varningar om eleven redan har F i ett ämne:

 • Om en elev har F sedan tidigare gäller den F-varning och tillhörande handlingsplan som skrevs då om inte förutsättningarna och skälen till F-varningen ändrats.
 • Om en elev har ett F sedan tidigare men F-varning ej skrevs inför den betygssättningen så måste en F-varning med tillhörande handlingsplan skrivas.
 • Om en nyanländ elev kommit ut i klass skrivs ingen F-varning första året efter att eleven anlänt till Sverige även om F sätts som betyg.
 • Efter 1 år i Sverige ska eleven få en F-varning innan ett F sätts som betyg, men om det uteslutande beror på att elevens språkliga förmåga i Svenska är orsaken till att eleven får ett F räcker det med att skriva det (att F-et beror på att elevens språkliga förmåga i Svenska inte räcker till för att få ett högre betyg än F) under vilka kunskapskrav som eleven inte nått målen i. En handlingsplan ska dock skrivas som beskriver vad läraren/skolan gör för att hjälpa eleven att nå målen.

* Den redan gällande rutinen kommer att uppdateras med detta tillägg samt anpassas efter att F-varningen görs i Schoolity. Mer info om detta inom kort. På sikt kommer ytterligare justering att göras när vi ska göra F-varningar på vårterminen. Då kommer vi kunna använda oss av att aktivera eller avaktivera tidigare F-varning.

F-varningar instruktion

Strulet med att det inte gick att lägga in flera F-varningar berodde på att vi gick in från fel ställe för F-varning i ett ämne. Man ska gå in via ämnessidan och återkoppling – då funkar det med flera ämnen. Här nedan kan du se en instruktionsfilm hur du gör.

 

Inför Lucia

Träning inför årets lucia kommer att starta för åk 9 elever v 45.

Träningstider kommer att ligga på olika tider under veckorna 45-50 för att inte
samma lektioner skall drabbas. All träning sker under skol tid.

Huvudansvarig för luciaträningen är Elisabet E samt ytterligare en personal.

Elever som vill vara med i luciatåget 13/12 skall anmäla sitt intresse via länk de har i Schoolity. Senaste dag för anmälan är söndag kväll v.42.

Träningstiderna för den aktuella gruppen elever kommer att läggas i elevernas scheman.

Skolråd 10/10

Nu på torsdag 10/10 är det föräldraråd mellan 18:30 och ca 20:30. Respektive A-lag ska vara representerat. Föreslagen agenda är: 

 • Lärare och skolledning beskriver läget på skolan idag.
  • Reflektion/återkoppling från föräldrar
 • Dagarna kring skolstart och de första veckorna.
 • Rekrytering och personalsituation.
 • Cykelparkering
 • Hemklassrum
 • Internationella projekt
 • Likabehandling, värdegrund och förväntansdokument
 • Frågor från föräldrar
  • Det upplevs så att elever inte får ta med sig prov och examinationer hem och att de därför inte får chansen att reflektera över sina svar och resultat – om det är så – varför?
 • Övriga frågor

Vagnar till material

Daniel ställer ut en vagn i personalrummet för påsyn och därefter resonemang kring vilka som vill ha den typen av vagn. Kläm och känn – rulla och kolla – men låt vagnen stå kvar i personalrummet.

Bokning av andra salar

Om man behöver en annan sal tillfälligt i undervisningen eller för examination/prov så måste man boka den via Schoolity. Se nedan instruktionsfilm för hur man gör:

 

Bra stödprogram men med ibland olämplig reklam

Grammarly

Grammarly är ett väldigt bra stödprogram vid skrivande för både elever och lärande. Eleverna kan ladda ner det, men det kan vara bra att veta att det är en gratisversion med reklam som eleverna oftast laddar ner och att reklamen inte alltid är så lämplig i skolan. Det kan vara reklam för dejtingsajter av det mer lättklädda slaget mm.

Värdeskaparna

På onsdag 16/10  kommer Värdeskaparna och träffar A-lagsledarna på A-lagstid samt EHT därefter.

Praktikant till cafét

Från och med v.41 kommer vi att ha en praktikant i cafét – Njilaa Hussein – Välkommen!!


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Önskemål inför programpunkter v44. Se kalenderns hur det preliminära programmet ser ut just nu.
 • A-lag åk 7 och 9 (EHM för åk 8) – Hur jobbar ni med återkoppling efter examinationer / prov? I vilken utsträckning får elever tid och möjlighet att reflektera över gjorda prov?
 • Förslag på filmer kopplat till ämnen för lektioner som missas eller generella teman som ex. värdegrund, psykisk ohälsa, internationalisering, etc. som kan visas för de elever som får inställda lektioner under utv.samtalen v45-46.

Att göra på mentorstid

 • Till alla elever – de har förlängd mentorstid mån v41 – de kommer att få enkätutskick under veckan som ska fyllas i då – påminn att det har datorn med sig till v.41. Åk 9 har av misstag fått brukarundersökningen både från Incito och Netigate – just åk 9 ska bara göra den i Netigate – övriga elever får den endast i Incito och gör den där.
 • Alla elever i åk 8 och 9 ska ladda upp / kopiera underlaget för självskattningen inför utv.samtalet. Se film här hur man gör
 • Påminna eleverna i åk 9 att anmäla sig till Luciatåget – de har fått info via Schoolity.

Veckans tips 

Viktigt i diskussionen om klimatförändringar:


Detta händer under veckan (v.41)

 • Mån – Förlängd mentorstid för att göra följande 3 enkäter – Brukarundersökningen, Framgångsfaktorer, Kulturmätning – eleverna har fått länkar via mail Ansvar alla mentorer
 • Tis – 12:00-13:10 Proxy – dansföreställning på teatern. Lektionerna startar efter 13:30. Eleverna måste också få tid att hinna äta innan. Ansvar mentorer och undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 15:45-17:30 A-lagstid åk 7 och 9 samt EHM åk 8. Ansvar resp A-lag samt EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info därefter har Erasmusgrupperna möte Ansvar skolledningen / Erasmusprojektgrupperna
 • Fre – 15:00-17:00 – Öppet hus för Erasmusday!! Mer info kommer!! Ansvar Erasmusprojektgrupperna! 
 • Fre – 17:00 – AW. 🙂 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).
 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering