Sjökortet v3 – 14/1-18/1

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Inför utvecklingssamtalen
 • Repetition av genomgång av hur onedriven fungerar för elever
 • Sydafrika
 • Övriga frågor

Inför utvecklingssamtalen v.8 och 9

V. 8 har åk 9 utvecklingssamtal och v.9 har åk 7 och 8 samtalen. Ni lägger själv ut vilka tider under respektive vecka ni vill ha samtalen. De ska dock alla förberedas väl – det ska göras genom att alla elever får individuella samtal om hur det går i respektive ämne. Vi får dock återkoppling från såväl föräldrar som mentorer att det är si och så med förberedelserna. Det är helt avgörande att eleverna är förberedda inför samtalen och att individuell återkoppling planeras in för alla elever.

För att kunna följa upp att tid för individuella samtal avsätts i respektive ämne ska alla undervisande lärare skriva in när de planerar att ha de individuella samtalen via följande länk: Planering inför individuella samtal i respektive ämne

Ansvarsområden

Undervisande lärare:

Mentorer (både lärare och resurser beroende på hur det ser ut i respektive klass):

Allt detta finns på HeddaWisingskolan.com/Rutiner och riktlinjer

Deadline för nytt examinationsschema 

Måndag vecka 11 (11/3) direkt efter sportlovet går vi över till att endast förmedla examninationsdatum genom Schoolitys uppgiftsfunktion. Fram tills dess bör examinationerna stå i endast Outlook eller både Outlook och Schoolity. Från och med 11/3 kommer examinationskalendrarna i Outlook att stängas ner.

Det kommer att bli två tillfällen med workshops för att hantera detta på IKT-tid. Om du vill ha mer instruktioner än så boka tid med Mattias eller Simon eller någon av Schoolitypiloterna. Om du vill redan nu kan du se instruktionsfilmen här: https://harnosand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jaek_hsd_harnosand_se/ESPWHgBs9KlMoQTMSq29wDoBcDOoorZlyjixt6l7dMXjbQ?e=hRk43P

Betygsanalys och handlingsplan

Följande tider är inplanerade att arbeta med betygsanalys och ev handlingsplan:

 • v. 3 – Ämnesmötestid – 50 min.
 • v. 3 – Konftid ons. – 60 min.
 • v. 5 – Ämnesmötestid – 50 min.
 • v. 7 – Konftid ons – 60 min.

När ni gjort en analys och eventuellt en handlingsplan så mailar ni den till Erik och Johan så kommer ni att få återkoppling i skrift.

Info om utflyktsmat vid aktiviteter utanför skolan 

Detta förfarande gäller när det ska beställas mat till elever och medföljande personal. Meddela er beställning/önskemål till skolans kök minst 14 dagar innan tillfället. Köket i sin tur gör beställningen hos produktionsköket. De har då koll på om det ska minskas av den ”vanliga” matbeställningen som ska serveras i matsalen.

Inbrottsvåg – lämna inget framme eller synligt

inbrott

Som ni säkert har läst om i media så går det en inbrottsvåg nu i Härnösand med nästan inbrott varje natt sedan årsskiftet. Våra verksamheter är tyvärr ej heller undantagna.
Påminn er personal om att inte lämna stöldbegärlig utrustning framme och se till att fönster (och givetvis skalskyddsdörrar) är låsta!

Genomgång för eleverna hur de ska använda One driven

Under de kommande 5 veckor kommer Björn E att gå igenom med eleverna hur de ska använda One driven för att det ska bli enkelt för eleverna att dela dokunemt för inlämning mm.

Förslag på schema för detta – se nedan. Om dt inte passar så mailar ni direkt till Björn.

it-genomgång

Föreställning / info från ES-programmet på teatern 17/1 

14:15-15:00 har ES-programmet föreställning / Info på teatern obligatoriskt för alla elever i åk 9. Undervisningen avslutas 13:50 för åk 9. De som ska undervisa i resp. klass ska vara med och sitta bland eleverna på teatern.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • På ämnesmötestid – fortsatt arbete med betygsanalys och ev handlingsplan.

Att göra på mentorstid

 • Teknikprogrammet vill att alla elever ska göra en enkät. Det tar bara 3-5 min. Enkäten ligger ute som meddelande på Schoolity.
 • Värdegrundsarbete – gå igenom förvantansdokumentet.
 • Mentorer i åk9 påminna om ”Kill- och Tjejkväll på onsdag resp. torsdag på VVS- och fastighetsprogrammet. Se gemensamt kalender i Outlook.

Veckans tips 

Skolverket

Mycket bra om betyg, anpassad studiegång mm från skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/nyanlanda-elever-och-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.3)

 • Tis – Fre – Programbesök olika program  – se kalendariet i Outlook Ansvar Malin L
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – gemensam info, sedan tid för arbete med betygsanalys och ev handlingsplan Ansvar skolledningen
 • Tors – 14:15-15:00 ES-programmet föreställning / Info på teatern obligatoriskt för alla elever i åk 9. Undervisningen avslutas 13:50 för åk 9. Ansvar De som undervisar resp klass vid tidpunkten

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det viktigaste vi kan ge alla elever är ett eget driv (Grit):

Sjökortet v2 – 7/1-11/1

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Inget måndagsmöte – gemensam konfdag. se program nedan.

Program konferensdagar 7-8/1

Måndag

Ta med dator!

08:00-08:30 – Gott nytt år och god fortsättning och välkommen tillbaka efter lovet. Hej och välkommen till ny medarbetare och genomgång av program, inkl ev. frågor Sal: Gradängsalen

08:30-10:30 – Uppföljning mitt i läsåret – Arbetsmiljö – Arbete i grupper, se bifogad fil: Resultat och uppföljning Arbetsmiljöenkät, där finns instruktion och underlag för diskussion / länkar till webbformulär. Salar och grupper fördelas vid mötet.

10:30-11:00 – Fika

11:00-12:15 – EHT-möte – uppföljning GAP, Uppföljning av elever, Planering EHM åk7 samt planering framåt. Sal: N118.

11:00-12:15 – Uppföljning mitt i läsåret – Kultur och värdegrund / Mål och framgångsfaktorer / strategier – Arbete i samma grupper som tidigare, diskussion utifrån frågor i materialet – alla i gruppen berättar hur de tänker och hur de jobbat under ht2018 – oavsett undervisningämne. I bifogad fil, Underlag för mittiläsåretuppföljning jan 2019, finns resultatmaterial från Tallinnresan – samt instruktion. Även dokumentet med Vision, mål och strategier finns bifogat. Sal: samma som föregående uppgift.

12:15-13:00 – Lunch på egen hand

13:00-13:30 – Uppföljning mitt i läsåret – Mål och framgångsfaktorer – Individuellt arbete – alla fyller individuellt i webbenkäten.  Länk finns i bifogad fil: Underlag för mittiläsåretuppföljning jan 2019. Sal: Gradängsalen

13:00-15:00 – forts. EHT-möte – uppföljning GAP, Uppföljning av elever, Planering EHM åk7 samt planering framåt. Sal: N118.

13:30-15:00 – Ämnesmötestid (inkl tid för fika/kaffe) – Eng/Sv, Ma/No, Övningsämnen, Mod.spr. Diskussion kring betygsstatistiken mm. Se bifogad fil: Instruktion till arbete med betygsstatistik jan 2019 (samt respektive ämnesbetygsfil och Betyg vt2018 Siris Hedda VS Riket) Sal: ämnesgrupperna väljer salar själva.

13:30-16:00 – Övriga har egen planeringstid / resurser – planering kring uppföljning av elever i resp. klass.

15:00-16:00 – EHT möte med A-lag 7 ang EHM-planering. Sal: O227.

Tisdag

Bortsett från de tider man är involverade i följande punkter så används tisdagen efter eget huvud till egen eller gemensam planering.

08:00-10:00 – Ämnesmötestid – So, samma uppgifter som på ämnesmötestiden under måndagen. Sal: ämneslaget väljer själva.

Skolverkets statistik och betygsdatabas 

Här finns en instruktion till hur man hittar i och använder sig av Skolverkets statistik och betygsdatabas. Bra att utgå ifrån i arbetet med betygsfrågor och betygsnivåer. Du hittar till startsidan via följande länk: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik 

Film med instruktion hur man kan använda sig av databasen

Föreställning / info från ES-programmet på teatern 17/1 

14:15-15:00 har ES-programmet föreställning / Info på teatern obligatoriskt för alla elever i åk 9. Undervisningen avslutas 13:50 för åk 9. De som ska undervisa i resp. klass ska vara med och sitta bland eleverna på teatern.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Inget A-lag/ämneslag denna vecka utöver den tid vi ha på konf.dagar.

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid!

Veckans tips 

Edutopia

Intressant om examinationer och betygssättning från Edutopia: https://www.edutopia.org/blog/do-no-harm-flexible-smart-grading-andrew-miller?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow


Detta händer under veckan (v.2)

 • Mån – Tis – Studiedagar – se planering ovan.
 • Ons – 11:00-12:00 – besök ab Teknikprogrammet Ansvar Malin L
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – IKT – nästa steg – hur jobbar vi framåt? Ansvar skolledningen
 • Tors – 13:00-14:30 Forts. Skyddsrond Ansvar Skolledning / Skyddsombud

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Att kontinuerligt jobba med eleverna med förväntansdokumentet och konsekvenstrappan: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/02/fc3b6rvc3a4ntansdokument.pdf

Sjökortet v51 – 17/12-20/12

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Inget måndagsmöte – elevens val-vecka. Hoppas ni alla får en bra vecka tillsammans med era elever i alternativa aktiviteter! 🙂 Vi har dock onsdagskonf. denna vecka – se nedan.

Närvaro och om en elev byter grupp under elevens val

Om en elev mot förmodan byter grupp under elevens val så måste detta meddelas till Erik eller Johan så att ett byte även sker i Schoolity så att ni kan föra rätt närvaro på eleverna. Under elevens valveckan ska närvaro föras i Schoolity som vanligt men i de nya elevens valgrupperna!

Julavslutningsdagen

Torsdag är det avslutning i kyrkan kl 13:00 – samling utanför skolan 12:45 klassvis för gemensam promenad till kyrkan. Kl. 14:00-ca 15:00 träffas vi i personalen i personalrummet för julfika mm.

Konferensdagar i januari

Den 7: och 8:e januari har vi gemensamma konferensdagar och eleverna är lediga från skolan. Tanken är att större delen av tiden kommer att bli egen planeringstid / tid att samplanera i ämneslaget. Följande punkter kommer att tas upp gemensamt under måndagen den 7:e:

 • Mittläsårsuppföljning (inkl uppföljning av stressenkät)
 • Betygssättning / uppföljning
 • Gemensam ämnesplanering

Detaljplanering kommer under v.51 via mail.

Temperaturen i skolan

Följande meddelande har gått till alla elever:

Igår morse efter att eleverna kommit tillbaka till skolan efter det härliga luciafirandet mättes temperaturen i alla klassrum och korridorer i skolan. Det görs eftersom elevrådet påtalat att det är kallt i skolan. Temperaturspannet i klassrum och korridorer ligger generellt mellan 19,5 och 21,5 grader efter att eleverna varit i klassrummet i 10-20 min. I ett klassrum var det 22,5 grader och i tre klassrum (varav ett sedan gårdagen helt tomt klassrum) uppmättes en temperatur på under 19 grader (18-18,6). I dessa klassrum är tilluften kallare än förväntat och det är anmält till intendent (den på kommunen som ansvarar för att följa upp skolbyggnaderna) och till fastighetsägarens servicefunktion.

För att undersöka detta närmare och över tid så kommer en ny mätning att göras direkt innan eleverna kommer på måndag morgon för att se hur temperaturen är i skolan efter helgen. Det blir extra intressant då helgvädret utlovar snabba temperaturväxlingar, vilket kan vara svårt att hantera för ett värmesystem i ett äldre hus. Vi återkommer efter detta.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Elevens val-vecka

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid!

Veckans tips 

Intressant om hur vi ska/kan förhålla oss till förändring och digitala läromedel: https://www.linkedin.com/pulse/om-digitala-l%C3%A4romedel-skogar-och-tr%C3%A4d-troed-troedson/?published=t 


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan – elevens valvecka
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – ev frågor från admin/skolledning om betyg, i övrigt info kring terminsslut Ansvar skolledningen
 • Tors – 13:00-13:45 Julavslutning i domkyrkan Ansvar Skolledning
 • Tors – 14:00- julfika med kollegiet i personalrummet!!
 • Fre – till 7/12 – Jullov!!!

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Att ni alla ska ha riktigt trevligt på elevens val och en härlig god jul 🙂

 

Sjökortet v50 – 10/12-14/12

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Frågor kring betygssättningen
 • De som undervisar 9C – kort info om elever
 • Övriga frågor

Luciaprogram

Landgrenshallen torsdagen den 13/12. Start kl 08.00.

Alla klasser skall vara på plats inne i hallen kl 08.00 – mentorer ska sitta med sin klass. Stämningsfull tystnad gäller.

Program i Landgrenshallen mellan kl 08.00- till ca 08.45. Efter luciaframträdandet – återsamling på Hedda Wisingskolan klassvis i mentorklassrum. Eleverna kommer att bjudas på lussebulle och festis. Mentorer hämtar fikat lådvis i matsalen.

Undervisningen återupptas enligt ordinarie schema för alla klasser enligt nedan.

 • 7a 09.30 No
 • 7b 09.30 Idh
 • 7c 09.30 No
 • 7d 09.30 So
 • 8a 09.30 Sv
 • 8b 09.30 So
 • 8c 09.30 So
 • 8d 09.30 Hkk
 • 9a 09.30 No
 • 9b 09.35 Sv
 • 9c 09.30 Sl
 • 9d 09.30 Ma

Tider inför sista veckan

 • Fredag 14/12 kl 13:00 bryts undervisningen för förberedelser inför elevens val. Salar för detta står i elevutskicket som finns på Schoolity eller nedan.
 • Måndag 17/12 till lunch (se lunchtider i elevutskick inför Elevens val) Torsdag 20/12, är det elevens val
 • Torsdag är det avslutning i kyrkan kl 13:00 – samling utanför skolan 12:45 klassvis för gemensam promenad till kyrkan. Kl. 14:00-ca 15:00 träffas vi i personalen i personalrummet för julfika mm.

Länk till elevutskicket inför elevens val: https://harnosand-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jaek_hsd_harnosand_se/EbJS4zqr9HhAlgzAoQ0scHIBdj9tUuKna37z22fhUH3G6g?e=z4zLMZ

Ev. mattransporter inför elevens val-veckan

Om ni har behov av mattransporten någon dag under elevens val-veckan så måste det meddelas Lena i köket och Daniel för utkörning senast onsdag 12/12.

Riskbedömning inför elevens val-aktiviteter

Innan ni kör igång med alla spännande och roliga aktiviteter under elevens valveckan så behöver ni göra en riskbedömning för alla de aktiviteter som ni gör utanför skolans normala ramar eller som skulle kunna vara extra spännande eller riskfyllda inom skolans väggar. Gör en riskbedömning och lägg i Eriks fack senast fredag 14/12. Länk till riskbedömningsmaterialet finns här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf 

Om ev byten sker inför elevens val

Om ni accepterar eventuella byten inför elevens val så måste detta meddelas Erik så att skolledningen kan besluta om det är möjligt och sedan justera i listorna. Byten måste gå genom Erik för att säkra närvarolistorna som ska hamna i Schoolity.

IT-support Börje N, Mattias M och Simon V

Börje, Mattias och Simon finns tillgängliga vissa tider för olika typer av IT-support olika tider under veckan.

Börje – som vi vet finns han hela tiden överallt med allt som har med IT och AV-teknik att göra, men han lånar vi ju ibland ut till Brännaskolan och några förskolor. Då finns annat support att tillgå:

Mattias Molin finns tillgänglig och bokningsbar för IT-support gentemot medarbetare (Schoolity, Office 365 etc.) mån-tis mellan 15:00 och 16:30.

Simon Vernberg finns tillgänglig för IT-support (främst Hårdvara och Windowsfrågor) alla dagar mellan 11:00 och 13:00 i biblioteket.

Tiderna för Mattias och Simon står nu tillsvidare i högermarginalen här på HeddaWisingskolan.com (läser man i mobilen – längst ner).

Påminnelse om att checka klassrum innan man går hem för dagen

Ni som är sist i lektionssalen när dagen slutar måste checka uppställning av stolar och stänga fönster innan ni lämnar salen.

Nya medarbetare / praktikanter

Från och med v. 50 börjar Osama Arab som praktikant kopplad till Anders och fritidsverksamhet på skolan. Han kommer att vara på skolan 10 veckor onsdag och torsdag.

Sara Norrgård kommer från och med tisdag denna vecka att börja i slöjd. hon går dubbelt med Carolina fram tills hennes föräldraledighet börjar.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid – diskutera hur ni tänker kring betygsstatistiken som ni fått i era fack. Om det finns skäl att eleverna på Hedda är betydligt (mer än 3%-enheter) över eller under riksgenomsnittet så bör ni kunna motivera det med rimliga motiv.
 • Handledningstid resurspersonal

Att göra på mentorstid

 • Info om tider och ramar inför:
  • Luciafirandet
  • Elevens val

Veckans tips 

Får stå kvar från förra veckan. Om betyg / terminsbetyg från skolverket:


Detta händer under veckan (v.50)

 • Tis – 23:59 – Deadline betygsinmatning
 • Ons – 12:00-13:00 MBL. Kallelse har skickats. Ansvar skolledning och fackliga representanter.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – justering av och enskilda frågor kring betygsinmatningen. Kontakt med Agneta, Mattias M och Johan J. Ansvar Agneta, Mattias och Johan För övriga generella IKT-tips: Klippverktyget, skärminspelning i Power point (ex. instruktion till elever), Kommentarsverkltyget i Word. Ansvar Erik J
 • Tors – 13:00-14:00 RKA Kallelse är skickad Ansvar Skolledning och Skyddsombud
 • Fre – 13:00 – Förberedelsetid med eleverna inför Elevens val Ansvar alla elevensval ansvariga

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Alla ni som har nationella prov i era ämnen – läs mer här: https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/nationella-prov 

 

Sjökortet v49 – 3/12-7/12

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Inför betygssättningen
 • Elevens val
 • Övriga frågor

Betygsfilm

Här nedan ser du hur du sätter betyg i Schoolity. Innan du börjar är det viktigt att du kontrollerar att du har rätt mobilnr inlagt. Se under fliken ”Info” på din startsida i Schoolity. Du måste ha ett mobilnr inlagt för att kunna ta emot en verifieringskod för signering av betyg.

Instruktionsfilm för hur du lägger in betyg i schoolity:

Tider inför sista veckan

Från och med fredag 14/12 kl 13:00 bryts undervisningen för elevens val. Då på fredag träffas alla elevens valgrupper för att prata ihop sig om den kommande veckan. Därefter börjar elevens val på måndag 17/12 och pågår fram till lunch den 20/12. Därefter är det avslutning i kyrkan kl 13:00 (mer info om sittning och tider kommer).

Kl. 14:00-ca 15:00 träffas vi i personalen i personalrummet för julfika mm.

Elevens val – listor att checka

I mailet med detta Sjökort finns elevens vallistorna bifogade. Det saknas fortfarande ca 4 elever som inte valt. Alla mentorer måste kolla sina listor / klasser och se till att de elever som inte valt gör sina val direkt på mentorstiden. Därefter sammanställs listorna redan under måndag. De elever som inte gör några val hamnar i grupper där det finns plats.

Länk till de kvarvarande valen finns på Hedda Undervisning.com:  https://heddaundervisning.com/2018/11/23/infor-elevens-val-2/ samt på Schoolity. Där finns nu endast de val som fortfarande är valbara.

Hålltider betygsinmatning

Inför att betygen ska matas in i systemet så kommer en instruktionsfilm att göras. Den kommer att publiceras under nästa vecka. Följande hålltider gäller för betygen:

 • Deadline för inmatning av betygen är tisdag den 11/12 innan midnatt.
 • Onsdagens konftid den 12/12 kommer att läggas på justeringar av betygsdatabasen med handledning av skolledningen, Mattias M och Agneta. Därför måste alla betyg vara inmatade senast 11/12.

 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid

Att göra på mentorstid

 • I alla klasser måste man kontrollera vilka som gjort sina val inför elevens val.

Veckans tips 

Om betyg / terminsbetyg från skolverket:


Detta händer under veckan (v.49)

 • Hela vecka 49 – Bokningar av medarbetarsamtal börjar Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden allmän info och tid för genomgång av betygssättning i Schoolity, mm.
 • Tors – 08:00-13:00 Vaccination av elever i åk 8 klass C och D. Anna E kallar. Ansvar Anna E

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Alla ni som har nationella prov i era ämnen – läs mer här: https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/nationella-prov 

 

Sjökortet v48 – 26/11-30/11

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Inför betygssättningen
 • Tid på mentorstid åk 9 och inför föreläsning Linnea Claesson
 • Övriga frågor

Närvarokontroll

Alla mentorer ska den här veckan göra en närvarokoll och meddela vårdnadshavarna om det senaste månaden har varit mer än 5% ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare kommer sedan vid månadsskiftet få en automatrapport hemskickad. Se här hur man genererar en närvarorapport:

IT-support av Simon i biblioteket

Simon Vernberg finns från och med nu alla dagar i biblioteket mellan 11:00-13:00 för IT-support ang hårdvara och operativsystem… Ärenden som går till Börje kan också Simon vara behjälplig med.

Elevens val

Information om elevens val ligger nu ute på HeddaUndervisning.com och som meddelande på Schoolity till alla elever. Valen måste vara gjorda senast onsdag kväll 28/11. Tid för eleverna att göra valen: åk 7 och 8 på mentorstiden måndag. För åk 9 måste det ske på lektionstid under veckan, förslagsvis:

 • 9A på Bilden på tisdag
 • 9B på So på tisdag
 • 9C på Svenskan på tisdag
 • 9D på So på tisdag

Material inför föreläsning Linnea Claesson

I mailet till detta Sjökort finns material att jobba med / gå igenom med eleverna i åk 9 som ska på föreläsning med Linnea Claesson på måndagen. Tid att göra detta  – Mentorstid.

Hålltider betygsinmatning

Inför att betygen ska matas in i systemet så kommer en instruktionsfilm att göras. Den kommer att publiceras under nästa vecka. Följande hålltider gäller för betygen:

 • Deadline för inmatning av betygen är tisdag den 11/12 innan midnatt.
 • Onsdagens konftid den 12/12 kommer att läggas på justeringar av betygsdatabasen med handledning av skolledningen, Mattias M och Agneta. Därför måste alla betyg vara inmatade senast 11/12.

Felanmälan vaktmästare / Daniel

Till höger här på HeddaWisingskolan.com så finns nu en direktlänk in till felamälan till Daniel via Insidan. Det är den vägen ni ska kontakta Daniel för vaktmästarfrågor / uppdrag.

Mobiltelefoner till klasser / resurser

Nu efter mycket om och men så kommer en mobiltelefon att köpas in till varje klass. I de klasser där det finns resurser så kommer det vara resurserna som ansvarar för dessa. Vi hoppas få dem efter årsskiftet.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid denna vecka.
 • Handledning resurspersonal.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 och 8 gå igenom valen inför elevens val samt göra valen – se info i Schoolity / Hedda Undervisning.com – alla elver har fått meddelande i Schoolity.
 • Åk 9 – Gå igenom underlaget inför föreläsning med Linnea Claesson (se bifogade filer i detta Sjökortsmail)

Veckans tips 

Enterprise magasine

Intressant om lust för lärande i matematik: http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/hur-bygger-vi-forstaelse-och-lust-till-att-lara-matematik 


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela vecka 48 – Bokningar av medarbetarsamtal börjar Ansvar Skolledningen
 • Mån – 13:00-14:00 Föreläsning för åk 9 av Linnea Claesson ”Dödshot och glitter” – se bifogat material att gå igenom på mentorstid. Ansvar resp vuxna som ska vara med (mail från Johan) samt mentorer
 • Tis – 15:30-16:30 – Handledning för resurspersonal. Ansvar Marie B
 • Ons – Filmprojekt för 8C (se tidigare utskick)
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden utgår eftersom det är medarbetarvecka – tid att delta i föreläsningar mm.
 • Tors – 08:00-10:00 Alla elever i åk 8 ska vara på Brandstationen för info från Polis, Räddningstjänst och Socialtjänst Ansvar alla undervisande lärare / resurser

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Skolverket

Ny kursplaner är på gång från skolverket. Läs mer om processen här: https://www.skolverket.se/undervisning/sa-arbetar-vi-med-att-forbattra-kurs–och-amnesplanerna#h-Tidsplanforarbetet

 

Sjökortet v47 – 19/11-23/11

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

 • Om Np år 9
 • Filmprojekt år 8
 • Föreläsning år 8
 • Övriga frågor

Vi gör film.

Alla klasser år 8 kommer att vara med i filmprojektetet ”Vi gör film” med film i Västernorrland. varje klass får en heldag för att göra film under ledning av instruktörer från film i Västernorrland.  Arbetslag år 8 har valt temat ”personligt mod”. Se kalndariet för gällande dagar år 8.

Nordvik

Den 21 nov har vi besök av Norvik, gymnasieskola. De kommer att finnas Ljushallen under dagen.

Elevens val

Under kommande vecka kommer vi förhoppningsvi att kunna lägga ut valen till elevens val i dec, v 51. Jag vill än en gång påminna om att beskrivningar av respektive inriktning måste finnas klar inför v 47.

Psykisk ohälsa.

Eleverna år 8 kommer att få en föreläsning gällande psykisk ohälsa på torsdag, den 22 nov . Föreläsningen ges även för föräldrar och allmänheten kl 18-20, på torsdag 22 nov. Församlingsgården, Franzéngatan 18. Rubrik på kvällsföreläsningen är; ”Hur främjar vi psykisk ohälsa hos ungdomar – när ska vi söka hjälp?”

P huset.

Från vecka 47 hyr vi inte längre lokaler i P-huset.

Vaktmästare.

Då Daniel Jonsson kan komma att vara ledig kommer vaktmästare från Wendela Hellman och gymnasiet att bistå oss med akuta ärenden. Staffan (Wendela) 070 201 31 24 och Tobias (Gymnasiet) 070 340 02 82.

 


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

Om inte ämneslagen gjort detta. Se utskick från v 46. Underlag för ”greppa begreppen”. Att samtala om på ämnesmöten v 47, en fortsättning på resonemanget om ”Greppa begreppen”.


Att göra på mentorstid

Förbered eleverna på att ett val skall göra nom kort inför sista skolveckan. förutsättningar och tid för elevens val, v 51. Elevens val kommer att läggas ut så snart underlaget är färdigt att publiceras.Detta händer under veckan (v.47)

 • Måndag. Klass 8b, filmprojekt, heldag.
 • EHT, kl 12.00-14.00. Luciaträning, år 9, kl 14.00-15.00.
 • Tisdag. Klass 8d filmprojekt, heldag. Arbetslag 15.30-16.30. Rektor Erik Juntikka åter i tjänst.
 • Onsdag. Luciaträning, år 9, kl 08.00-09.00. Norviks skolan på besök.Plats Ljushallen.  Konf. tid 15:40-17:00 IKT.
 • Torsdag. År 8 föreläsning Församlingsgården kl 12.30-13.30.
 • Fredag. Klass 8a, filmprojekt, heldag

 


Planering framåt

 • V 48 är medarbetarvecka. Se insidan och rubrik medarbetarvecka, för att se program för 26 nov- 1 dec.  Här kan du även anmäla dig till olika evenemang.
 • V 48 onsdag 28 nov, konf.tid utgår.
 • V 48. 8c filmprojekt. Heldag onsdag 28 nov
 • Räddningstjänsten. År 8 torsdag fm. 29 nov.