Sjökortet v44 28/10-1/11

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmöte

Inget måndagsmöte-  Historier från verkligheten. Föreläsning om våldsbejakande extremism startar på Parkaden startar kl 08.15.

Planering v 44

Se programmet för v.44 nedan. Under egen studietid så ska alla elev/ämnesprognoser i Schoolity göras för alla elever – alla prognoser ska vara klara mån v.45.

För resurser / pedagoger så är respektive arbetsdag 1 timme till utöver schemat – i schemat är utlagt 7 tim. Resurser / pedagoger disponerar den timmen när de vill  – före eller efter utsatt tid i planeringen.

Måndag

 • 08:15-15:00 – (lunch på egen hand 12:15-13:30) Föreläsningar ang våldsbejakande extremism på Parkaden. Se inbjudan här: Inbjudan_högstadieskolor_28okt
 • 15:00-16:30 – Egen planeringstid, fritt vald plats.

Tisdag

 • 08:30-10:00 EHT har mötestid
 • ca 10:00 Fika
 • 08:30-12:00 Egen planeringstid för alla utom EHT, dock på plats i skolan för ev samarbete och spontan dialog.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13.00-14.45 Övningsämneslärare Hedda W och Wendela träffas på Hedda W.
 • 13.00-16.30 Egen planeringstid.
 • 13:45-14:15 Fika
 • 15:00-16:30 Planeringstid för Erasmus+projekten på Hedda. Sal O112
 • När man inte är bokad på nåt möte under e.m. så har man egen planeringstid.

Onsdag

 • 08:00-11:30 Språkutvecklande arbetssätt på teatern – se inbjudan här: Inbjudan 30-10 fm_
 • 11:30-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Workshop Jennie Lavås i ”In print” (bildstöd) för alla som undervisar 7D. Sal O112.
 • ca 14:30 Fika
 • 13:00-16:30 Egen planeringstid för övriga

Torsdag

 • 08:00-10:00  Mål och Vision EHT.  A-lagstid – tid att analysera enkätresultat – mitterminsuppföljning av mål och arbetssätt som spikades i augusti. I växlingen mellan info från EHT och A-lagstid ska enkäten om transparens och mål (nedan) fyllas i – ta därför med dator.
 • 10:00 fika
 • ca 10:30-12:00 Egen planeringstid 
 • 10.30 Rapportera. Genomgång för dig som behöver uppfräschning i handhavande av rapportera. Sal Gradängen.
 • 12.00-13.00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Hjärtstartargenomgång för A-lag åk 7, 7-9B samt EHT
 • Fika före eller efter Hjärtstartsgenomgång.
 • 14:00-15:00 Hjärtstartargenomgång för A-lag åk 8 och 9
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid

Fredag

 • Alla lärare lediga
 • 08:00-17:00 inkl 1 tim lunch – Resurspersonal / pedagoger – egen studietid i skolan. Studieanvisningar kommer

 

Påminnelse – anmälan av tillbud och olyckor

Anmälan av tillbud och olyckor för personal – ej elever ska ske via en så kallad KIA-anmälan . Länk finns i kolumnen till höger samt på vår Krissida.

För elever gäller Osis-blanketten: OSIS – Anmälan av olycksfall och skador i skolan

Städning

Länk för att rapportera brister i städning finns i höger marginal på Sjökortet.

Uppföljning kring transparens och våra mål

De flesta av våra framgångsfaktorer kan vi alla påverka mer eller mindre tillsammans – men hur transparenta våra beslut är och hur tydliga våra mål formuleras och förmedlas kan vi i skolledningen påverka mer direkt än hela kollegiet tillsammans. Därför vill vi ställa ett par frågor utifrån den senaste enkäten om våra framgångsfaktorer. Svaren i den här enkäten är anonyma.

Klicka här för att svara på några enkla uppföljande frågor

 

Salsbokningar

För utvecklingssamtal under v 45 och 46 kan inte salarna i P-huset bokas. Det gäller salarna P 117, P 122 och P 123 som finns under rubrik salar & utrustning i Schoolity.

Eriks rum, exp. skall inte bokas för utvecklingssamtal.

 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44

 

Veckans tips

Om ledarskap i klassrummet, se:

https://skolvarlden.se/webb-tv/ta-ratt-beslut-i-klassrummet

 

 

 

 

Sjökortet v43 20/10-24/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Eriks frånvaro
 • Inneskor efter lovet
 • Övriga frågor

Att fira – kulturenkäten / medarbetare – ”All time high” samt Härnösand klättrar på LRs lista Sveriges bästa skolkommun 🙂 

Fira2

Trots att det börjar dra ihop sig till höstlov och det är mycket att göra har vi ”All time high” på Kulturenkäten medarbetare (klicka på bilderna nedan för att förstora dem) – Bra jobbat av oss alla!! Självfallet något att fira!!

Kulkturenkät ht2019

 

 

 

 

 

Framgång elever ht2019

Prognosen för framgångsenkäten ser även den bra ut – eleverna rör sig stadigt uppåt i sin bedömning av hru vi lever upp till våra framgångsfaktorer.

Dessutom klättrar vi – Härnösand som skolkommun – stort och snabbt på LRs lista över ”Bästa skolkommun”. Nu är vi på plats 36!!

Viktigt ang beviljandet av ledigheter för elever

Som vi har sagt tidigare så kan mentor bevilja ledig upp till 5 dagar, därefter är det rektors beslut. Dock viktigt att ni mentorer inte beviljar systematisk ledighet samma veckodagar – ex flera måndagar eller fredagar under en eller ett par månader. Detta är viktigt eftersom då missar eleven samma lektioner gång på gång – vilket inte är bra oavsett om den klarar sig bra i studierna i övrigt. Extra känsliga ämnen är Slöjd och Hkk som endast har ett pass i veckan.

Vi gick ut med motsvarande information till vårdnadshavare för ett år sedan och går ut motsvarande info idag – följande har gått ut via Schoolity:

Hej alla elever och föräldrar,

Närvaro i skolan är viktigt och vi ser att närvaro har helt avgörande betydelse för elevers studieresultat.

På Hedda Wisingskolan har vi beslutat att mentorer har möjlighet att bevilja ledighet för elever upp till 5 dagar – därefter är det skolledning / rektor som beslutar (rektor får enligt lag inte delegera beslut om ledighet över 10 dagar). Ledighet från skolan ska alltid beviljas utifrån elevens studieförutsättningar. Skolan avråder från systematiska återkommande ledigheter samma veckodagar eftersom samma ämnen / lektioner påverkas varje gång en sådan ledighet tas.

Ibland kan man dock som familj / vårdnadshavare bedöma att ledigheter är befogade trots att det går stick i stäv med ovanstående. Från skolans sida respekteras sådana beslut om det inte bedöms ha negativ inverkan på elevens skolresultat och att det kommunicerats öppet till skolan så vi slipper vara oroliga över frånvaron eller att eleven behöver linda in sig i lögner om var den varit när hen inte varit i skolan. Sådan ledighet tas på vårdnadshavarens eget ansvar och innebär att den registreras som ogiltig frånvaro.

Man kan läsa mer om ledigheter på skolverkets hemsida här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan

mvh Erik Juntikka, rektor, Hedda Wisingskolan

Lägstanivå för Schoolity år 2 och kompetensutvecklingsbehov IKT

Påminnelse om lägstanivån för Schoolity. Kan vara bra att ha som utgångspunkt för uppföljningen av kompetensutvecklingsbehoven nedan. Tänk på att detta är lägstanivån som ska vara upp nådda vid läsårets slut – med andra ord behöver de inte fixas nu, men vi kan heller inte skjuta det framför oss för länge.

Klicka här för att se: Lägstanivå för Schoolity år 2

Viktigt att alla gör!! För att kompetensutvecklingen inom IKT ska kunna planeras efter era behov så behöver alla skatta var vi är idag och hur behoven ser ut. Gör det genom att klicka här för att fylla i en självskattning.

Kompetensutvecklingsplan förslag

Här kan du läsa förslaget till kompetensutvecklingsplanen för innevarande läsår. Om du på individuell nivå såväl som på A-lagsnivå har någon feedback på detta så är det viktigt att det kommer till skolledningen senast tisdag kväll inför MBL onsdag 22/10. Ta upp frågan på A-lagstiden. Se förslaget här: Kompetensutvecklingsplan för Hedda Wisingskolan 201920

Påminnelse – hur vi planerar om man ska vara ledig under undervisningstid

Då och då uppstår det frågetecken då lärare ska vara tjänstlediga (eller annan ledighet med kort varsel) från sin undervisningstid. Generellt är vi generösa med den typen av ledighet  – om det går att lösa utan att håltimmar uppstår, förstås. Det senare betyder dock att en planering behövs göras. Om man har ett förslag kring vem som ska lösa det kommuniceras detta tydligt till Agneta / Johan / Erik – överenskommelser måste vara  tydliga för alla inblandade.

Oftast löser Agneta och ni själva detta genom bra kommunikation och planering i Schoolity, men om något upplevs oklart från exps sida eller om detta inte sköts tydligt så förväntas att ni fyller i följande blankett (som gick ut redan förra året): https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/09/rutiner-vid-ledighet-fc3b6r-lc3a4rare-utanfc3b6r-loven-ifyllningsbar.pdf

Man har lagstadgad rätt till tjänstledighet endast vid ett fåtal tillfällen – ex studier och föräldraledighet, men vid båda dessa fallen måste man ha god framförhållning. Föräldraledighet kan man inte kräva att ta ut med kortare varsel än 2 mån, även om vi oftast löser det med

Närvaroavstämningsperiod

Vid höstlovet avslutas närvaroperiod oktober – under lovet går närvarorapporten ut, därför är det viktigt att ni kolla igenom närvaroläget och kontakta vårdnadshavare om det behövs.

Frågan om hur mkt vi lägger på konferenstid

Då och så bubblar frågan upp om hur mycket tid vi lägger på konferenser. Och visst finns det måndagstider där vi upprepar sådant som står i Sjökortet och möten som inte används fullt ut tidsmässigt – men då blir det mer tid att förbereda mentorstiden, och det borde väl vara nåt positivt. Måndagstiden känns som en bra buffert att börja veckan med. Måndagsmötet var också en mkt tydlig önskan från er medarbetare att vi skulle fortsätta med.

Vi är öppna för förslag, men vi får i alla möjliga sammanhang önskemål från er enskilt eller i grupp (senast på konf.dagarna i augusti) om fler arenor och tid för samarbete, gemensam planering, pedagogisk diskussion, etc. och vi ser att det behövs. För att det ska bli tydligt vad vi pratar om, så att vi inte bara pratar om en känsla, så har vi sammanfattat vad har gjorts på onsdags konf. hittills i år:

 • V35: Info om Erasmus+ samt genomgång av Urkund för dem som inte gjorde det i våras (då vi också hade genomgång, men få registrerade sig)
 • V36: Kort info (det blev ca 20 min), därefter ämnesmötestid.
 • V37: Kort info (det blev ca 10 min), därefter – Startmöte för Erasmus+projekten. För övriga planering av upplägg kring utvecklingssamtalen.
 • V38: APT – allmänna frågor och underlag inför utv.samtal, därefter facklig tid (tid som normalt ska ligga utanför arbetstid).
 • V39: Kort info (det blev ca 20 min) för alla sedan ämnesmötestid.
 • V40: Kort info därefter IKT – fokus på underlaget inför utv.samtal.
 • V41: Kort info (ca 5 min för alla, samt 10 min för de som inte var med i Erasmusprojekten) därefter hade Erasmusgrupperna möte, övriga hade egen planering.
 • V42: Tid för att göra enkäter, därefter egen planeringstid om man inte hade möte Sv och Ma inför NP.
 • V43: Kort info, därefter tid för arbete med F-varningar

Mycket lite av detta går att föra över i skrift till Sjökortet eller sprida i mail – vi måste dessutom ha forum där frågor kan ställas och fås svar på.

Material för hjälp med begrepp på olika språk för Sva-elever

Pedagog värmlandSkolverket

Anna W har tagit fram material för ett flertal ämnen (se nedan) med begreppsstöd på olika språk – Somaliska, Dari, Persiska och Arabiska (något fall tigrinja). En pärm med dessa underlag finns nu på exp för kopiering eller så kan man hitta det via länk till Skolverket https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal eller Pedagog Värmland: https://pedagogvarmland.se/skolord

 • Allmänna skolord
 • Studie och yrkesvägledning
 • Fy
 • Hkk
 • Hi
 • Ma
 • Re
 • Sh
 • Sex och samlevnad

Planering muntliga nationella prov ht19

Här hittar ni planeringen för muntliga nationella prov under ht19: Np ht-19 muntligt


Ämneslag

 • Kolla materialet med begrepp på olika språk ovan, fundera på hur ni kan använda detta på bästa sätt – i övrigt bestämmer ni själva i ämneslaget hur ni ska använda tiden.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er agenda – inget från skolledningen utöver återkoppling på protokoll och från A-lagsledarmöte.

Att göra på mentorstid

 • Påminna eleverna om att det efter lovet är inneskor som gäller – skoskåpsnycklar kommer att fördelas under veckan för de som inte har.
 • Prata med eleverna om att det varje dag hamnar mellan 10 och 20 bestick i återvinningen. Det är både onödigt, dyrt och i värsta fall förstör det kompoståtervinningen om det inte upptäcks.

Veckans tips 

Skolverket

Bra om skolutveckling och samarbete från skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola


Detta händer under veckan (v.43)

 • Tis – 15:45-17:00 EHM åk 7 (övriga A-lagstid) Ansvar EHT och A-lag åk 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. kort info – därefter tid för F-varningar Ansvar Skolledning och alla undervisande lärare.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B och resurser
 • Tors – 18:00-19:00 Föräldramöte inför gymnasievalet för föräldrar åk 9 Ansvar Malin L

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Planering inför nationella proven ht19: Np ht-19 muntligt
 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v42 14/10-18/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Återkoppling från Skolrådet
 • Erasmusday
 • v44.
 • Övriga frågor

Superkul med så mkt engagemang från alla under Erasmusday

 

Jättetrevligt att det var så många här – gäster och nyfikna föräldrar och elever. Tack för roddandet och fixandet. Allt som händer kommer att läggas på våra gemensamma Erasmussidor för Envising och Breaking Barriers.

8B – pilotklass med frukt o te

På förslag från eleverna samt på grund av att frågan lyftes på EHM så ska 8B och deras hemklassrum från och v42 till och med v47 vara pilotklass för att testa att ha lite frukt och möjlighet att ta en kopp te i klassrummet/på lektionerna för att de ska har tillgång till energi när det är långa dagar.

Anders B ser till att det finns en termos med varmt vatten, tepåsar samt frukt att hämta i cafét. Eleverna får ha egna muggar om det ska dricka te. Allt annat sköts av klassen.

Planering v44

Se programmet för v.44 nedan. Under egen studietid så ska alla elev/ämnesprognoser i Schoolity göras för alla elever – alla prognoser ska vara klara mån v.45.

För resurser / pedagoger så är respektive arbetsdag 1 timme till utöver schemat – i schemat är utlagt 7 tim. Resurser / pedagoger disponerar den timmen när de vill  – före eller efter utsatt tid i planeringen.

Måndag

 • 08:15-15:00 – (lunch på egen hand 12:15-13:30) Föreläsningar ang våldsbejakande extremism på Parkaden. Se inbjudan här: Inbjudan_högstadieskolor_28okt
 • 15:00-16:30Egen planeringstid, fritt vald plats.

Tisdag

 • 08:30-10:00 EHT har mötestid
 • ca 10:00 Fika
 • 08:30-12:00 Egen planeringstid för alla utom EHT, dock på plats i skolan för ev samarbete och spontan dialog.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Hjärtstartargenomgång för A-lag åk 7, 7-9B samt EHT
 • 13:45-14:15 Fika
 • 14:00-15:00 Hjärtstartargenomgång för A-lag åk 8 och 9
 • 15:00-16:30 Planeringstid för Erasmus+projekten på Hedda
 • När man inte är bokad på nåt möte under e.m. så har man egen planeringstid.

Onsdag

 • 08:00-11:30 Språkutvecklande arbetssätt på teatern – se inbjudan här: Inbjudan 30-10 fm_
 • 13:00-16:00 Workshop Jennie Lavås i ”In print” (bildstöd) för alla som undervisar 7D
 • ca 14:30 Fika
 • 13:00-16:30 Egen planeringstid för övriga

Torsdag

 • 08:00-10:00 A-lagstid – tid att analysera enkätresultat – mittiterminenuppföljning av mål och arbetssätt som spikades i augusti.
 • 10:00 fika
 • ca 10:30-12:00 Egen planeringstid 
 • Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid

Fredag

 • Alla lärare lediga
 • 08:00-17:00 inkl 1 tim lunch – Resurspersonal / pedagoger – egen studietid i skolan. Studieanvisningar kommer

Skolråd 10/10

I torsdagen var det skolråd. Stämningen var god och föräldrarna upplevde att läsåret börjat bra och att stäningen var god i samtliga klasser som var representerade 🙂 Jättekul – bra jobbat!!

Här finns anteckningarna från skolrådet: Skolråd 191010 anteckningar

Vi saknade dock medarbetarrepresentanter från A-lag 7 och 8.

Inför Lucia – deadline anmälan 

Deadline för anmälan till Luciatåget är nu på söndag 20/10!! Påminn alla elever i åk 9.

Fönsterreparationer / underhåll

Under v.42 och 3-4 veckor framåt kommer det att pågå fönsterreparationer runt om i huset. Generellt kommer insatserna att göras utifrån och ska inte påverka verksamheten.


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda samt ev frågor som A-lagsledarena har med sig från möte.

Att göra på mentorstid

 • De som inte fyllt i enkäterna fyller i dessa.

Veckans tips 

etc

Viktigt och talande inlägg i senaste numret av ETC och Arena (texterna finns i båda tidningarna) om att stödet måste bli mer generellt – mindre individinriktat – det tjänar alla på.

https://www.etc.se/debatt/battre-med-generellt-stod-i-skolan


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela veckan – Ann-Sofie och Patrick är i Slovakien, och 9C och 9D är på PRAO
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid Ansvar resp A-lagsledare
 • Ons – 08:30-11:30 Värdeskaparna – först med A-lagsledare och sedan med EHT Ansvar skolledning och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 APT – återkoppling elevenkäter Ansvar skolledningen 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.
 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering

 

 

 

 

 

Sjökortet v41 7/10-11/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Enkäter på förlängd mentorstid
 • Inför skolråd
 • F-varningar
 • Övriga frågor

Planering och ansvar inför hur vi förbereder utv.samtalen och tider för samtal

Följande presenterades vad gäller planeringen inför utv.samtalen under konf.tiden i onsdags:

 • Fram till och med v43 hålls de individuella ämnessamtalen och eleverna förbereder genom att fylla i sina självskattningar. Ansvar – alla ämneslärare ansvarar för att ämnessamtalen hålls, alla mentorer ansvarar för att varje elev laddar upp underlaget för självskattningen.
 • Senast fredag v43 ska F-varningar skrivas för åk9 och för åk7 och 8 senast fredag v45. Ansvar – alla undervisande lärare
 • Under höstlovet kommer tid att avsättas för att fylla i prognoserna i Schoolity. Om man gör det innan kommer den tiden att kunna användas till egen planering etc. Ansvar – skolledningen planerar in tid – alla undervisande lärare skriver prognoser.
 • Utvecklingssamtalen hålls under vecka 45 och 46. För åk9 hålls samtalen v.45 (utom Laines mentorsgrupp som också håller v.45) och för åk8 hålls samtalen v.46. Ansvar – alla mentorer åk8 och 9.
 • Utvecklingssamtalen hålls från kl 12:00-17:00 och framåt under onsdag och torsdag v45 och v46. Då ställs alla lektioner in för de mentorer som har lektioner. Övrig undervisning pågår som vanligt. Ansvar – mentorer

F-varningar om eleven redan har F 

Följande resonerades fram till på A-lagsledartiden och på konf.tiden i onsdags och gäller från och med nu som rutin* för F-varningar om eleven redan har F i ett ämne:

 • Om en elev har F sedan tidigare gäller den F-varning och tillhörande handlingsplan som skrevs då om inte förutsättningarna och skälen till F-varningen ändrats.
 • Om en elev har ett F sedan tidigare men F-varning ej skrevs inför den betygssättningen så måste en F-varning med tillhörande handlingsplan skrivas.
 • Om en nyanländ elev kommit ut i klass skrivs ingen F-varning första året efter att eleven anlänt till Sverige även om F sätts som betyg.
 • Efter 1 år i Sverige ska eleven få en F-varning innan ett F sätts som betyg, men om det uteslutande beror på att elevens språkliga förmåga i Svenska är orsaken till att eleven får ett F räcker det med att skriva det (att F-et beror på att elevens språkliga förmåga i Svenska inte räcker till för att få ett högre betyg än F) under vilka kunskapskrav som eleven inte nått målen i. En handlingsplan ska dock skrivas som beskriver vad läraren/skolan gör för att hjälpa eleven att nå målen.

* Den redan gällande rutinen kommer att uppdateras med detta tillägg samt anpassas efter att F-varningen görs i Schoolity. Mer info om detta inom kort. På sikt kommer ytterligare justering att göras när vi ska göra F-varningar på vårterminen. Då kommer vi kunna använda oss av att aktivera eller avaktivera tidigare F-varning.

F-varningar instruktion

Strulet med att det inte gick att lägga in flera F-varningar berodde på att vi gick in från fel ställe för F-varning i ett ämne. Man ska gå in via ämnessidan och återkoppling – då funkar det med flera ämnen. Här nedan kan du se en instruktionsfilm hur du gör.

 

Inför Lucia

Träning inför årets lucia kommer att starta för åk 9 elever v 45.

Träningstider kommer att ligga på olika tider under veckorna 45-50 för att inte
samma lektioner skall drabbas. All träning sker under skol tid.

Huvudansvarig för luciaträningen är Elisabet E samt ytterligare en personal.

Elever som vill vara med i luciatåget 13/12 skall anmäla sitt intresse via länk de har i Schoolity. Senaste dag för anmälan är söndag kväll v.42.

Träningstiderna för den aktuella gruppen elever kommer att läggas i elevernas scheman.

Skolråd 10/10

Nu på torsdag 10/10 är det föräldraråd mellan 18:30 och ca 20:30. Respektive A-lag ska vara representerat. Föreslagen agenda är: 

 • Lärare och skolledning beskriver läget på skolan idag.
  • Reflektion/återkoppling från föräldrar
 • Dagarna kring skolstart och de första veckorna.
 • Rekrytering och personalsituation.
 • Cykelparkering
 • Hemklassrum
 • Internationella projekt
 • Likabehandling, värdegrund och förväntansdokument
 • Frågor från föräldrar
  • Det upplevs så att elever inte får ta med sig prov och examinationer hem och att de därför inte får chansen att reflektera över sina svar och resultat – om det är så – varför?
 • Övriga frågor

Vagnar till material

Daniel ställer ut en vagn i personalrummet för påsyn och därefter resonemang kring vilka som vill ha den typen av vagn. Kläm och känn – rulla och kolla – men låt vagnen stå kvar i personalrummet.

Bokning av andra salar

Om man behöver en annan sal tillfälligt i undervisningen eller för examination/prov så måste man boka den via Schoolity. Se nedan instruktionsfilm för hur man gör:

 

Bra stödprogram men med ibland olämplig reklam

Grammarly

Grammarly är ett väldigt bra stödprogram vid skrivande för både elever och lärande. Eleverna kan ladda ner det, men det kan vara bra att veta att det är en gratisversion med reklam som eleverna oftast laddar ner och att reklamen inte alltid är så lämplig i skolan. Det kan vara reklam för dejtingsajter av det mer lättklädda slaget mm.

Värdeskaparna

På onsdag 16/10  kommer Värdeskaparna och träffar A-lagsledarna på A-lagstid samt EHT därefter.

Praktikant till cafét

Från och med v.41 kommer vi att ha en praktikant i cafét – Njilaa Hussein – Välkommen!!


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Önskemål inför programpunkter v44. Se kalenderns hur det preliminära programmet ser ut just nu.
 • A-lag åk 7 och 9 (EHM för åk 8) – Hur jobbar ni med återkoppling efter examinationer / prov? I vilken utsträckning får elever tid och möjlighet att reflektera över gjorda prov?
 • Förslag på filmer kopplat till ämnen för lektioner som missas eller generella teman som ex. värdegrund, psykisk ohälsa, internationalisering, etc. som kan visas för de elever som får inställda lektioner under utv.samtalen v45-46.

Att göra på mentorstid

 • Till alla elever – de har förlängd mentorstid mån v41 – de kommer att få enkätutskick under veckan som ska fyllas i då – påminn att det har datorn med sig till v.41. Åk 9 har av misstag fått brukarundersökningen både från Incito och Netigate – just åk 9 ska bara göra den i Netigate – övriga elever får den endast i Incito och gör den där.
 • Alla elever i åk 8 och 9 ska ladda upp / kopiera underlaget för självskattningen inför utv.samtalet. Se film här hur man gör
 • Påminna eleverna i åk 9 att anmäla sig till Luciatåget – de har fått info via Schoolity.

Veckans tips 

Viktigt i diskussionen om klimatförändringar:


Detta händer under veckan (v.41)

 • Mån – Förlängd mentorstid för att göra följande 3 enkäter – Brukarundersökningen, Framgångsfaktorer, Kulturmätning – eleverna har fått länkar via mail Ansvar alla mentorer
 • Tis – 12:00-13:10 Proxy – dansföreställning på teatern. Lektionerna startar efter 13:30. Eleverna måste också få tid att hinna äta innan. Ansvar mentorer och undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 15:45-17:30 A-lagstid åk 7 och 9 samt EHM åk 8. Ansvar resp A-lag samt EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info därefter har Erasmusgrupperna möte Ansvar skolledningen / Erasmusprojektgrupperna
 • Fre – 15:00-17:00 – Öppet hus för Erasmusday!! Mer info kommer!! Ansvar Erasmusprojektgrupperna! 
 • Fre – 17:00 – AW. 🙂 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).
 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering

 

 

 

 

 

Sjökortet v40 30/9-4/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Kring vision och mål
 • Underlag för självskattning
 • Viktiga temadagar under veckan – 4/10 kanelbullens dag, 5/10 den internationella dagen för lärare… Hur man nu tänkte då det hamnar på en lördag 🙂
 • Övriga frågor

Mål och vision läsåret 19/20

Här är sammanställningen av revisionen av vår vision och våra mål utifrån gruppernas återkoppling. Dessa tas upp vid nästa MBL.

Vision

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Mål

Hedda Wisngskolans mål lå 2019/20

Alla mål är formulerade utifrån att måluppfyllelse innebär en positiv utveckling och förändring från föregående läsår.

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 3. Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.
 4. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 5. Elevernas närvaro i skolan ökar.
 6. Under läsåret ska skolan bli miljöcertifierad.

Nämndens mål 2019

 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Alla skolor och förskolor ska vara miljöcertifierade 2019
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Strategier – fetstil är prioriterade strategier för läsåret

För att nå våra mål och leva upp till vår vision strävar vi efter att arbeta utifrån följande strategier:

 1. Vi samarbetar, planerar tillsammans och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 2. Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 3. Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 4. Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och kursplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 5. Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar och agerar aktivt i olika uppföljande och elevstärkande processer.

Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter och åtgärder genom att följa upp och utvärdera vårt arbete utifrån tydliga mål.

Individuella ämnessamtal kan nu börja planeras in / hållas

Tidigare under torsdagen skickades två instruktionsfilmer ut till elever och vårdnadshavare ang vad som utgör underlag för utvecklingssamtalet samt film om hur eleverna lägger in mallen för självskattningen i ett inlägg under översiktsvyn.

Klicka här för att se filmen som beskriver underlaget inför utvecklingssamtalet som skickats till elever och vårdnadshavare.

Under rubriken ”Att göra på mentorstid” ligger instruktionsfilmen för hur man lägger in självskattningsmallen.

Vi återkommer efter onsdag när utvecklingssamtalen ska hållas.

Uppdaterad checklista för elevvårdsarbetet

Under rubriken ”Elevhälsan” här på heddawisingskolan.com ligger nu en uppdaterad och något förenklad checklista för elevvårdsarbetet. Klicka här för att se den. Den kommer att läggas ut / sättas upp i alla arbetsrum för att ersätta den gamla.

Första närvarokontrollen

Nu i månadsskiftet (mån/tis v.40) sker den första automatiska närvarokontrollen. Se därför till att gå igenom hur närvaron ser ut i respektive klass. Klicka här så hittar du rutinen för hantering av hög frånvaro.

Om det finns oroväckande frånvaro (5% eller mer ogiltig frånvaro eller 20% återkommande giltig frånvaro) ska ni som mentorer kontakta vårdnadshavare.

Mitterminsuppföljning

Det är ännu inte meddelat när nämnden vill ha in mitterminsuppföljningen / prognosen. Men vi hoppas få besked under v40. 

Planering av v44 

I den gemensamma kalendern ligger en del punkter inlagda för v44. Ett detaljschema blir klart så snart vi har alla detaljer kring det som ska göras kommungemensamt. Om det finns särskilda önskemål inför v44. ta upp det på A-lagstiden.

Riktlinjer och rutiner kring droger, alkohol och tobak

De rutiner kring droger, alkohol och tobak vi har i dagsläget kan ni läsa om ni klickar här (ligger under heddawisingskolan.com/elevhälsa)

Dessa rutiner är en sammanställning av kommunens mkt omfattande rutiner. Det saknas dock konkretion i vissa frågor i kommunens gemensamma vilket gör att även vår bör förtydligas.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Önskemål inför programpunkter v44.

Att göra på mentorstid

 • Alla elever i åk 8 och 9 ska ladda upp / kopiera underlaget för självskattningen inför utv.samtalet. Se film här hur man gör
 • Påminna alla elever i åk 7 om att det är sista dagen på söndag för anmälan till Erasmus+ och första resan i nov. med Envising till Mallocrna. Alla elever har fått info och länk för anmälan via Schoolity.
 • Till alla elever – de har förlängd mentorstid mån v41 – de kommer att få enkätutskick under veckan som ska fyllas i då – påminn att det har datorn med sig till v.41.

Veckans tips 

Fem enkla tips om hur vi bygger vår kultur på skolan:

5 sätt att bygga skolkultur


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan – PRAO för 9A och 9B, Besök på ungdomsmottagningen för åk 8 (se gemensamma kalendern när), på söndag deadline för ansökan för åk 7 och Envisings första resa i nov.
 • Tis – 13:00-14:00 elevråd Ansvar Martin G och Anders B
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid endast åk 9 Ansvar resp A-lag.
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info därefter IKT – fokus utv.samtal och lägstanivå år 2 Ansvar skolledningen

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).

 

 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering
 • Riktat stöd – Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.

 

 

 

 

 

Sjökortet v39 23/9-27/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mentorstid
 • Skoljoggen och fördelning av medarbetare längs banan
 • Köpstopp från och med v44.
 • Missa inte stående påminnelser här i Sjökortet längst ner
 • Övriga frågor

Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik

Här finns en inbjudan till ett seminarium på mittuniversitetet om ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik den 7/10. Spännande och intressant utifrån att nästan alla som undervisar i matematik på skolan även har teknik: Inbjudan till seminarium Ämnesintegrerad undervisning

Individuella ämnessamtal måste börja hållas

Tiden rinner iväg snabbare än man tror – snart är vi vid de individuella utv.samtalen tills dess måste eleverna ha fått info för respektive ämne. Under vecka 39 kommer underlaget ut så att alla elever kan informeras hur samtalen ska förberedas och hur de ska dokumenteras.

MBL – protokoll och kallelser

I spalten till höger ligger nu en länk till alla MBL-kallelser och protokoll under rubriken MBL – protokoll och kallelser mm. I mappen som länken leder till kommer alla MBL-protokoll och kallelser att läggas då de anses justerade.

Vi har enligt överenskommelse sedan tidigare och nu uppdaterad vid MBL19 190913 beslutat gemensamt i MBL-gruppen att MBL-protokollen är justerade efter att de legat ute för påsyn och kommentarer i en vecka till alla som medverkat på respektive MBL-möte. Därför finns inga underskrifter på resp. MBL-protokoll.

Utbildning för resurser – numer ”Lärarassistenter” 

Från och med v39 kommer Henrik S och Christofer S att går den kommungemensamma internutbildningen för lärarassistenter. Utbildningen sker på varje fredag e.m. resten av läsåret.

Simskola

Från och med fredag v39 kommer de elever som behöver simskola att få det på fredagar mellan 13:30 och 14:10. Det innebär att de eleverna behöver gå vid 13:00-tiden för att hinna till simskolan. Vilka det gäller kommer Johan att maila ut under veckan.

Att fira – fin funktionärsinsats från våra elever på BRI-olympiaden

De som var funktionärer på BRI-olympiaden får jättefin beröm från alla som var med och arrangerade tävlingarna för de yngre eleverna. Se nedan de fina vitsorden de får. Bra jobbat!! Vilka ambassadörer de är för skolan!! 🙂

Här är återkopplingen från arrangörerna:

Tusen tack för lånet av era fantastiska ungdomar idag. Det har varit fantastiskt fina BRI-tävlingar med glada lärare och duktiga elever som har presterat lysande resultat.

De funktionärer som Hedda Wising bidrog med skötte sig alla exemplariskt. De var trevliga, noggranna i sitt jobb och duktiga på att uppmuntra och peppa eleverna. Onsdagens funktionärer fick mycket beröm av de lärare som följde klasserna. För ovanlighetens skull blev det inte heller några förseningar på någon av stationerna! Detta mycket tack vare årets jätteduktiga funktionärer. Beröm dem när du träffar dem!

Så härligt att höra!!

Ommålning av vissa klassrum i O-huset

Vissa av salarna i Ohuset på plan 2 behöver få en uppfräschning. Hemfosa ställer upp med färg och material för att måla de väggar som behöver målas och vi hoppas resursgruppen kan göra det under höstlovet eller jullovet. Vi behöver dock få in önskemål vilka rum vi ska ta ställning till för att kunna göra en bedömning.

Skoljoggen

Lunchtiderna inför fredagens skoljogg blir årskursvis:

 • åk7 10.45.
 • åk8: 11.00
 • åk9: 11.20.

Därefter ser planeringen ut enligt följande:

12.00 samling.
12.15 uppvärmning.
12.30 start.

Idrottslärarna bestämmer var alla funktionärer ska stå.  Det är mkt viktigt att idrottslärarna får veta om det är några som byter platser med varandra.

Dennis och Patrick står vid målet som organisatörer och prickar även av sina mentorsklasser och har förstaförbandslåda med och kommer att dela ut fler till personal runt om i spåret.

10 vuxna håller sig i starten och tar hand om avprickning. 1 vuxen/klass. Dessa ska även pricka av eleverna då de kommer i mål så att vi vet att alla är tillbaka.
Vi behöver 12 ”vägvisare” ute i spåret.

Ungdomsmottagningen v39-41

Alla tider för respektive grupper och klasser i åk 8 som ska till Ungdomsmottagningen ligger nu ute i kalendariet. Kolla där så ni inte missar att delar av klassen borta på annat. Henrik, Martin och Christoffer följer eleverna dit. Johan har lagt in det i resp klass elevschema.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).

Länkar:


Att göra på mentorstid

 • Jobba med eleverna kring det nitycker är viktigtast kring Värdegrund, teambuilding, förväntansdokument, etc.

Veckans tips 

Skolvärlden

Favorit i repris – Viktigt och bra om ledarskap i klassrummet!!

https://skolvarlden.se/webb-tv/sa-blir-du-en-skicklig-ledare-i-klassrummet


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan – Screeningen enligt screening plan påbörjas Ansvar spec.team / berörda ämneslärare
 • Mån – Vi hälsar Anna Nyberg välkommen – ny medarbetare i 7-9B Välkommen 🙂
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid Ansvar resp A-lag.
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info för alla sedan ämnesmötestid Ansvar skolledningen och resp ämneslag.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B och alla resurser
 • Fre – Skoljoggen – se info ovan!

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering
 • Riktat stöd – Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.
 • Tider fotografering för de som är kvar

Här är tiderna för fotografering under de kommande veckorna.

Tider fotografering

 

 

 

 

Sjökortet v38 16/9-20/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mentorstid – återkoppling kring föreläsning Jessica Karlén
 • Återvinning
 • Ämnesmötestid på onsdagar
 • Prata med resurser om utbildning
 • Övriga frågor

Riktat stöd från och med v.41

Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.

Omprovstider ansvar

Ett schema för ansvarig personal vid omprov onsdagar finns nu anslaget på dörren i p-rummet.

Värdegrunden och förväntansdokumentet i resp hemklassrum

Under v.38 ska Daniel meddelas var i hemklassrummen ni vill att Värdegrunden och Förväntansdokumentet ska sättas upp. Om det inte meddelas Daniel under veckan kommer han sätta upp dem där han anser lämpligt.

Tider fotografering för de som är kvar

Här är tiderna för fotografering under de kommande veckorna.

Tider fotografering

Ramtider och avstämmningsperioder

Nu har vi diskuterat avstämningsperioder på MBL (protokollet är ännu inte justerat) men det förslag alla var positiva till vid mötet var:

 • Period 1 = från läsårsstart ht19 till och med vecka 4
 • Period 2 = från och med vecka 5 till och med vecka 14
 • Period 3 = från och med vecka 15 fram till och med läsårsslut.

För att kunna göra avräkning vid periodbryt måste ramtider in. Glöm inte att göra det snarast.

Ny fråvaroorsak – Caféuppdrag

Från och med i höst lägger Anders i ”Caféuppdrag” som giltig frånvaroorsak när eleverna är i cafét. Därmed går det att följa upp om en elev är frånvarande hos anders eller ej.

Återvinningskärl i korridorerna – förslag till återvinningsrutin

Nu har vi köpt in 4 st återvinningsstationer för skolan. Tanken är att det blir 1 i ljushallen, en på plan 2 i O-huset, en i vardera trapphall på plan 1 och 2 i N-huset. Har ni idéer om andra placeringar får ni gärna komma med dem till Daniel, Johan eller Erik.

Här är vårt förslag på återvinningsrutin:

I hemklassrummen

 • I varje hemklassrum ska det finnas en nyckel till vårt gemensamma sopsorteringsrum.
 • Varje klass tar fram ett rullande schema för klassens hållbarhetsvärd som varje mentorstid tömmer pappersåtervinningen (och andra kärl om vi bestämmer oss för det) i soprummet.

I korridorerna

 • Alla klasser ska få en genomgång av So- eller No-lärare om var sopstationerna finns samt ha en diskussion om vikten av att vi sopsorterar och att detta sköts.
 • Johan tar fram ett schema för när resp klass ansvarar för att på mentorstid tömma sopsorteringskärlen i soprummet.

Arbetsmiljö – elevskyddsombud

Nu är det klart vilka som är eleskyddsombud i resp årskurs. Vi återkommer kring hur de ska få sin utbildning och när. Här är namnen:

Åk 7

 • Sidra Daaboul 7C
 • Sabrina Ali Mohammed 7D

Åk 8

 • Jonathan Hagblom 8C
 • Thea Eriksson 8B

Åk 9

 • Gustav Vesterlund 9B
 • Frida Jenssen 9C

A-lagstid

 • Teman för lektionsbesök – kom med förslag, ett A-lag har gjort det redan.
 • Se över förslaget med återvinningsrutin

Att göra på mentorstid

 • För åk 9 – återkoppla och ta upp föreläsningen i onsdags. Vad tyckte dom och hur reagerar de på hur Jessica framställde sitt liv.

Veckans tips 

Mittuniversitetet2

Spännande seminarieserie på Mittuniversitetet – läs mer här: Inbjudan Framgångsfaktorer för lärande 2019


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan – Screeningen enligt screening plan påbörjas Ansvar spec.team / berörda ämneslärare
 • Mån – Föräldramöte för föräldrar med annat modersmål Ansvar Erik, Hanan, Anna W
 • Tis – 15:45-17:30 – EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag åk 7.
 • Ons – 15:45-17:00 APT – allmänna frågor och underlag inför utv.samtal Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp fack-ombud
 • Tors – 13:00-14:00 RKA-möte Ansvar RKA-gruppen
 • Tors – Elevrådsrepresentanterna (en per klass) har Kick-off inkl övernattning i Aspnäs Ansvar Martin G och Anders B
 • FreSkol-DM i friidrott är inställt

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Elevrådsrepresentanterna är på Kick-off i Aspnäs 19-20/9.