Sjökortet v40 30/9-4/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Kring vision och mål
 • Underlag för självskattning
 • Viktiga temadagar under veckan – 4/10 kanelbullens dag, 5/10 den internationella dagen för lärare… Hur man nu tänkte då det hamnar på en lördag 🙂
 • Övriga frågor

Mål och vision läsåret 19/20

Här är sammanställningen av revisionen av vår vision och våra mål utifrån gruppernas återkoppling. Dessa tas upp vid nästa MBL.

Vision

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Mål

Hedda Wisngskolans mål lå 2019/20

Alla mål är formulerade utifrån att måluppfyllelse innebär en positiv utveckling och förändring från föregående läsår.

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 3. Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.
 4. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 5. Elevernas närvaro i skolan ökar.
 6. Under läsåret ska skolan bli miljöcertifierad.

Nämndens mål 2019

 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Alla skolor och förskolor ska vara miljöcertifierade 2019
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Strategier – fetstil är prioriterade strategier för läsåret

För att nå våra mål och leva upp till vår vision strävar vi efter att arbeta utifrån följande strategier:

 1. Vi samarbetar, planerar tillsammans och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 2. Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 3. Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 4. Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och kursplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 5. Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar och agerar aktivt i olika uppföljande och elevstärkande processer.

Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter och åtgärder genom att följa upp och utvärdera vårt arbete utifrån tydliga mål.

Individuella ämnessamtal kan nu börja planeras in / hållas

Tidigare under torsdagen skickades två instruktionsfilmer ut till elever och vårdnadshavare ang vad som utgör underlag för utvecklingssamtalet samt film om hur eleverna lägger in mallen för självskattningen i ett inlägg under översiktsvyn.

Klicka här för att se filmen som beskriver underlaget inför utvecklingssamtalet som skickats till elever och vårdnadshavare.

Under rubriken ”Att göra på mentorstid” ligger instruktionsfilmen för hur man lägger in självskattningsmallen.

Vi återkommer efter onsdag när utvecklingssamtalen ska hållas.

Uppdaterad checklista för elevvårdsarbetet

Under rubriken ”Elevhälsan” här på heddawisingskolan.com ligger nu en uppdaterad och något förenklad checklista för elevvårdsarbetet. Klicka här för att se den. Den kommer att läggas ut / sättas upp i alla arbetsrum för att ersätta den gamla.

Första närvarokontrollen

Nu i månadsskiftet (mån/tis v.40) sker den första automatiska närvarokontrollen. Se därför till att gå igenom hur närvaron ser ut i respektive klass. Klicka här så hittar du rutinen för hantering av hög frånvaro.

Om det finns oroväckande frånvaro (5% eller mer ogiltig frånvaro eller 20% återkommande giltig frånvaro) ska ni som mentorer kontakta vårdnadshavare.

Mitterminsuppföljning

Det är ännu inte meddelat när nämnden vill ha in mitterminsuppföljningen / prognosen. Men vi hoppas få besked under v40. 

Planering av v44 

I den gemensamma kalendern ligger en del punkter inlagda för v44. Ett detaljschema blir klart så snart vi har alla detaljer kring det som ska göras kommungemensamt. Om det finns särskilda önskemål inför v44. ta upp det på A-lagstiden.

Riktlinjer och rutiner kring droger, alkohol och tobak

De rutiner kring droger, alkohol och tobak vi har i dagsläget kan ni läsa om ni klickar här (ligger under heddawisingskolan.com/elevhälsa)

Dessa rutiner är en sammanställning av kommunens mkt omfattande rutiner. Det saknas dock konkretion i vissa frågor i kommunens gemensamma vilket gör att även vår bör förtydligas.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Önskemål inför programpunkter v44.

Att göra på mentorstid

 • Alla elever i åk 8 och 9 ska ladda upp / kopiera underlaget för självskattningen inför utv.samtalet. Se film här hur man gör
 • Påminna alla elever i åk 7 om att det är sista dagen på söndag för anmälan till Erasmus+ och första resan i nov. med Envising till Mallocrna. Alla elever har fått info och länk för anmälan via Schoolity.
 • Till alla elever – de har förlängd mentorstid mån v41 – de kommer att få enkätutskick under veckan som ska fyllas i då – påminn att det har datorn med sig till v.41.

Veckans tips 

Fem enkla tips om hur vi bygger vår kultur på skolan:

5 sätt att bygga skolkultur


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan – PRAO för 9A och 9B, Besök på ungdomsmottagningen för åk 8 (se gemensamma kalendern när), på söndag deadline för ansökan för åk 7 och Envisings första resa i nov.
 • Tis – 13:00-14:00 elevråd Ansvar Martin G och Anders B
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid endast åk 9 Ansvar resp A-lag.
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info därefter IKT – fokus utv.samtal och lägstanivå år 2 Ansvar skolledningen

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).

 

 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering
 • Riktat stöd – Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.

 

 

 

 

 

Sjökortet v39 23/9-27/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mentorstid
 • Skoljoggen och fördelning av medarbetare längs banan
 • Köpstopp från och med v44.
 • Missa inte stående påminnelser här i Sjökortet längst ner
 • Övriga frågor

Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik

Här finns en inbjudan till ett seminarium på mittuniversitetet om ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik den 7/10. Spännande och intressant utifrån att nästan alla som undervisar i matematik på skolan även har teknik: Inbjudan till seminarium Ämnesintegrerad undervisning

Individuella ämnessamtal måste börja hållas

Tiden rinner iväg snabbare än man tror – snart är vi vid de individuella utv.samtalen tills dess måste eleverna ha fått info för respektive ämne. Under vecka 39 kommer underlaget ut så att alla elever kan informeras hur samtalen ska förberedas och hur de ska dokumenteras.

MBL – protokoll och kallelser

I spalten till höger ligger nu en länk till alla MBL-kallelser och protokoll under rubriken MBL – protokoll och kallelser mm. I mappen som länken leder till kommer alla MBL-protokoll och kallelser att läggas då de anses justerade.

Vi har enligt överenskommelse sedan tidigare och nu uppdaterad vid MBL19 190913 beslutat gemensamt i MBL-gruppen att MBL-protokollen är justerade efter att de legat ute för påsyn och kommentarer i en vecka till alla som medverkat på respektive MBL-möte. Därför finns inga underskrifter på resp. MBL-protokoll.

Utbildning för resurser – numer ”Lärarassistenter” 

Från och med v39 kommer Henrik S och Christofer S att går den kommungemensamma internutbildningen för lärarassistenter. Utbildningen sker på varje fredag e.m. resten av läsåret.

Simskola

Från och med fredag v39 kommer de elever som behöver simskola att få det på fredagar mellan 13:30 och 14:10. Det innebär att de eleverna behöver gå vid 13:00-tiden för att hinna till simskolan. Vilka det gäller kommer Johan att maila ut under veckan.

Att fira – fin funktionärsinsats från våra elever på BRI-olympiaden

De som var funktionärer på BRI-olympiaden får jättefin beröm från alla som var med och arrangerade tävlingarna för de yngre eleverna. Se nedan de fina vitsorden de får. Bra jobbat!! Vilka ambassadörer de är för skolan!! 🙂

Här är återkopplingen från arrangörerna:

Tusen tack för lånet av era fantastiska ungdomar idag. Det har varit fantastiskt fina BRI-tävlingar med glada lärare och duktiga elever som har presterat lysande resultat.

De funktionärer som Hedda Wising bidrog med skötte sig alla exemplariskt. De var trevliga, noggranna i sitt jobb och duktiga på att uppmuntra och peppa eleverna. Onsdagens funktionärer fick mycket beröm av de lärare som följde klasserna. För ovanlighetens skull blev det inte heller några förseningar på någon av stationerna! Detta mycket tack vare årets jätteduktiga funktionärer. Beröm dem när du träffar dem!

Så härligt att höra!!

Ommålning av vissa klassrum i O-huset

Vissa av salarna i Ohuset på plan 2 behöver få en uppfräschning. Hemfosa ställer upp med färg och material för att måla de väggar som behöver målas och vi hoppas resursgruppen kan göra det under höstlovet eller jullovet. Vi behöver dock få in önskemål vilka rum vi ska ta ställning till för att kunna göra en bedömning.

Skoljoggen

Lunchtiderna inför fredagens skoljogg blir årskursvis:

 • åk7 10.45.
 • åk8: 11.00
 • åk9: 11.20.

Därefter ser planeringen ut enligt följande:

12.00 samling.
12.15 uppvärmning.
12.30 start.

Idrottslärarna bestämmer var alla funktionärer ska stå.  Det är mkt viktigt att idrottslärarna får veta om det är några som byter platser med varandra.

Dennis och Patrick står vid målet som organisatörer och prickar även av sina mentorsklasser och har förstaförbandslåda med och kommer att dela ut fler till personal runt om i spåret.

10 vuxna håller sig i starten och tar hand om avprickning. 1 vuxen/klass. Dessa ska även pricka av eleverna då de kommer i mål så att vi vet att alla är tillbaka.
Vi behöver 12 ”vägvisare” ute i spåret.

Ungdomsmottagningen v39-41

Alla tider för respektive grupper och klasser i åk 8 som ska till Ungdomsmottagningen ligger nu ute i kalendariet. Kolla där så ni inte missar att delar av klassen borta på annat. Henrik, Martin och Christoffer följer eleverna dit. Johan har lagt in det i resp klass elevschema.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).

Länkar:


Att göra på mentorstid

 • Jobba med eleverna kring det nitycker är viktigtast kring Värdegrund, teambuilding, förväntansdokument, etc.

Veckans tips 

Skolvärlden

Favorit i repris – Viktigt och bra om ledarskap i klassrummet!!

https://skolvarlden.se/webb-tv/sa-blir-du-en-skicklig-ledare-i-klassrummet


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan – Screeningen enligt screening plan påbörjas Ansvar spec.team / berörda ämneslärare
 • Mån – Vi hälsar Anna Nyberg välkommen – ny medarbetare i 7-9B Välkommen 🙂
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid Ansvar resp A-lag.
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info för alla sedan ämnesmötestid Ansvar skolledningen och resp ämneslag.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B och alla resurser
 • Fre – Skoljoggen – se info ovan!

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering
 • Riktat stöd – Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.
 • Tider fotografering för de som är kvar

Här är tiderna för fotografering under de kommande veckorna.

Tider fotografering

 

 

 

 

Sjökortet v38 16/9-20/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mentorstid – återkoppling kring föreläsning Jessica Karlén
 • Återvinning
 • Ämnesmötestid på onsdagar
 • Prata med resurser om utbildning
 • Övriga frågor

Riktat stöd från och med v.41

Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.

Omprovstider ansvar

Ett schema för ansvarig personal vid omprov onsdagar finns nu anslaget på dörren i p-rummet.

Värdegrunden och förväntansdokumentet i resp hemklassrum

Under v.38 ska Daniel meddelas var i hemklassrummen ni vill att Värdegrunden och Förväntansdokumentet ska sättas upp. Om det inte meddelas Daniel under veckan kommer han sätta upp dem där han anser lämpligt.

Tider fotografering för de som är kvar

Här är tiderna för fotografering under de kommande veckorna.

Tider fotografering

Ramtider och avstämmningsperioder

Nu har vi diskuterat avstämningsperioder på MBL (protokollet är ännu inte justerat) men det förslag alla var positiva till vid mötet var:

 • Period 1 = från läsårsstart ht19 till och med vecka 4
 • Period 2 = från och med vecka 5 till och med vecka 14
 • Period 3 = från och med vecka 15 fram till och med läsårsslut.

För att kunna göra avräkning vid periodbryt måste ramtider in. Glöm inte att göra det snarast.

Ny fråvaroorsak – Caféuppdrag

Från och med i höst lägger Anders i ”Caféuppdrag” som giltig frånvaroorsak när eleverna är i cafét. Därmed går det att följa upp om en elev är frånvarande hos anders eller ej.

Återvinningskärl i korridorerna – förslag till återvinningsrutin

Nu har vi köpt in 4 st återvinningsstationer för skolan. Tanken är att det blir 1 i ljushallen, en på plan 2 i O-huset, en i vardera trapphall på plan 1 och 2 i N-huset. Har ni idéer om andra placeringar får ni gärna komma med dem till Daniel, Johan eller Erik.

Här är vårt förslag på återvinningsrutin:

I hemklassrummen

 • I varje hemklassrum ska det finnas en nyckel till vårt gemensamma sopsorteringsrum.
 • Varje klass tar fram ett rullande schema för klassens hållbarhetsvärd som varje mentorstid tömmer pappersåtervinningen (och andra kärl om vi bestämmer oss för det) i soprummet.

I korridorerna

 • Alla klasser ska få en genomgång av So- eller No-lärare om var sopstationerna finns samt ha en diskussion om vikten av att vi sopsorterar och att detta sköts.
 • Johan tar fram ett schema för när resp klass ansvarar för att på mentorstid tömma sopsorteringskärlen i soprummet.

Arbetsmiljö – elevskyddsombud

Nu är det klart vilka som är eleskyddsombud i resp årskurs. Vi återkommer kring hur de ska få sin utbildning och när. Här är namnen:

Åk 7

 • Sidra Daaboul 7C
 • Sabrina Ali Mohammed 7D

Åk 8

 • Jonathan Hagblom 8C
 • Thea Eriksson 8B

Åk 9

 • Gustav Vesterlund 9B
 • Frida Jenssen 9C

A-lagstid

 • Teman för lektionsbesök – kom med förslag, ett A-lag har gjort det redan.
 • Se över förslaget med återvinningsrutin

Att göra på mentorstid

 • För åk 9 – återkoppla och ta upp föreläsningen i onsdags. Vad tyckte dom och hur reagerar de på hur Jessica framställde sitt liv.

Veckans tips 

Mittuniversitetet2

Spännande seminarieserie på Mittuniversitetet – läs mer här: Inbjudan Framgångsfaktorer för lärande 2019


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan – Screeningen enligt screening plan påbörjas Ansvar spec.team / berörda ämneslärare
 • Mån – Föräldramöte för föräldrar med annat modersmål Ansvar Erik, Hanan, Anna W
 • Tis – 15:45-17:30 – EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag åk 7.
 • Ons – 15:45-17:00 APT – allmänna frågor och underlag inför utv.samtal Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp fack-ombud
 • Tors – 13:00-14:00 RKA-möte Ansvar RKA-gruppen
 • Tors – Elevrådsrepresentanterna (en per klass) har Kick-off inkl övernattning i Aspnäs Ansvar Martin G och Anders B
 • FreSkol-DM i friidrott är inställt

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Elevrådsrepresentanterna är på Kick-off i Aspnäs 19-20/9.

 

 

 

 

Sjökortet v37 9/9-13/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mentorstid – klassråd och val av elevrådsrepresentanter
 • Frukt på RS-tiden på måndagar
 • Övriga frågor

Tack och bra jobbat med en trygg och rutinerad skolstart

Homer

En strukturerad, rutinerad, lugn och trygg skolstart är mycket bra förutsättningar för ett bra skolår!! Bra jobbat och tack för ert engagemang och glöd!! 🙂 

Rutin för datorer och annan IT-utrustning

Under första veckan presenterade Simon nya rutiner för datorer och lån av annan IT-utrustning. Rutinen för detta ligger nu på Heddawisingskolan.com och kan läsas här: Rutiner för datorer och annan IT-utrustning

Den gemensamma kalendern är uppdaterad 

Nu finns allt vi vet som kommer under året inlagt med rubriker i kalendern. Den går fortfarande inte att dela på vanligt sätt så den måste läsas här på sidan. Ta er lite tid och bläddra iden för att få lite grepp om planeringen för året. Där ser ni bland mycket annat att det är förlängd mentorstid under v.41 och v.14 för att fylla i enkäter.

Technichus hela skolprogram ht2019 och ny kurs på Musik- och kulturskolan

Här hittar ni Thechnichus hela skolprogram inför 2019 – här finn en hel del att haka på – inte bara för NO-ämnen. Skolprogram blad HT2019

Musik och kulturskolan har en ny kurs – musikproduktion – tipsa gärna elever om detta: Musikproduktion

Arbetsmiljö och prioritering

I december förra året MBLade vi en prioriteringslista för lärare. Vi kommer att se över den i dec/januari för ev. revidering. Fram tills dess gäller den ännu och går att hitta på Heddasisingskolan.com – läs här: Prioriteringsordning för lärare.

Under hösten ska en motsvarande lista för resurser/lärarassistenter tas fram. Plan för detta kommer – men det kommer att läggas på handledningstid samt höstlovet.


A-lagstid

 • Välja Skolrådsrepresentanter för resp. A-lag för skolråden 10/10, 22/1 och 2/4. Viktigt att namnen kommer med i protokollet.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd och val av elevrådsrepresentanter. Elevrådet har Kick-off på Aspnäs 19-20/9 (inkl övernattning).
 • Åk 9 påminna om:

jessica karlén


Veckans tips 

Bra underlag för diskussion om diskriminering, olikheter, fördomar och könsroller.


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – Schemabrytande för åk 9 – Destination jobb föreläser för 9A, 9C och 9B – se tider i kalendariet. I gradängsalen. Ansvar Malin L och undervisande vid tiden lärare följer med.
 • Mån – 13:10-14:00, ev lite längre, Elevråd i gradängsalen Ansvar Martin G och Anders B 
 • Tis – 13:05-14:05, Schemabrytande för åk 9 – Destination jobb föreläser för 9D – Ansvar Malin L
 • Ons – 08:00-09:30 – Drog- och våldsförebyggande föreläsning i Sigma med Jessica Karlén Ansvar lärare som har RS-tiden med åk 9 då.
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid. kort samling i Gradänsalen för info. därefter – Startmöte för Erasmus+projekten. Ansvar Ann-Sofie F. För övriga planering av upplägg kring utvecklingssamtalen. Ansvar skolledningen
 • Tors – e.m. Skogen i skolan – se tidiagre utskick och planering Ansvar Mentorer i åk 7 och Malin L
 • Fre – 12:30-13:30 MBL19 på Eriks rum – MBL-gruppen

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Elevrådsrepresentanterna är på Kick-of i Aspnäs 19-20/9.

 

 

 

 

Sjökortet v36 2/9-6/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Föräldramöten.
 • Tolkar inför föräldramöten
 • Övriga frågor

Att lära av varandra – auskultation

I flera olika sammanhang har vi lyft att vi skulle vilja besöka varandra mer i varandras undervisning. Tillsammans med A-lagsledarna diksuterade vi fram ett förslag på upplägg för att främja och locka till besök på varandras lektioner. Här är förslaget i korthet (diskussion på A-lagstid och konf.tid för att ta fram färdigt upplägg):

Fokus vid klassrumsbesök hos varandra ska ligga på vad vi kan lära oss själva av att besöka någon annans undervisning. Om vi ska ge feedback så ska det vara i form av ”Two stars and a wish”.

 • A-lagen tar fram tre temaområden att välja emellan vad ska man observera / lära.
 • En enkel och tydlig mall/formulär tas fram för besökaren att fylla i (som sagt med fokus på den egna utvecklingen).
 • Man fyller i en mall/formulär för varje klassrumsbesök – kopierar och ger ett ex till den man besökt, ett ex till skolledningen och behåller ett ex själv.
 • Varje klassrumsbesök som är dokumenterat med en ifylld och inlämnad mall kompenseras tid mot tid (den tid besöket varade) som kompledighet på under tors v.44, en av konf.dagarna i jan samt en dag i juni.

Agenda och protokoll på A-lagsmöten och A-lagsledarmöten

För att det ska bli så transparent och tydligt för alla så har ett färdigt upplägg / en färdig struktur för hur agenda och protokoll på A-lagsmötena ska föras och sparas. Alla anteckningar förs direkt på A-lagets ämnesyta och inlägget med protokollen ligger alltid överst bland inläggen. Se kort instruktionsfilm genom att klicka här.

Där ligger nu även de stående punkterna för A-lagsmötena överst så att dte bara är att kopiera och lägga in för den som för protokoll vid varje möte. De protokoll som lagts upp på A-lagsämnesytan har klistrats in där redan så det är samlade på samma ställe.

Screening i resp årskurs

Vi kommer att screena alla årskurs 7 i läs- och skrivfärdigheter enligt den kommunala planen. De elever vi känner oro för kommer vi att följa upp både i årskurs 8 och 9. Marie B kommer att tillhandahålla material till svensklärare som genomför testerna under lektionstid. Det är tre deltest nu i början av höstterminen och ett deltest i februari.

Gällande matematik så kommer vi att screena alla elever i alla årskurser i början av både höstterminen och vårterminen. Spec tillhandahåller material men matematiklärare genomför testet i klassen.

Både svenska och matematik screeningarna kommer spec att rätta för att tillsammans med undervisande lärare analysera resultatet.

Gemensam kalender och färgkodning

Det börjar närma sig en lösning kring den gemensamma kalendern. Vi kan nu dela den med er en och en via webbgränssnittet, men det är för mycket jobb så vi inväntar att de löst hela problemet.

När ni kan läsa den på ”klienten” (inte på webben utan via Outlook på er dator så kommer ni se att kalendern är färgkodad med olika färger för alla inslag som är schemabrytande eller endast rör en årskurs. Blått för åk7, grönt för åk 8 och gult för åk 9. Se exempel nedan (inför föräldramötena):

Färgkodning kalender

Mål, vision och strategier – reviderat

Nu är Mål, vision och strategier reviderade efter er input och era förslag. Se här: Vision mål och strategier efter revidering ht19

Om ni har funderingar kring detta  – återkoppla under v.36 till skolledningen. Vi kommer att gå igenom dem tillsammans under konf.tid. om ett par veckor.

Inför föräldramöten under kommande vecka

Under onsdag och torsdag är det föräldramöten med åk 7, 8 och 9. Här är en lite checklista att utgå ifrån inför föräldramötena:

 • Rundvandring i skolan
 • Skolluncher / specialkost / tider
 • Förväntansdokument och värdegrund
 • Elevens val
 • Representanter till Skolråd
 • Uppdatera mailadresser och telefonnr
 • Frånvaro och frånvarorapportering
 • Föräldrarna i resp. klass presenterar sig för varandra

VIKTIGT!! Glöm inte att meddela Johan och Agneta vilka tolkar som behövs för respektive klass – gör detta senast måndag.

Möblering inför mötena. – det vore bra om några kan hjälpa Daniel att möblera i Ljushallen inför resp kväll.

Fortbildning om rymden på Technichus

Rymden

 

EN bra chans för alla intresserade NO-lärare eller för er som just ska börja med arbete kring rymden – fortbildning på Technichus – heldag 19/9. Sista anmälningsdag 5/9 – klicka på bilden för att läsa inbjudan.

 

Problem med inloggning i Gleerups

Det har varit en del problem med inloggningen i Gleerups för sjuorna samt nya elever. Det jobbas hårt på det och vi hoppas på en mkt snar lösning.

Stolar och städning i klassrummen

Från och med måndag kommer det att finnas salsscheman i klassrummen – ni som har sista lektionen – ta som regel att ställa upp stolarna – varje dag. Då har vi skapat de bästa förutsättningarna för att det ska bli välstädat.

Att fira

Fira2

Jättebra jobbat allihop!! Fler elever som klarar målen i alla ämnen – följande har jag tagit upp i kvalitetsberättelsen (hela berättelsen kommer senare):

Källa. Skolans betygsdatabas i Schoolity, underlag för rapportering till SCB. 

Kommentar

Höjningen i % av de elever som gått ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen är mer än den dubbla. Från 67,6% lå17/18 till 75% för lå 18/19. Denna höjning är både mer signifikativ än höjningen i meritvärde och mer viktig och intressant då den visar på att de elever som har svårt för ett eller ett par ämnen klarat sig bättre i större omfattning än tidigare. Förklaringarna till detta är säkert många och sammansatta men vi ser det som en tydlig bekräftelse på att följande förändringar haft positiv effekt:

 • större vuxennärvaro genom fler kompetenta resurser i skolan genom resurspedagoguppdragen – eleverna i åk 9 är dock de som berörts relativt sett minst av denna förändring.
 • förändrade arbetssätt med mer specialpedagogisk kompetens bland alla i personalen för de elever som behöver stöd.
 • digitala läromedel i alla ämnen med mycket goda möjligheter till individuella anpassningar och god och likvärdig tillgång till läromedlen i alla lägen. Bland eleverna i åk 9 är det dessutom flera klasser som haft digitala läromedel i ämnena Eng/ No / Ma i två läsår.

A-lagstid

 • Gå igenom den stående agendan och skapa en struktur för de återkommande punkterna – vem tar vad och när ska det göras.
 • Stämma av inför föräldramöten.
 • Önskemål inför beställningar till hemklassrum måste preciseras (kanske främst i åk 7) – vad vill ni ha och hur många etc.

Att göra på mentorstid

 • Ni styr själva / i A-laget vad ni tycker ni ska börja med vid läsårets första mentorstid. Missa dock inte att gå igenom kommande schemabrytande aktiviteter.

Veckans tips 

Möjligt underlag för genus / könsrollsdiskussion med eleverna – Skatebordande tjejer i Indien:


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – deadline för att göra intresseanmälan till Erasmusprojekt – Ansvar Alla intresserade 🙂
 • Ons – 08:55-11:30 A-lagsledare och EHT träffar Stefan från Värdeskaparna. Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – kort gemensam info i Gradängsalen därefter ämnesmötestid Ansvar Erik J 
 • Ons – 18:30-ca 20:30  – föräldramöte åk 7 Ansvar skolledning samt mentorer åk 7
 • Tors – 18:00-ca 20:00 – föräldramöte åk 8 Ansvar skolledning samt mentorer åk 8 
 • Tors – 19:00-ca 21:00 – föräldramöte åk 9 Ansvar skolledning samt mentorer åk 9

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse för att delta i våra Erasmus+projekt – se Sjökortet v34.

 

 

 

 

Sjökortet v35 26/8-30/8

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Hur har de första två dagarna varit?
  • Underlag och planering ska sparas på A-lagets ämnessida inför nästa år. Inlägg redan inlagt och förberett.
 • Rädda våra koraller mot klimatförändringarnas påverkan – saltvattensakvarieteam
 • Riktat stöd fram till höstlovet
 • Plan för datorutlämning
 • Namnlista BAS-elever

Info i personakterna 

Då och då dyker det upp material på Agnetas bord som ska in i elevakterna. I allt sådant material måste följande info alltid finnas för att det ska hamna på rätt plats och för att vi inte av misstag ska lägga något i fel mapp:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer (minst de 6 första)

Urkund – kontrollera elever som klipper och klistrar

För er som inte skapat Urkundskonton kommer vi att ha Workshop på onsdag den 28/8 under konf.tid. Inbjudan att skapa konto kommer att mailas till er alla under onsdag f.m. direkt från Urkund.se

Kultur i skolan – Kulturombud

Om någon av er känner för att vara kulturombud för skolan så vill vi att ni anmäler intresse för detta snarast. Läs mer om kultur i skolan på Insidan i gruppen ”Kultur i skolan”

Schemabrytande aktiviteter de kommande veckorna efter tis 27/8

Alla aktiviteter är införda i den gemensamma kalendern.

Destination jobb år 9 – Arbetsmarknadskunskap 9-10/9 – i Gradängsalen

Mån 9/9

 • 09.30-10.30. 9A
 • 10.50-11.50. 9C
 • 12.05-13.05. 9B

Tis 10/9

 • 13.05-14.05 9D

Drog- och våldsförebyggande föreläsning 11/9 – för alla i åk 9 i Sigma

 • 08:00-09:30

Skogen i skolan – temahalvdag med skogsföretagen 12/9

 • På eftermiddagen, från lunch och framåt (tidig lunch) – schema kommer

Den gemensamma kalendern

Det verkar inte gå att hitta en enkel lösning på delningen av kalendern ännu för er som inte kommer åt den. Därför har jag lagt in en delningslänk (mot förmodan funkar det…) så att man kan öppna den gemensamma kalendern här i Sjökortets högerspalt. Den får ligga där tills den går att dela på normalt sätt igen. Det är felanmält till IT-avdelningen.

Detta ha saktat ner arbetet med att lägga in helhetsplaneringen i kalendern av rädsla att vi gör jobb i onödan.

Plats för aktuella påminnelser i Sjökortet

Nytt för det här läsåret är att aktuella påminnelser läggs längst ner här i Sjökortet. Där hamnar sådant som är tidsbegränsat med tydlig deadline.

Förslag till aktiviteter och personal för riktat stödtiden mån / ons de första 6 veckorna

Nu har vi gjort ett förslag till aktiviteter för riktatstödtiden till och med v40. Den bifogade filen är ett förslag – alla har inte hunnit bli tillfrågade/informerade om tiderna ännu (vi vet till exempel inte om Christer Molin kan etc.). Vi har försökt följa era förslag i största möjligaste mån – men vi har kastat om där ni behöver samma personer/kompetenser. Vi har i största möjligaste mån lagt in de som har möjlig tid i sin tjänst eller redan är schemalagda på RS-tid. Övriga får kompensation för dessa veckor utöver tjänsten – främst i tid, men vi har inte hunnit diskutera slutformen med facken ännu.

Kolla förslaget och återkom snarast till Johan och Erik. Vi tar även upp frågan på måndagsmötet. Se förslaget i bifogad fil här: Förslag till Aktiviteter på riktat stödtid ht19.csv

Att fira

Etwinning

Eftersom flera av er hakade på Ann-Sofies Etwinningprojekt så har vi erhållit ”Etwinning Quality label” som en av 12 skolor i EU i år. Bra jobbat av er som varit inblandade 🙂

Läs mer om utmärkelsen genom att klicka här 

Detta gör det ännu lättare för oss i nätverkandet och inför kommande projekt!


A-lagstid

 • Spika fasta punkter på agendan

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstid.

Veckans tips 

Skolverket

Bra från skolverket om att jobba mot fusk och plagiering – läs mer här Förebygga fusk och plagiering


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån-Tis – resp A-lags egen planering
 • Ons – Jobb enligt ordinarie schema börjar
 • Ons – 11:00-13:00 – JOBI skor besöker skolan
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – Presentation av Erasmus+projekt Ansvar Ann-Sofie F och Erik J samt genomgång av Urkund Ansvar Erik J 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse för att delta i våra Erasmus+projekt – se Sjökortet v34.
 • Här nedan finns lista med alla klasser, hemklassrum och mentorerMentorer och hemklassrum

 

 

 

 

Sjökortet v34 19/8-23/8

Sjökortet1

Allmän information 

När undervisningen enligt schemat börjar

22/8-27/8 har alla elever schemabrytande aktiviteter. Undervisning enligt schema börjar onsdag morgon 28/8. Innan dess kommer en plan för RS-tiden för respektive årskurs att vara klar.

Schema för 22/8-27/8

Under de kommande dagarna kommer ett gemensamt schema för alla elever att göras för de fyra första dagarna. Det kommer att skickas ut via Schoolity till er samt elever och föräldrar. Infon från resp A-lag ska bara sammanställas.

Checklista för uteaktiviteter

Se till att alla ni som har aktiviteter med era elever utanför skolan som kan innebära någon risk måste göra en riskbedömning. Den ska lämnas in till Agneta senast en dag innan aktiviteten. Agneta ser till att Erik eller Johan får den för kontroll om det finns några frågetecken att reda ut. De kommer alla att hamna i en pärm på exp. Länk till checklistan

Förslag till stående dagordning för A-lagstiden

Nu har ett förslag på stående punkter till A-lagstiden tagits fram. utgångspunkten har varait de diskussioner och de protokoll ni lämnat in under våren, och i juni samt EHTs idéer. Se bifogad fil. Förslag till agenda A-lagsarbete

Om ni hinner med bör ni titta på den under tisdagens A-lagstid.

Den gemensamma kalendern

Det verkar lite klurigt att få till det bra så att alla kommer åt kalendern nu med två adresser i systemet, nu när edu.adressen är standardadress. Därför har kalendern inte uppdaterats (för att slippa dubbeljobb) eller någon ny inbjudan skickats ut. Vi undersöker hur det ska lösas. Ny inbjudan till alla kommer då vi har löst frågan.

Våra blivande Erasmus+projekt

Erasmus+

På onsdag v35 (28/8) kommer Ann-Sofie och berättar mer om våra Erasmus+projekt. Men om du redan nu känner att du vill haka på skicka ett mail till Erik med en intresseanmälan (senast mån 2/9) för ett eller båda projekten:

 • Envisning: skapa en app för att jobba med hållbar utveckling / klimatförändringar (Sverige, Spanien, Rumänien, Turkiet, Frankrike och Italien)
 • Breaking barriers. jobba med att ta fram arbetssätt för social, pedagogisk utveckling och välmående för elever – mot mobbing och utanförskap. (Sverige, Kroatien, Portugal, Slovakien, och Spanien)

Läsårsdata till läsåret 19/20

 • Tors – 22/8 Elevernas läsår börjar.
 • V44 – Höstlov för eleverna
 • V44 – 28/10-31/10 konferens och utbildningsdagar.
 • V44 – 1/11 ledigt för lärare.
 • Jullov – 20/12-6/1 ledigt för alla med uppehållstjänst eller ferietjänst. 27-28, 30/12, samt 2-3/1 arbetsdagar för övriga.
 • Tis-ons – 7-8/1 konferens och utbildningsdagar
 • V10 – Sportlov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 10/4 samt V16 Påsklov, ledigt för alla elever och lärare.
 • Tors – 30/4 Valborg, lovdag, ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 1/5 Första maj – Ledigt för alla.
 • Tors – 21/5 Kristi himmelfärd – Ledigt för alla.
 • Fre – 22/5 Lovdag – ledigt för alla elever och lärare.
 • Fre – 12/6 Sista skoldagen för läsåret.
 • V25 – 15-18/6 konferens och utbildningsdagar.

A-lagstid

 • Se tidigare utskickat program – ingen vanlig A-lagstid

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstid.

Veckans tips 

Etwinning

Att jobba med Etwinning – i Erasmus+projekt eller enskilt –  en bra mentod för att vidga vyer, väcka nyfikenhet och skapa kontakter.


Detta händer under veckan (v.34)

 • Mån-fre – Se tidigare utskickat program, samt resp A-lags egen planering.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det här är hur eleverna ser på lärares sommarlov…. 🙂

snobben om lärare