Sjökortet v37 – 10/9-14/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Hälsa Henrik Söderlind välkommen.
 • Rutiner för tjänstledigheter – se nedan.
 • Resurser börjar 08:10 på måndagar i samband med måndagsmötet
 • Spec. fokus när de går ut i klass – hur vi använder White Boardtavlorna – se nedan.
 • Elever inne hos Heta utbildningar
 • Avräkningsperioder / ramtider – se även nedan.
 • Övriga frågor

Rutiner för ledigheter för lärare utanför loven

För att vi ska säkra upp att inga ledigheter drabbar eleverna negativt måste vi ha en rutin som alla kan följa. Från och med nu gäller därför följande rutin och checklista som ska lämnas in till Agneta senast 2 hela arbetsdagar innan ledigheten infaller. Se rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/09/rutiner-vid-ledighet-fc3b6r-lc3a4rare-utanfc3b6r-loven-ifyllningsbar.pdf  Den ligger under rutiner och riktlinjer på Heddawisingskolan.com

Avräkningsperioder och Ramtider

Vi får en del frågor om ramtiderna. Vi upplever generellt att ni har koll på detta, men våra riktlinjer finns på Heddawisingskolan.com: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf 

Vad gäller avräkningsperioder så föreslår vi följande för läsåret 18/19 inför MBL (tänk på att ramtiden är den genomsnittliga arbetstiden under kalenderåret):

Period Vecka A-dagar Timmar
1 V.33-V.45 (15/8-11/11) 62 434
2 V.46-V.9 (12/11—3/3) 69 483
3  V.10-V.25 (4/3—20/6) 63 441
194 A-dagar 1358 timmar

Spec. fokus när de går ut i klass

Som ett led i implementering av våra kunskaper från Specialpedagoiska lyftet 2017/2018 och aktuell forskning kommer Ann-Sofie, Carina och Marie att arbeta för att göra praktik av den teoretiska kunskap vi har förvärvat i vår utbildningssatsning. De kommer att arbeta mycket med klassrumssituationen för eleverna inledningsvis. Fokus kommer att ligga på anpassningar som gynnar elever i behov av särskilt stöd men som såklart gynnar alla elever i klassrummet.

Vi kommer att börja att arbeta med Whiteboardtavlan. Vår tanke är att alla elever ska känna igen sig i alla klassrum och även få en god uppfattning av vad som förväntas av dem. Det ska bli tydligt vad de ska fokusera på och vad ni som pedagoger anser vara klokt att kunna.

Spec. kommer att göra en ”visningstavla” i Gradängsalen som ni alla kan titta på och sedan diskutera i A-laget där ni kan komma med synpunkter.

Att anmäla närvaro / frånvaro på annan skolaktivitet

Då och då händer det att elever är på annan skolaktivitet. Oftast sker det i samband med den ordinarie undervisningssituationen, men ibland kan det ju vara så att en eller flera elever är iväg på andra aktiviteter med lärare/medarbetare som inte har dem på schemat. När det sker så ska den för tillfället ansvariga medarbetaren rapportera närvaro / frånvaro. Om man är osäker på hur man gör så finns en instruktion här:  https://videopress.com/v/FSV4wraD

Lägstanivå i Schoolity

Nu har lägstanivån i Schoolity MBLats och en gemensam lägstanivå för arbetet i Schoolity beslutades i samråd mellan facken och skolledningarna på Hedda och Wendela. Det kan skilja lite i implementeringen (hur och när det ska ske) mellan skolorna utifrån förutsättningarna – men vad gäller innehållet är vi alla överens om att nu, år 1 med Schoolity, ska vi jobba med kompetensutveckling och användande i linje med bifogad lägstanivå. Vi kommer att tillsammans med superanvändare, schoolitypiloter och era egna önskemål att sätta upp delmål på respektive skola. Se lägstanivån här: Lägstanivå Schoolity läsår 1 180525

* Mindre förändringar i enskilda formuleringar kan komma att ske under justeringsprocessen av protokollet, men som helhet ser det ut enligt ovan.

Principer för vem som går på BAS-SvA eller vanlig BAS

Sedan förra året så har vi, efter diskussion och samråd i ämneslaget svenska, följt principen:

 • att de elever som ska bedömas enligt SvA ska företrädelsevis gå på vanliga Sv-lektioner om man inte går i ”Röd grupp” (förberedelseklassmodellen).
 • att elever som bedöms enligt SvA ska gå på BAS-SvA om de inte läser ett modernt språk
 • att de fåtal elever som bedöms enligt SvA och läser ett modernt språk får SvA på ”riktat stöd” SvA
 • att det mycket begränsade antal elever som bedöms enligt SvA och har modernt språk men behöver så omfattande annat stöd på ”Riktat stöd-tiden” i andra ämnen än SvA måste få stöd på annan tid. Det ska då lösas av resp. äm,neslärare alt ska skolledning och spec. kontaktas.
 • att när eleverna som ska bedömas i SvA ska få betyg så ska det ske i samråd mellan undervisande lärare och ansvarig lärare i SvA.

 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag
  • Ämneslag svenska – diskutera om en ändring av principerna för vem som ska gå på vanlig BAS eller BAS-SvA ska göras. Se ovan.
  • Diskutera uppställning på Whiteboarden – skicka återkoppling till Marie B, Carina BB.
  • Övriga ämneslag prioriterar själva vad de ska jobba med om man inte ska vara på Gleerupsgenomgång från kl 15:00-16:30.
 • Resurshandledning  – Marie B komere att presentera en plan kring innehållet i den löpande handledningen för resurspersonalen samt börja det första momentet.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – utse klassrådsrepresentanter samt informera att under v. 38 ska alla elever göra en incitoenkät om ”Framgång och framgångsfaktorer” på mentorstid.

Veckans tips 

Dysseappen – bra tips för alla!


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – 08:50-09:30 Mentorstid – Klassråd –  Ansvar resp mentor
 • Tis – 12:30-13:30 RKA-möte Ansvar skolledningen och resp skyddsombud.
 • Tis – 15:00-16:30 Gleerups har Workshop i Gradängsalen Ansvar skolledning och Joakim från Gleerups. Schema för dem som detta passar kommer.
 • Tis – 15:30-16:30 Ämneslag/Resurshandledning
 • Tis – föräldrakurs i Schoolity / Gleerups Ansvar Skolledningen
 • Ons – åk 9 har ett pass per klass med genomgång av Schoolity och Gleerups – schema finns i den gemensamma kalendern i bifogad fil under (introduktion för elever….) Ansvar superanvändare och schoolitypiloter
 • Ons – mellan 09:00 och 10:00 – MBL11 och 19 Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid IKT-tid för alla medarbetare – Gleerups kommer för genomgång för de som inte har haft genomgång under tisdagen.
 • Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • Ons och Fre – Introduktion till digitala verktyg för elever se schema ovan samt i kalendern. Ansvar Superanvändare samt Schoolitypiloter
 • Tors-Fre – Tobias, Dennis, Anette, P-O och Henrik är på kurs i Sollefteå ang ”Hand in Hand”

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Påminn föräldrar som frågar om hjälp om kursen/genomgången i Schoolity på tisdag.