Sjökortet v40 – 1/10-5/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Incitoenkät – alla som inte gjort den tar med dator
 • IKT-från i onsdags.
 • Om allas plats i skolan
 • Övriga frågor

Skolinspektionsenkäter – personal, elever och vårdnadshavare åk 9

Under vecka 40-42 ska alla lärare på skolan samt elever och vårdnadshavare i åk 9 svara på Skolinspektionens skolenkät 2018. Information kommer att skickas till alla föräldrar digitalt samt i pappersform, eleverna gör enkäten på mentorstid v.41 och alal lärare gör den på konf.tiden nu på onsdag.

Greppa begreppen

Som ett led i att jobba konkret med de idéer som diskuterades och processades under specialpedagogiklyftet kommer Carina, Marie och Ann-Sofi att börja med att gå igenom en metod för inlärning som kallas ”Greppa begreppen”. Vi börjar med det på onsdag på konf.tiden. Vill man läsa på mer om detta innan kan man göra det här:

https://www.specialnest.se/metoder/greppa-begreppen-en-enkel-metod-inlarning


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – diskutera för och nackdelar med A-lagsledare.

Att göra på mentorstid

 • Att diskutera på mentorstiden för alla klasser – titta på vår värdegrund – diskutera ”Bemötande” och allas plats på skolan.  Ansvar resp mentorer
 • Bemötande
  Till vår skola är man varmt välkommen.
  Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
  I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
  Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.
  Beteenden
  • Respektera olikheter
  • Bekräfta
  • Ha positiv förväntan

Veckans tips 

Ibland vill man kanske lägga till mer material i schemat än bara en länk – man kanske har word- eller PDF-filer som man vill att eleverna ska läsa eller jobba med då är det enkelt att lägga till fil direkt i schemat i Schoolity:

 


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan –  Screening i Sv för åk 7.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – Kort info om: brandrutiner elever i rullstol, elevens val och miljöcertifiering. Göra skolinspektionsenkät – ta med dator. Greppa begreppen – workshop med Carina, Marie och Ann-Sofi. Ansvar: Skolledningen / Carina / Marie / Ann-Sofi
 • Tors – e.m. Skoljoggen – se info från idrottslärare. Ansvar: Idrottslärarna
 • Tors – MBL19 – separat kallelse kommer. Ansvar: Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vikten av att vi inte bara ingjuter mod och driv i våra elever och barn – vi behöver lära oss det och det måste övas:

 

 

 

 

Sjökortet v39 – 24/9-28/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Incitoenkät
 • IKT-på onsdagskonf.
 • Utvecklingssamtal
 • Medarbetarsamtal
 • Kvalitetsredovisningsarbete tors-fre
 • Övriga frågor

Nystart med skolkör – måndagar på riktat stöd-tiden

Mentorer år 7-9. Slå ett slag för detta i era resp. klasser. Mer musik mer och fler tillfällen med ljuva toner!

Från vecka 40 kommer eleverna i år 7-9 att få möjlighet att delta i kör. Kören kommer att ledas av Elisabet och Martin. Tiden är riktat stöd tiden på måndagar, med start från v 40.

Det finns i dagsläget ingen kör, alla startar från ruta ett. Intresseanmälningar görs via Schoolity – följande länk finns i ett meddelande till alla elever: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOVo2MjlPRkpKRDNKQ085VVpUSzRXSTVIWi4u 

Urkund

Avtal med Urkund – fuskkontrolltjänst via Schoolity – är påskrivet och inskickat.  Nu väntar vi bara på att vi ska få möjlighet för er att skapa konton i systyemet. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Mitterminsuppföljning och Utvecklingssamtal

Förberedelser inför utvecklingssamtalen börjar snart. Vi tänker oss att utvecklingssamtal för åk 9 hålls vecka 45 och för åk 7-8 v.46. Inför yutvecklingsamtalen ska två funktioner gårs igenom gemensamt i Schoolity: 1. Hur vi gör mitterminsuppföljningen (mkt enklare än tidigare) 2. Hur man lägger ut tider i Schoolity för föräldrar att boka.

Vi tänker oss att vi kan hålla utvecklingssamtalen när som helst (utom konf.tider – ämneslag, A-lag, måndagskonf eller onsdags konbf) under de aktuella veckorna. Vi kommer att ta upp ramarna för detta i samband med att vi går igenom hur man förbereder bokningar.

Närvarokontroll

Alla ska göra en närvarokoll och meddela vårdnadshavarna om det sedan skolstart har varit mer än 5% ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare kommer sedan vid månadsskiftet få en automatrapport hemskickad. Se här hur man genererar en närvarorapport:


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid – gemensam planering
 • Handledningstid – Marie B ansvarar för planeringen

Att göra på mentorstid

 • De elever i åk 8 och 9 som inte hann ska göra en incitoenkät – kultur som de fått på sin mail (mail i Office365) – åk 7 gör den lite senare.
 • Att diskutera på mentorstiden för alla klasser – titta på vår värdegrund. Vilket område tycker ni i er klass känns viktigast att diskutera: Ansvar resp mentorer

Veckans tips 

Att göra länkar i Schoolity – från Gleerups eller annan hemsida direkt in i schemat:


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan – PRAO 9C och 9D Ansvar Malin L
 • Tis – 15:30-16:30 Handledning resurspersonal Ansvar Marie B
 • Ons – 15:40-17:00 IKT-tid – Workshops olika områden (separat mail kommer om detta) Ansvar resp. ämneslag
 • Tors-Fre Erik sitter med kvalitetsredovisningen, nås på telefon men är inte på skolan Ansvar Erik J

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Faran med bara en enda berättelse – alltid viktigt i skolan – vi måste vidga elevernas perspektiv – det är vårt ansvar:

 

 

 

Sjökortet v38 – 17/9-21/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Skogen i Skolan
 • Skol-DM i friidrott
 • MBL-tjänstefördelning
 • GAP-analys på A-lagstid
 • Övriga frågor

Rutiner för närvaroregistrering 

Vi har haft en rutin för frånvaroregistrering i Dexter. Den håller på att göras om eftersom Schoolity ger andra möjligheter att följa upp närvaron. Grundrutinen är dock densamma vad gäller när närvaron/frånvaron ska registreras. Fortfarande gäller den gamla rutinens två första punkter:

 1. Närvaroregistrering i Schoolity ska i tid ske i anslutning till respektive schemalagd lektion. Om tillgång till Schoolity/Internet saknas – ska registrering ske så snart tillgång till Schoolity/internet finns. Ansvar undervisande lärare.
 2. Om en elev varit ogiltigt frånvarande en hel dag ska vårdnadshavare kontaktas av mentor innan arbetsdagens slut efter att det kommit till mentors kännedom för att ta reda på orsaken till detta Ansvar mentor.

Avstämningsmöten med nya medarbetare

Inom kort kommer ett kortare avstämningsmöte med alla nya medarbetare att bokas med skolledningen. Kallelse till detta kommer via mail. Syftet med mötet är att stämma av hur det funkat att börja på en ny arbetsplats, hur man trivs och diskutera eventuella förbättringsområden i mottagandet av nya medarbetare på skolan.

Examinationskalendrar

Fram till jullovet gäller samma upplägg för examinationskalendrarna i Outlook som tidigare läsår. På sikt kommer allt att går över till Schoolity per automatik, men minst fram till jul ska alla examinationer skrivas i examinationskalendern i Outlook.

Följande ska finnas med då ni ska skriva in i examinationskalendern:

examinationskalendern

Lathund för inlogg i våra olika system 

Carina / Börje har gjort en lathund för hur man loggar in i våra olika system. Kort och koncist om man är tveksam – se lathunden här. Finns även under ”Instruktioner och lathundar” på Heddawisingskolan.com


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid: GAP-analys om viktiga frågor/utmaningar/problem  i A-laget

Att göra på mentorstid

 • Alla elevrådsrepresentanter träffas i Gradängsalen för terminens första möte. Ansvar för elevrådsmöte Martin G
 • Alla elever i åk 8 och 9 ska göra en incitoenkät – kultur som de fått på sin mail (mail i Office365) – åk 7 gör den lite senare.
 • För åk 7 – informera om skogen iskolan på torsdag.
 • Att diskutera på mentorstiden – faran i att göra andningslekar där man hyperventilerar för att ev svimma. Flera elever har dött i USA i samband med lekar som dessa.

Veckans tips 

Skolappar2

En favorit i repris – Skolappar som kan vara bra att ha: https://www.skolappar.nu/sarskilt-stod/ 


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan – Screening på en av veckans lektioner i engelska för åk 7.
 • Mån – 15:10-16:10 – skyddsrond slöjdsal Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Ons – hela dagen 25 elever åk 9 är funktionärer på BRI-olympiaden
 • Ons – mellan 08:00 och 09:00 – MBL11 ang tjänstefördelning Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid kort information och kulturenkät (ta med dator) i Gradängsalen – sedan Extra ämnesmötestid tid för gemensam planering. Ansvar resp. ämneslag
 • Tors – Skogen i skolan för åk 7. Ansvar undervisande lärare / resurser i resp klass den tid de är i skogen
 • Fre – Skol-DM i friidrott åk 7-9 Idrottslärare informerar om vilka som berörs.
 • Lör – Språklärarnas riksförbund har studiecirkelträff på skolan 10:00-12:00

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vårt ansvar att eleverna förstår – när de förstår väcker vi deras intresse – det gäller alla ämnen, även om det bara gäller matematik i följande citat.

Matematik

 

 

 

Sjökortet v37 – 10/9-14/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Hälsa Henrik Söderlind välkommen.
 • Rutiner för tjänstledigheter – se nedan.
 • Resurser börjar 08:10 på måndagar i samband med måndagsmötet
 • Spec. fokus när de går ut i klass – hur vi använder White Boardtavlorna – se nedan.
 • Elever inne hos Heta utbildningar
 • Avräkningsperioder / ramtider – se även nedan.
 • Övriga frågor

Rutiner för ledigheter för lärare utanför loven

För att vi ska säkra upp att inga ledigheter drabbar eleverna negativt måste vi ha en rutin som alla kan följa. Från och med nu gäller därför följande rutin och checklista som ska lämnas in till Agneta senast 2 hela arbetsdagar innan ledigheten infaller. Se rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/09/rutiner-vid-ledighet-fc3b6r-lc3a4rare-utanfc3b6r-loven-ifyllningsbar.pdf  Den ligger under rutiner och riktlinjer på Heddawisingskolan.com

Avräkningsperioder och Ramtider

Vi får en del frågor om ramtiderna. Vi upplever generellt att ni har koll på detta, men våra riktlinjer finns på Heddawisingskolan.com: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf 

Vad gäller avräkningsperioder så föreslår vi följande för läsåret 18/19 inför MBL (tänk på att ramtiden är den genomsnittliga arbetstiden under kalenderåret):

Period Vecka A-dagar Timmar
1 V.33-V.45 (15/8-11/11) 62 434
2 V.46-V.9 (12/11—3/3) 69 483
3  V.10-V.25 (4/3—20/6) 63 441
194 A-dagar 1358 timmar

Spec. fokus när de går ut i klass

Som ett led i implementering av våra kunskaper från Specialpedagoiska lyftet 2017/2018 och aktuell forskning kommer Ann-Sofie, Carina och Marie att arbeta för att göra praktik av den teoretiska kunskap vi har förvärvat i vår utbildningssatsning. De kommer att arbeta mycket med klassrumssituationen för eleverna inledningsvis. Fokus kommer att ligga på anpassningar som gynnar elever i behov av särskilt stöd men som såklart gynnar alla elever i klassrummet.

Vi kommer att börja att arbeta med Whiteboardtavlan. Vår tanke är att alla elever ska känna igen sig i alla klassrum och även få en god uppfattning av vad som förväntas av dem. Det ska bli tydligt vad de ska fokusera på och vad ni som pedagoger anser vara klokt att kunna.

Spec. kommer att göra en ”visningstavla” i Gradängsalen som ni alla kan titta på och sedan diskutera i A-laget där ni kan komma med synpunkter.

Att anmäla närvaro / frånvaro på annan skolaktivitet

Då och då händer det att elever är på annan skolaktivitet. Oftast sker det i samband med den ordinarie undervisningssituationen, men ibland kan det ju vara så att en eller flera elever är iväg på andra aktiviteter med lärare/medarbetare som inte har dem på schemat. När det sker så ska den för tillfället ansvariga medarbetaren rapportera närvaro / frånvaro. Om man är osäker på hur man gör så finns en instruktion här:  https://videopress.com/v/FSV4wraD

Lägstanivå i Schoolity

Nu har lägstanivån i Schoolity MBLats och en gemensam lägstanivå för arbetet i Schoolity beslutades i samråd mellan facken och skolledningarna på Hedda och Wendela. Det kan skilja lite i implementeringen (hur och när det ska ske) mellan skolorna utifrån förutsättningarna – men vad gäller innehållet är vi alla överens om att nu, år 1 med Schoolity, ska vi jobba med kompetensutveckling och användande i linje med bifogad lägstanivå. Vi kommer att tillsammans med superanvändare, schoolitypiloter och era egna önskemål att sätta upp delmål på respektive skola. Se lägstanivån här: Lägstanivå Schoolity läsår 1 180525

* Mindre förändringar i enskilda formuleringar kan komma att ske under justeringsprocessen av protokollet, men som helhet ser det ut enligt ovan.

Principer för vem som går på BAS-SvA eller vanlig BAS

Sedan förra året så har vi, efter diskussion och samråd i ämneslaget svenska, följt principen:

 • att de elever som ska bedömas enligt SvA ska företrädelsevis gå på vanliga Sv-lektioner om man inte går i ”Röd grupp” (förberedelseklassmodellen).
 • att elever som bedöms enligt SvA ska gå på BAS-SvA om de inte läser ett modernt språk
 • att de fåtal elever som bedöms enligt SvA och läser ett modernt språk får SvA på ”riktat stöd” SvA
 • att det mycket begränsade antal elever som bedöms enligt SvA och har modernt språk men behöver så omfattande annat stöd på ”Riktat stöd-tiden” i andra ämnen än SvA måste få stöd på annan tid. Det ska då lösas av resp. äm,neslärare alt ska skolledning och spec. kontaktas.
 • att när eleverna som ska bedömas i SvA ska få betyg så ska det ske i samråd mellan undervisande lärare och ansvarig lärare i SvA.

 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag
  • Ämneslag svenska – diskutera om en ändring av principerna för vem som ska gå på vanlig BAS eller BAS-SvA ska göras. Se ovan.
  • Diskutera uppställning på Whiteboarden – skicka återkoppling till Marie B, Carina BB.
  • Övriga ämneslag prioriterar själva vad de ska jobba med om man inte ska vara på Gleerupsgenomgång från kl 15:00-16:30.
 • Resurshandledning  – Marie B komere att presentera en plan kring innehållet i den löpande handledningen för resurspersonalen samt börja det första momentet.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – utse klassrådsrepresentanter samt informera att under v. 38 ska alla elever göra en incitoenkät om ”Framgång och framgångsfaktorer” på mentorstid.

Veckans tips 

Dysseappen – bra tips för alla!


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – 08:50-09:30 Mentorstid – Klassråd –  Ansvar resp mentor
 • Tis – 12:30-13:30 RKA-möte Ansvar skolledningen och resp skyddsombud.
 • Tis – 15:00-16:30 Gleerups har Workshop i Gradängsalen Ansvar skolledning och Joakim från Gleerups. Schema för dem som detta passar kommer.
 • Tis – 15:30-16:30 Ämneslag/Resurshandledning
 • Tis – föräldrakurs i Schoolity / Gleerups Ansvar Skolledningen
 • Ons – åk 9 har ett pass per klass med genomgång av Schoolity och Gleerups – schema finns i den gemensamma kalendern i bifogad fil under (introduktion för elever….) Ansvar superanvändare och schoolitypiloter
 • Ons – mellan 09:00 och 10:00 – MBL11 och 19 Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid IKT-tid för alla medarbetare – Gleerups kommer för genomgång för de som inte har haft genomgång under tisdagen.
 • Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • Ons och Fre – Introduktion till digitala verktyg för elever se schema ovan samt i kalendern. Ansvar Superanvändare samt Schoolitypiloter
 • Tors-Fre – Tobias, Dennis, Anette, P-O och Henrik är på kurs i Sollefteå ang ”Hand in Hand”

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Påminn föräldrar som frågar om hjälp om kursen/genomgången i Schoolity på tisdag.

 

 

 

Sjökortet v36 – 3/9-7/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Hädanefter kommer agendan för måndagsmötet alltid ligga överst i Sjökortet

Agenda

 • Avstämning – finns några akuta frågor inför veckan (ex. inför föräldramötena)?
 • Anna E (skolsköterska) går igenom särskilda medicinska behov och ev handlingsplaner för elever.
 • Påminnelse – mkt viktigt att om man har planerad ledighet måste det vara helt solklart för Agneta och den / de som ska ta lektionerna att man är borta.
 • Daniel förklarar kort larm och larmtider – när kan man gå in i skolan på kvällar och helger, samt inför föräldramöten tis/ons.
 • Övriga frågor

IT-pedagog – välkommen Björn

Från och med i höst kommer IT-pedagog Björn Eriksson att vara på skolan drygt en dag i veckan för att stötta oss alla  – elever och medarbetare – i vår IKT-kompetensutveckling. Främst kommer han att finnas på skolan på fredagar, men även vissa onsdagar.

Uppdaterade brandrutiner

Brandrutiner

Brandrutinerna är uppdaterade – se här. Mkt viktigt att var och en läser dessa noga och att ni går igenom dem på A-lagstiden. Gå särskilt igenom punkt D i utrymningsrutinerna vid larm. Skriv ut dem och se till att de ligger tillsammans med KRIS-handledningsmaterialet i varje arbetsrum. Se brandrutinerna här: Brandrutin Hedda Wisingskolan 180903

Föräldramöten

Inför föräldramötena finns en checklista här: Föräldramöte Checklista

Förväntansdokumentet kommer att kopieras upp till alla (för att dela ut till föräldrar) och läggas i personalrummet.

Genomgång/kurs för elever i digitala verktyg v.36-37

Eftersom det är mkt nytt även för eleverna ang digitala verktyg så kommer alla klasser få två pass om Schoolity/Gleerups/Office365 nu direkt i början av terminen. Sedan får vi gå in i klasserna allteftersom för att ge stöd och kompetensutveckling till eleverna.

Följande schema är preliminärt – vi har ännu inte spikat alla detaljerna om vem som går in och gör vad – men om ingen rättelse kommer ut är det detta som gäller. Se schemat här: Introduktion av Schoolity i alla klasser v36

Inloggning till Schoolity och lärarmanual till Gleerups

För er som inte hittat till Schoolitys supportsida eller behöver skicka instruktioner så finns alla möjliga instruktioner här: https://www.schoolity.com/help/help.html

För instruktioner för inloggning som elev eller personal kan du gå direkt hit: https://www.schoolity.com/help/logga_in/logga_in.html 

Här kan du hitta en lärar/elevmanual till Gleerups läromedel (bas): Manual till digitala läromedel från Gleerups En mkt enkel föräldraguide/presentation läggs på HeddaUndervisning.com

Tre ”bra-att-veta-instruktioner” i Gleerups digitala läromedel

På HeddaUndervisning.com finns nu länkat till tre ”Bra-att-veta-instruktioner” för eleverna (och medarbetare). Det gäller 1. Att markera och kommentera (anteckna) direkt i läroboken. 2. Att skriva egna anteckningar – föra noter vid genomgångar etc. samt 3. Att översätta direkt från Google Translate i Gleerups – särskilt bra i dialogen med SvA-elever. Se instruktionsfilmerna (som eleverna hittar på antingen Gleerups egen hemsida eller på HeddaUndervisning.com) här: https://heddaundervisning.com/2018/09/01/markera-och-anteckna-direkt-i-ditt-digitala-material-i-gleerups/ 

Uppdaterad gemensam kalender samt förslag till program för v.44

Gemensam kalender

Nu börjar den gemensamma kalendern (Hedda Wisingskolans gemensamma kalender) ta form – hela årshjulet är ännu inte på plats – men det mesta vi vet händer under höstterminen är inlagt. Om du av någon anledning inte har åtkomst till den gemensamma kalendern så meddelar du Erik J så fixar han det. Från och med nu kommer rubriken ”Planering framåt” att tas bort härifrån Sjökortet då det bara blir en upprepning av infon som finns i den gemensamma kalendern. Extra viktiga datum kommer att lyftas som påminnelser här i allmän information.

Ett preliminärt förslag till program för v.44 ligger också ute direkt i kalendern. Om ni har idéer på andra uppslag / annat innehåll – meddela Erik eller Johan snarast. För de lärare som är inblandade i ”Hand in hand” så är det nu ändrat till mån/tis v.44 istället för tors/fre.


 A-lag och ämneslag

 • Alla A-lag – gå igenom Brandrutinerna.
 • Alla A-lag övrig tid läggs på att förbereda föräldramötet

Glöm inte att skicka A-lagsprotokollen till Erik och Johan.


Att göra på mentorstid

 • Påminn alla elever om att matsalen öppnar 11:00 och att man ska gå och äta den tid det står lunch på schemat även om rasten börjar tidigare.
 • I åk 7 kommer datorerna att börja delas ut. Börje N och Carina BB håller i detta. Ni bör även utse klassrådsrepresentanter inför första elevrådsmötet mån 17/9.
 • I åk 8-9 utse klassrådsrepresentanter inför första elevrådsmötet mån 17/9.

Veckans tips 

Hurvetdudet

Mkt bra att tipsa om åt alla håll – elever, kompisar, kusiner, grannar, bryllingar, etc – inför valrörelsen – ha koll på faktan – Hurvetdudethttps://hurvetdudet.nu/


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – 08:50-09:30 Mentorstid åk 7 Datorer börjar lämnas ut. Ansvar Börje N
 • Tis-Ons – föräldramöten. åk 7 tis kl 18:30, åk 8 ons kl 18:00, åk 9 ons kl 19:00. Se ovan. 8Ds föräldrar ska lämna medgivanden för ”Hand in hand” Ansvar Skolledningen och resp. mentorer.
 • Tis – 15:30-16:30 A-lag
 • Ons – 08:00-09:00 Ma-screening på RS-tid Ansvar Marie B, Carina BB och Elisabet E
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid Konferens/APT bla diskutera examinationschemat.
 • Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • Ons och Fre – Introduktion till digitala verktyg för elever se schema ovan samt i kalendern. Ansvar Superanvändare samt Schoolitypiloter
 • Tors – Skolval rullande under dagen Ansvar Bengt J
 • Tors – 11:00-12:00 RKA-möte Ansvar skolledningen och resp skyddsombud.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Ta en dag i sänder 🙂