Sjökortet v14 30/3-3/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Kontrollera elevers tillgång till internet
 • Utvecklingssamtal via Skype
 • Skolråd via Skype 8/4
 • Enkäten om fortbildningsbehov kopplat till ev. fjärrundervisning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Bra jobbat – det här fixar vi tillsammans!

We can do it

Bra roddat alla med planering och omställning – nya upplägg och inhopp överallt!! Trots den stora frånvaron bland medarbetare så har vi ställt in relativt få lektioner – tack för flexibiliteten och beredvilligheten att se till att vi fixar detta tillsammans! Ni är grymma!! 🙂

Brandutbildningarna tis/tors inställda

Brandutbildningarna för åk 8 är inställda från brandmyndigheten.

Brukarundersökning, kultur- och framgångsenkät går ut till alla elever och medarbetare.

Under kommande vecka går Brukarundersökningen, kultur- och framgångsenkät ut till alla – elever och medarbetare. Mer detaljer kommer kring detta.

Planering för ersatta lektioner under utv.samtalen

Se i mailet om detta Sjökort – där finns en excelfil med planeringen för ersatta lektioner under utvecklingssamtalen.

Inställda nationella prov

Inställda nationella prov

Nationella proven kommer att ställas in från 30 mars och till och med  30 juni.

Nationella proven är ett viktigt underlag bland andra underlag vid betygsättning. I de fall de saknas avgör läraren vilket betyg som är det mest rättvisande utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen, i förhållande till kunskapskraven.

Betygsättande lärare har bäst kännedom om elevens kunskaper och ansvarar för att allsidig utvärdera elevens kunskapsutveckling.

I den unika situationen vi befinner oss  finns det en risk att undervisande lärare kan vara frånvarande vid betygsättning. Därför är det ytterst viktigt att lärare  kontinuerligt dokumenterar elevens kunskaper och så långt som det är möjligt göra det på ett sätt så att en annan lärare kan förstå underlaget.

Det är viktigt att det på skolan är känt var dokumentation finns  i händelse av frånvaro. Rektor ansvarar för varje skolans rutiner kring dokumentation.

Kontrollera internet hemma hos elever

Internet

På mentorstiden är det viktigt att alla mentorer går igenom era klasser och kolla om de har tillgång till internet hemma. Se länk att fylla i nedan under rubriken ”Att göra på mentorstid”.

Missa inte våra gemensamma tips

Metodtips i Coronatider

Glöm inte att kolla våra gemensamma tips på som ligger under ämnesytan ”Konferenstid – samarbetsyta” i Schoolity. Inlägget växer med allt mer bra material och länkar – nu senast med länk till Hedda Wisingskolans Youtube-kanal som nu har förberetts med spellistor för alla ämnen/ämnesområden (spellistorna blir synliga så snart det finns innehåll). Om ni spelar in material så kan ni lägga upp dem på Youtubesidan – ni kan även lägga Skärminspelningar där. Det blir det enklaste sättet att dela film och filmmaterial som tar stor plats. Ni meddelar bara Simon så hjälper han er.

Ta chansen att öva det interaktiva innehållet

Den nya planeringen ska ju bygga på digitala lösningar – ta chansen att pröva de planerade uppläggen med olika lösningar så att det inte måste tas från scratch om skolan stänger.

Sammanställning av planering av dokumentation och lektionsgenomförande

Vid en nedstängning ser planen lika ut på Hedda och Wendela (vi har planerat tillsammans) – här är en sammanfattning för er alla – bra att läsa om det kommer frågor från föräldrar eller andra:

 • Hur tänker vi sammanställa och dokumentera vilken garanterad undervisningstid som eleverna fått i respektive ämne?
  • Vi har gjort en prioritering av underviningsordningen där åk 9 alltid går i första hand.
  • Om en stängning sker eller om omfattande personaltapp gör att undervisningen inte är möjlig att sköta i skolan så finns en gemensam plan för alla ämnen. Den planen sjösätts redan innehållsligt från och med torsdag den här veckan (26/3) för att snabbt och utan tapp kunna möta lärarfrånvaro. Den planeringen bygger på att den omgående kan växla om till fjärrundervisning.
  • All dokumentation – inkl undervisningstiden görs i Schoolity – klass för klass, genom att varje lärare – vikarier eller ordinarie dokumenterar vilka av de gemensamt planerade lektionerna som genomförts.
  • Vid en stängning kommer även schemat att läggas om så att samarbete/sambedömning och kontakt med elever kan främjas genom att all ämnesundervisning i respektive ämne genomförs samtidigt för respektive årskurs eller flera klasser samtidigt. Detta säkrar även rättnings- och bedömningssituationen om inte personalfrånvaron är för omfattande.
  • På respektive skola har vi haft genomgångar med eleverna och personal kring hur man använder de befintliga digitala verktygen som vi nu bedömer är bäst att använda vid en stängning – Schoolity, Gleerups, Dugga, Studi.se och Skype. Det har också hållits och kommer att hållas genomgångar i andra program och lösningar – streaming, skärminspelning, filmning, mm.
 • Hur fångar vi omfattningen på den undervisning som missas och som sedermera måste ges vid en skolöppning?
  • Utifrån den dokumentation som ska göras i varje ämne i Schoolity kan vi få en överblick av vad som missats utifrån den ämnesplanering som tidigare gjorts för läsåret i resp ämnesgrupp. Varje ämnesgrupp får sammanställa vilka eventuella luckor som kan ha uppstått.
  • Vi tänker oss att vi med det planerade upplägget klarar det mesta i undervisningstid för alla elever i alla ämnen om inte hela lärargrupper/ämnesinstitutioner blir sjukskrivna länge.
  • Vi tänker att det vi ev missar i åk 7 och 8 för att vi prioriterar åk 9 kan läggas under kommande läsår och spridas med mer undervisningstid över året.
  • Om mer undervisningstid behöver läggas ut än så får vi ta den diskussionen då.
  • Vi undersöker möjligheten att få till en rapport i Schoolity som registrerar inställda lektioner.
 • Hur missad undervisning ska tillhandahållas?
  • Se ovan – detta gäller de elever som klarar fjärrundervisning.
  • Vi känner dock stor oro kring hur vi fångar upp de elever som redan har svårt idag och behöver stöd och handpåläggning i klassrummet idag eller de som har omfattande frånvaro redan nu, etc. Vi tror att om en skolstängning sker över en längre period så kanske 30-40% inte kommer att klara den situationen så bra. Vi utgår dock från att en stängning inte innebär att vis stödverksamhet inte kan ske i mindre grupper / enskilt i skolan.
  • Om vi hamnar i en skolstängning med mycket hårda restriktioner eller om vi får omfattande långvarig sjukfrånvaro bland personalen så ber vi om rambeslut från centralt håll utifrån en dialog med oss. Det bör inte ligga på respektive enskild rektor att lösa detta. Vi kanske får avsätta gemensam tid för det mellan skolorna.
  • Vi skapar en Youtube-kanal där inspelat material kan läggas för återanvändning och för att ta igen missat material och lektioner.
 • Finns vissa prioriterade elevgrupper?
  • Som nämnts ovan prioriteras åk 9.
  • Andra prioriterade grupper är 7-9B (vår gemensamma lilla grupp för elever med autism och liknande behov) – deras verksamhet kommer att genomföras oavsett, möjligen med kortad skoldag beroende på situationen. Om skolan stängs med hårda restriktioner – att ingen elev får komma till skolan – inte ens små grupper, då tror vi att vi tappar merparten av dessa elever.
  • Världsklass / SvA-elever kommer få egna upplägg med mer kontinuerlig uppföljning.
 • Hur gör vi för att inte ”tappa bort” enskilda lärares dokumentation av bedömningar och resultat (göra dokumentationen tillgänglig för fler)?
  • All löpande dokumentation ska göras i Schoolity.
  • Examinationer och liknande tillgängliggörs i ex. Dugga och Schoolity.
 • Hur säkerställer vi tid för bedömning och betygsättning i ett tidspressat läge?
  • Svårt att säkerställa i förväg – det beror på – om och hur skolan skulle stängas, om och hur omfattande personalsituationen påverkas, etc.

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • EHM åk 8
 • A-lag endast 7-9B, åk 8 och 9. Möte efter vanlig agenda + utse vem som ska medverka vid skolrådet den 8/4. 18:30-ca 20:30.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Gå in på ämnesytan för ”Konferenstid” i Schoolity och kolla tipsen där!!


Detta händer under veckan (v.14)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 8 Ansvar EHT och A-lag 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. endast för A-lag åk 7  Ansvar Skolledningen
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.13-14
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.13-14

Viktiga påminnelser

 • Onsdag v.15 Skolråd
 • Konf.tiden onsdag v.15 – återkoppling elevhälsans arbete
 • Utv.samtal v13-14.
 • NP No v14.

 

 

 

 

 

Sjökortet v13 23/3-27/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Brukarundersökning, kultur- och framgångsenkät går ut till alla elever och medarbetare.

Under kommande vecka går Brukarundersökningen, kultur- och framgångsenkät ut till alla – elever och medarbetare. Mer detaljer kommer kring detta.

Gymnasiets erfarenheter av distansundervisning

Under veckan kommer vi att ha möte med Gymnasiet för att lära oss av deras erfarenheter av distansundervisning. Vi ska ta efter det som kan funka bra i åk 7-9 och inte köra i samma fallgropar som dem om vi måste undervisa med skolan stängd.

De kör bland annat närvarokontrollen genom att starta varje lektion via Skype – vi får höra hu de tycker att det har fungerat.

Slopad karensdag

För att få ut den slopade karensdagen så måste man ansöka om denna själv. Se mer info här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/

Läs även mer på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Introduktion av Skype till elever

Under mån f.m. och tisdag kommer Börje och Simon att gå ut till alla klasser och visa hur man använder Skype. De kommer ut enligt nedanstående schema. Hör av er till Börje eller Simon om det absolut inte passar. Under måndag/tisdag kommer en instruktionsfilm för elever hur man använder Skype att finnas till hands.

Planering Skypeintro

Streaming av filmade lektioner

Börje och Simon har nu hittat en lösning för att rigga 5 klassrum för ljud och bildstreaming till elever. Det kommer att vara redo att riggas om skolan stänger. Vill man har det för att prova innan så är det OK – Tobbe – du kanske vill ha det i ditt klassrum?


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • EHM åk 7
 • A-lag endast 7-9B, åk 8 och 9. Möte efter vanlig agenda.

Att göra på mentorstid

 • Vissa har Skypeinfo (se ovan) annars påminner ni eleverna om hand hygien och raster utomhus samt att skolan rullar på som vanligt.

Veckans tips 

Gå in på ämnesytan för ”Konferenstid” i Schoolity och kolla tipsen där!!


Detta händer under veckan (v.13)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 7 Ansvar EHT och A-lag 7
 • Ons – 08:00-08:45 Handledning medarbetare i 7D Ansvar CEHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. kort info därefter ifyllning av F-varningar  Ansvar Skolledningen / alla lärare
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.13-14
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.13-14

Viktiga påminnelser

 • Tis och Tors v14 Brandutbildning åk 8 – se gemensam kalender.
 • Utv.samtal v13-14
 • NP No v14.

 

 

 

 

 

Sjökortet v12 16/3-20/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Aktiviteter utanför skolan
 • prioritering av kärnuppdrag
 • Ingen yrkesmässa
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Begränsad IT-support av Mattias

Mattias är sjukskriven på 50%. Under den tiden är hans supportmöjligheter begränsade. Maila honom i första hand så tar han frågorna i mån av tid. Så här ser hans arbetstider ut just nu och framåt:

Från 2020-03-02

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 13.00 – 17.00 8.00 – 12.00 9.35 – 13.35
Kontaktbar 14.45 – 15.30 11.10 – 11.50

Yrkesmässa 3/4

Den är inställd / uppskjuten på grund av Coronaviruset.

Rutin / Flödesschema för bemötandet av skolfrånvaro

Nu är rutinen uppdaterad efter våra önskemål även på Insidan.se – med % istället för tillfällen (där det går). Se här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/03/flc3b6desschema-rutiner-fc3b6r-anmc3a4lan-av-frc3a5nvaro-fc3b6rskoleklass-grundskola-200312.pdf 

Info om kommunens krisledningsplan samt info om Coronaviruset / Covid-19 på andra språk

På vår KRIS-sida finns nu info om kommunens krisledningsplan – se här: https://heddakrishandledning.wordpress.com/krisgruppen/ 

På KRIS-sidan finns även kommunledningens och skolchefens info om Corona i förkortad version på olika språk. Dessa har delats ut i pappersform för att ta med hem  till alla elever med respektive språk under fredagen, se här:  https://heddakrishandledning.wordpress.com/2020/03/13/information-about-the-corona-virus-covid-19-in-different-language/

Strategier för eventuella förändringar i skolans verksamhet pga corona

Krisgruppen (inkl info till skyddsombud) har haft ett förberedande möte för eventuella förändringar i skolans verksamhet pga corona. Vi har pratat om förhållningssätt och ev samtalsbehov samt hur vi skulle hantera eventuell distansundervisning. Främst kommer vi att agera på kommunledningens / skolchefens inrådan och uppdrag och i linje med vad som bestäms centralt. Men vi har en pågående dialog med Wendela om hur det skulle kunna ske i praktiken. Mer info kommer om det skulle bli aktuellt.

Info / beslut från skolkontorets ledningsgrupp ang aktiviteter utanför skolan

”Det har kommit frågor gällande evenemang/aktiviteter mellan skolor. Skolförvaltningens ledningsgrupp har fattat beslutet att i rådande läge är det viktigt att upprätthålla kärnuppdraget i undervisningen. Det innebär att planerade evenemang, teaterföreställningar etc. som medför sammanblandning av elever mellan skolor bör undvikas.”

Ang resor i tjänsten – info från Roland Bång

Med anledning av pågående pandemi, coronavirus:

Kommunens krissamordningsgrupp har beslutat om följande riktlinje gällande resor i tjänster, deltagande i utbildningar, kurser och konferenser som beviljats av närmsta chef. Riktlinjen gäller samtliga medarbetare och fram till dess att annat beslutas av krissamordningsgruppen.

Förhållningssättet som kommunens ledningsgrupp påkallat att följa nationella mål så att medarbetare i Härnösands kommun bidrar till att hindra nationell smittspridning gäller, samtidigt som grundläggande verksamhet ska fungera i möjligaste mån.

 • Avstå som grundprincip att genomföra resor, delta i konferenser och utbildningssammankomster där det sker en fysisk sammanblandning av människor från olika håll.
 • Kan digital teknik ersätta sådana fysiska möten och sammankomster – nyttja detta i möjligaste mån.
 • Anser medarbetaren att resan, utbildningen eller konferensen trots allt är nödvändig att genomföra, och att den inte ställts in av arrangören, ska närmsta chef fatta beslut om deltagande med vägledning i det förhållningssätt som råder i Härnösands kommun.

Med vänlig hälsning,

Roland Bång
Förvaltningschef
Skolförvaltningen


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag endast åk 9. Möte efter vanlig agenda.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – det är elevrådstid på tisdag kl 13:00.
 • Påminna eleverna om att den som är sjuk vara hemma och inte komma till skolan, även om symtomen är lindriga. Det här gäller om barnet/eleven har ett eller flera av följande symtom:
  • Torrhosta
  • Feber
  • Andningsbesvär

Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.

 • Återkoppla kring arbetet ang elevers stress enligt resp A-lags plan.

Veckans tips 

O365

 

Gå in på O365 och kolla de olika apparna – klicka runt – kolla hur de funkar. Kanske bra tips för den egna vanliga undervisningen – kanske bra verktyg om vi skulle hamna i en annan skolsituation pga Corona.

 


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan – PRAO 8C och 8D – Ansvar Malin L
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd i gradängsalen Ansvar Martin G och Elevrådet
 • Tis – 15:15-17:15 EHM för 7-9B Ansvar EHT och A-lag 7-9B
 • Tis – 15:45-16:45 A-lag åk 9 Ansvar A-lagsledare
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Corona mm.  Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

Inga aktuella enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 • v.12  – PRAO för åk 8C och D
 • 27/3 F-varningar och prognoser i Schoolity ska vara klara.
 • Inställd 3/4 är det yrkesmässa för åk 8 se Sjökortet v.11.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.

 

 

 

 

 

Sjökortet v11 9/3-13/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Handsprit i hemklassrum mm.
 • Info om elever i åk 7 och åk 8
 • Målning av klassrum
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Möjlighet att träna under idrottslektioner

Idrott2

Nu ger vi möjlighet till aktiva idrottare att träna privat ett av tre pass i veckan under idrottslektioner – se rutin och ansökan här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/02/mc3b6jlighet-till-egen-trc3a4ning-pc3a5-idrottstiden-200225.docx-1.pdf

Yrkesmässa åk 8 den 3/4 – förberedelser

Den 3 april kl. 09:00-10:15 är det Yrkesmässa för alla elever i åk 8. Hedda och Kastell går dit samtidigt. Mässan är i år på Biblioteket, plan 4.

Ifjol hade eleverna med sig frågor till mässan, det borde vi göra i år också? Eller finns några andra förslag på förberedelser? Kan vi jobba med mässan på fler sätt?

I Sjökortet vecka 8 lyftes indikatorn – ”Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet” och de aktiviteter/åtgärder som togs upp (Bl.a. koppla undervisningen till verkligheten, hitta elevernas mål för framtiden och verklighetsförankring). Det vore en bra sak att ta upp med eleverna på mentorstid.

Rutin om en elev uttrycker att hen inte trivs i klassen

Nu är rutinen uppdaterad och ligger som en av många rutiner på Heddawisingskolan.com / Elevhälsa eller Rutiner och riktlinjer. Se även här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/02/rutin-om-elev-uttrycker-att-hen-inte-trivs-i-klassen-200225.pdf

Genomgång i Studi.se för alla elever

Studi.se

Björn E har nu planerat in hur han ska gå runt till alla elever för att visa dem hur de använder Studi.se samt se till att de kan logga in. Se planering nedan – påminna om eleverna att ta med datorer. Om något av detta krockar med något Björn missat så måste ni meddela honom direkt. Björn beräknar att en klass tar max 30 minuter.

Om någon klass redan har ordnat detta och mentor, eller annan lärare, är säker på att eleverna kommer in på Studi vill Björn veta detta så vi inte planerar in tid för detta i onödan.

Torsdag 12/3 (Vecka 11)

 • 08:00 21D O225 MA
 • 09:30 21C (½) HKK
 • 10:00 21C (½) N218 FY
 • 10:30 21B O222 EN
 • 12:30 22D O227 MA
 • 13:00 21A O44 SO

Torsdag 19/3 (Vecka 12)

 • 08:00 20A O107 SO
 • 08:30 20B N215A MA
 • 09:15 20C musiksalen musik
 • 10:00 20D O224 MA
 • 10:30 22A O112 SV
 • 12:30 22C O223 SO
 • 13:30 22B 215B MA

7-9A och 7-9B planeras in efter överenskommelse och behov.

Önskemål inför tjänstefördelning

Glöm inet att göra dina önskemål för tjänstefördelningen inför läsåret 20/21 här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNkpMRlIxRjNUWVpOWjc5TVQzTERWWDJWVi4u Fyll i senast söndag v11. Därefter startar vi med tjänstefördelningsprocessen steg 2 samt så smått med schemat.

Påminnelse om rutiner vid kränkningar och mobbing samt skyndsam anmälan ang kränkande behandling

Om någon elev blir utsatt för kränkningar och/eller våld ska vi alltid följa våra ”Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering”. Se rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-och-c3a5tgc3a4rder-vid-krc3a4nkande-behandling.pdf (hittas under ”Rutiner och riktlinjer” på Heddawisingskolan.com).

Kom också ihåg att vi har en skyldighet att ”skyndsamt” anmäla kränkande behandling till huvudmannen (Skollagen 6 kap 10 § Kränkande behandling) – med skyndsamt medan inom 48 timmar. Se blanketten här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/anmc3a4lan-om-krc3a4nkande-behandling-blankett.pdf

Info om Coronaviruset / Covid-19 och resor

Följande info har gått ut till elever och föräldrar

Hej alla elever och vårdnadshavare,

Nu är det beslutat att även vår Erasmus+resa till Frankrike (”Envising”) under vecka 12 ställs in och senareläggs på grund av Coronaviruset. Detta är beslutat i samråd med samtliga partnerskolor runt om i Europa. Nytt datum meddelas senare.

I alla frågor som rör Coronaviruset (covid-19) följer vi vår krisplan (https://heddakrishandledning.wordpress.com/) samt agerar i samråd med skolkontoret och kommunledningen samt följer de råd som hälsovård, folkhälsomyndigheten och WHO ger.

Vi vill dock påminna om att om ni under sportlovet är ute och reser i de områden där smittorisken bedöms högre och inte mår bra när ni kommer hem så ringer ni 1177 eller går in på folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och följ råden. Håll era barn hemma från skolan om ni är osäkra.

Vill man läsa mer om detta kan man göra det på kommunens hemsida: https://www.harnosand.se/kommun–styrning/nyheter-fran-kommun–styrning/nyheter-fran-kommun–styrning/2020-02-28-fragor-och-svar-om-coronaviruset.html

Eller på Region Västernorrlands hemsida: https://www.rvn.se/sv/Vard-o-halsa/Fakta-och-rad/coronavirus—for-dig-som-vill-veta-mer/

(kommunen har sedan dess samlat all info om Coronaviruset här: https://www.harnosand.se/corona)

Tillgång till handsprit / handdesinfektion 

Handhygien

I alla hemklassrum, på exp, i cafét och i personalrummet kommer handsprit / handdesinfektion att ställas ut. Viktigt dock att alla lärare/resurser hjälper till att ha koll på dem i hemklassrummet eftersom sådant har en tendens att försvinna.

Läs om handhygien här: Handhygien


Ämneslag

 • Svenska/Eng och om det var fler ämneslag som inte hann se över möjliga ämnesövergripande arbeten bör gå in och fylla i era önskemål. Se instruktioner i tidigare mail / meddelande i Schoolity 200226.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Viktigt att de konkreta förslagen till hur vi ska jobba med elevers stress kan presenteras för eleverna. När och hur presenteras det för eleverna? Vi presenterar för varandra på onsdags konf.tiden.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Visual capitalist

Mycket bra sida för att sätta saker i olika perspektiv – se ex här om storleken på olika länder: https://www.visualcapitalist.com/map-true-size-of-africa/


Detta händer under veckan (v.11)

 • Mån – 13:00-16:00 – Förlängt EHT för arbete i PMO Ansvar Anna E
 • Tis – 09:00-ca 12:30 NP i Sv. Ansvar Sv-ämneslaget
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort presentation från resp. A-lag hur vi jobbar mot elevernas stress, därefter ytterligare arbete i ämneslagen – gå igenom ämnesplaneringsmatrisen och fundera över möjliga samarbetsområden (gemensam fil för att fylla i kommer under veckan)  Ansvar alla A-lag samt ämneslag
 • Tors – 09:00-ca 12:30 NP i Sv. Ansvar Sv-ämneslaget
 • Tors – 15:20-16:10 – handledning resurser. Ansvar Erik J

Aktuella enkäter att göra

Gör era självskattningar i Incitio, samt förbered underlaget enligt Sjökortet v7. Viktigt att de görs innan medarbetar/utvecklingssamtalet.


Viktiga påminnelser

 • v.12  – PRAO för åk 8C och D
 • 27/3 F-varningar och prognoser i Schoolity ska vara klara.
 • 3/4 är det yrkesmässa för åk 8 se Sjökortet v.11.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.