Sjökortet v23 1/6-5/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo – inga nya kursplaner inför hösten!!!
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Planering sista veckan

I den gemensamma kalendern håller planeringen för siste veckan på att växa fram. Förhoppningsvis är den helt klar näste vecka.

Kompledigt för 19/3-23/3 – planering utöver ramtid 

Torsdag 18/6 slutar all pedagogisk personal vid lunch och eftermiddagen tas ut som komp för tiden i slutet av mars  då det planerades inför ev. distansundervisning.

Utstädning av skåp

Se förra Sjökortet eller rutinen som gäller från nu och inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Avslutningssamkväm i kollegiet

Pga Corona så gör vi inget gemensamt allihop i kollegiet – även om det vore jättekul att göra nåt alla tillsammans allihop. Vi kommer istället avsätta 200 kr per anställd att göra nåt tillsammans i A-laget. Mellan fredag e.m. 12/6 till tors e.m. 18/6 (även helgtid om ni vill) så bekostar skolan om ni hittar på något A-lagsvis utomhus eller i skolans lokaler – men ett A-lag i taget. Pengarna kan gå till vad som helst som ni gör tillsammans – mat dryck, aktivitet, etc. så länge det inte är alkohol. Ni själva står för idéerna, partyt och tiden att ha kul tillsammans.

Riskbedömningar sista veckans aktiviteter

Under sista veckan planeras mkt roligt med eleverna. All är kanske inte helt riskfritt – Glöm därför inte att göra riskbedömningar för det ni gör utanför skolan sista veckan. Här finns rutinen och checklistan – se till att fylla i den A-lagsvis eller klassvis beroende på hur ni organiserar er. Lämna in ifylld lista till exp senast 2 dagar före aktiviteten.

Matleveranser sista veckan

Om ni vill ha matleveranser till olika aktiviteter under avslutningsveckan så måste det göras upp med Daniel innan så att han kan planera in det med köket och i vilken ordning det ska köras ut. Meddela honom senast fredag 5/6.

9:ornas avslutningsmiddagar

Nu har inbjudan till avslutningsmiddagarna kommit ut till era fack. Det är upp till er om ni vill och till vilka klasser ni går till bortsett från era mentorsklasser där ni förväntas vara med. I början av veckan kommer planeringen ut vilka vuxna som ska vara med och han vuxenansvar på resp middag förutom mentorerna. Det ska vara 4 vuxna på resp middag med ansvar.

Inga nya kursplaner inför hösten!!!

I covidbruset har en nog så viktig nyhet för grundkolan drunknat – blev klart för oss idag (se eftermiddag). Det blir inga nya kursplaner inför ht2020 – de kommer att börja gälla först ht2021!! Läs mer här: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs–och-amnesplaner/andrade-kursplaner-i-grundskolan#h-Vigerstodiimplementeringen


Ämneslag

 • Läs på om de nya kursplanerna inför hösten 2021 – se länk ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lagstid endast för åk 9 – planering sista veckan, avslutning och åk 9s avslutningsfest.

Att göra på mentorstid

 • Se nedan om det inte hanns med förra veckan?!

Snapchat och delning av bilder

Om ni hör nåt eller misstänker nåt för det vidare till oss i skolledningen.

 • I övrigt informera och planera inför ons/tors sista veckan.

Veckans tips 

BRIS

Bra tips och lite tankeväckare – alla längtar inte till sommarlovet bland eleverna…. https://via.tt.se/pressmeddelande/sommarlovet-kanns-hopplost-for-manga-barn?publisherId=1239792&releaseId=3260563

Känner ni oro för någon elev inför sommaren – kontakta EHT och tipsa elever om kurator såväl som BRIS https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/


Detta händer under veckan (v.23)

 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Forts utvärdering av läsåret utvärdera läsåret (hemklassrum, A-lagsledare, mm) – Ansvar Skolledningen 
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser – utvärdering av året – vad finns det mer behov av?! Ansvar Marie B (Erik J deltar preliminärt) 

Aktuella enkäter att göra

 • Enkäter inför konf.tiden kommer ut under mån/tis.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v22 25/5-29/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Samtalsstöd på KRIS-sidan

Här hittar man länkar till olika samtalsstöd främst riktat till eleverna: https://heddakrishandledning.wordpress.com/samtalsstod/ men flera av dem har även tjänster för vuxna.

Utstädning av skåp

Rutin för skåpstädning vid läsårsslut

Vid läsårsslut är det dags för eleverna att städa ur sina skåp. Vi gör detta efter varje skolårs slut eftersom vi inte vet hur hemklassrum och klassamansättningar kommer att se ut kommande läsår. Följande rutin gäller för att underlätta städningen för er.

Eleven ska städa sitt skåp.

 1. Tömma skåpet.
 • Ta rätt på sina tillhörigheter.
 • Eventuella skolböcker skall återlämnas till respektive ämneslärare.
 • Biblioteksböcker skall återlämnas till biblioteket.
 • Papper och övrigt skräp skall sorteras och kastas i respektive återvinningskärl.
 • Tillbehör till datorer (låneladdare, datormöss m.m.) återlämnas till Börje och Simon.
 • Elektronikskrot lämnas även det till Börje och Simon.
 1. Göra rent skåpet.
 • Sudda eller på annat sätt ta bort eventuellt klotter.
 • Ta bort eventuella klistermärken och annat så som tuggummin eller annat.
 • Sopa ut eventuellt grus och dam.
 • Torka rent på hyllor med fuktig trasa.

Mentors uppgift.

 1. Tillhandahålla städutrustning för eleverna – Trasor, hinkar, rengöringsmedel, sopsäckar m.m. finns i caféterian och återlämnas dit efter städningen är klar.
 2. Kontrollera – Kontrollera att skåpet är tomt och rengjort genom att ovanstående punkter är utförda.
 3. Godkänna – Godkänn städningen genom att låsa in skåpnyckeln i skåpet med huvudnyckel.

Rutinen finns inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Nu kan man se Schemat och nya klasser för nästa läsår

Nu är det preliminära schemat klart – man kan öppna kommande läsår (2020-2021) i Schoolity (gå in på Arktiv / Öppna – och välj sedan läsår).

De nya klasserna inför åk 7 ligger också inne om man går in på läsår 2020-2021.

Karriärstjänster nya uppdrag inför hösten – ansökan görs via insidan

Från och med måndag den 18 maj och fram till den 29 maj är ansökan till uppdrag som förstelärare eller lektor inom skolförvaltningen öppen. Annonserna ligger här på Insidan under Lediga tjänster.

Skolförvaltningen har tagit beslut om nya riktlinjer för dessa så kallade karriärtjänster.

Anledningen till de nya riktlinjerna är att:

 • Förutsättningarna för hur och vad vi får statsbidrag för har förändrats.
 • De riktlinjer vi har haft har gått ut.

De nya riktlinjerna har ett ökat fokus på skolutveckling och kollegialt lärande, och förstelärarens viktiga del i dessa områden. Något som ligger helt i linje med vad som är beslutat på nationell nivå.

Hur många uppdrag vi kan fördela på Hedda är ännu inte helt spikat. De utvecklingsområden vi vill satsa på på Hedda Wisingskolan är:

 • Uppföljning och fortsatt arbete med SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbete) lokalt på skolan utifrån SKUA-upplägget som presenteras i detalj i augusti.
 • Integrering av internationalisering i undervisningen på skolan samt planeringen av implementeringen av nya kursplaner (den senare tidsbegränsad).
 • Samarbete och samplanering inom NO-inst.
 • Ämnesövergripande samarbeten på skolan.

Läs mer på insidan och gör din ansökan via länkar där.

Informationsmaterialet ang de nya karriärstjänsterna finns här (samma som på Insidan): Riktlinjer Karriärtjänster

Kalendariet i Outlook

Kalendariet inför nästa läsår (lå 20/21) är nu uppdaterat i Outlook – följande finns inlagt för hela det kommande läsåret. De flesta av dessa punkter finns även i Schoolityschemat inför nästa år – arbetet med att lägga in i Schoolity pågår fortfarande.

 • A-lagstider (inkl kompensation för EHM-förlägning)
 • EHM-tider
 • Onsdags konf. inkl facklig tid.
 • Måndagsmöten
 • SKUA-tider (Språk och kunskapsutvecklande arbete) som vi har med Wendela
 • Lov
 • Preliminär planering höstlovet och januaridagar
 • Studiedagar
 • Planeringstid temaperioder
 • Temaperioder / Schemaperioder
 • Tid för utvärdering av temaperiod 1 och 2
 • MBL19 tider samt tid för fackliga möten 2ggr termin
 • RKA (risk och konsekvensanalys med skyddsombud
 • Brandskyddsrond
 • Skyddsronder
 • Elevrådstider
 • Klassrådstider
 • Tid för betygsinmatning
 • Tid för F-varningar
 • Nationella prov
 • Extra ämnesmötestider på konf.tid
 • PRAO-veckor

Kvar att lägga ut:

 • Planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet
  • Allmänt – framgång/kultur
  • Elevhälsans arbete
 • Kultur för eleverna

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd

Se nedan om det hinns med – annars ta det nästa vecka´7 eller på lektionstid.

Snapchat och delning av bilder

Om ni hör nåt eller misstänker nåt för det vidare till oss i skolledningen.


Veckans tips 

Vem bryr sig om forskning...

Mkt spännande och utmanande podcast från ”Jag vill vara en lärare som…” om att vara lärare: ”Vem bryr sig om forskning?” https://soundcloud.com/user-529612877/36-vem-bryr-sig-om-forskning?fbclid=IwAR2C8STBLl6WAD9PFkZVaCdaRxKAW8lFmPzob3BbSb2ZjHV0htWCMOaKjwE


Detta händer under veckan (v.22)

 • Mån – 13:00-16:30 EHT jobbar förlängd tid med strategiskt arbete / utvärdera läsåret Ansvar skolledningen / EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Börja utvärdera läsåret – Ansvar Skolledningen 
 • Tors – 08:00-13:30 – fortsatt uppföljning av läsåret och planering framåt Ansvar Skolledningen och EHT
 • Tors – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B

Aktuella enkäter att göra

 • Uppföljning av EHM och Elevhälsans arbete innan lunch måndag.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v21 18/5-22/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Samtalsstöd på KRIS-sidan

Här hittar man länkar till olika samtalsstöd främst riktat till eleverna: https://heddakrishandledning.wordpress.com/samtalsstod/ men flera av dem har även tjänster för vuxna.

Beställning av mat till sista veckan

Inför avslutningsveckan är det respektive A-lags ansvar att meddela köket om de har önskemål om avvikande lunchlösningar. Alla avvikelser för maten ska beställas senast 25/5.

Skype-presentation med blivande åk 7

På onsdag morgon kl 08:30 så samlas alla blivande åk7-mentorer i sal O107 eller O112 (beroende på ljuset) för att göra en Skypepresentation av er alla. Det blir en presentation för alla elever som vi gör tillsammans. Eleverna får veta vilken klass de hamnar i mitt på dagen på tisdag .Simon och Börje riggar med kamera och ljud och Erik J fixar Skypebokningen. Följande mentorspar är ju inplanerade:

 • Olov och Victoria  – klass 23A
 • Elisabeth och Janne – klass 23B
 • Anna F och P-O – klass 23C
 • Anna W och Tobias – klass 23D

Det är ju inte tänkt någon längre presentation, men jag tänker mig att följande kommer med:

 • Namn och blivande klass
 • Vilket ämne man undervisar i
 • Hälsa välkommen till den nya klassen.

Mail och meddelanden i Schoolity

Nu behöver man inte skriva i BCC-fältet för att vårdnadshavare inte ska se varandras adresser.

Betyg på enskilda uppgifter

Se vår gemensamma riktlinje kring betyg och poäng på enstaka examinationer. Hur tycker du att du förhåller dig till detta? Då och då hör vi från elever att de fått si eller så betyg på provet eller si eller så många poäng? Hur kommer det sig?

Våra gemensamma riktlinjer för betygssättning finns här – extra viktigt i betygstider: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf

De riktlinjer vi har är formulerade utifrån att vi ska arbeta med formativ bedömning och formativa arbetssätt – läs intressant artikel här om formativ bedömning/formativa arbetssätt: https://www.skolaochsamhalle.se/flode/dylan-wiliam-till-den-formativa-bedomningens-forsvar/?fbclid=IwAR1uDiMjHJON_Sq4JaKc3NnCIQbDXKAxzaFI-fsZCT2Mx5xgINlpVgF2U2U

Inlämning av datorer åk 8 och 9 vid terminsslut

Eleverna i åk 8 och 9 ska lämna in sina datorer för översyn och vid terminsslut. Detta kommer att ske mån/tis sista veckan enligt nedan:

Inlämning av datorer vt20

Glöm inte att anmäla dig för körmedverkan

Prata med Elisabeth E ang körmedverkan inför avslutningen. Första repetitionen är på måndag 15:30 i musiksalen.

Förberedelser inför åk 9s avslut – dag ändrad

I onsdags sa vi att vi skulle ha ”diktarafton” nu på onsdag den 20:e inför åk 9s avslut. Det visar sig att det inte var någon bra dag då många inte kan vara med då. Diktaraftonen blir istället onsdag 27/5.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – egna uppslag. Tipsa dock om samtalsstöd som finns via KRIS-sidan (se ovan) med anledning av mordet förra helgen.

Veckans tips 

elevhälsan.se

Intressant uppslag om undervisning för att främja elevers psykosociala mående: https://www.elevhalsan.se/artiklar/skolkuratorn-tar-klivet-in-i-klassrummet.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Detta händer under veckan (v.21)

 • Ons – 08:30-ca 09:00 Presentation av mentorer i blivande åk 7 (i sal O107 eller O112) Ansvar skolledningen / blivande mentorer / Simon o Börje
 • Ons – Friluftsdag Ansvar Idrottslärarna
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – bla uppföljning/utvärdering av EHM. mm. – Ansvar Skolledningen och EHT
 • TorsLedigt – Kristi flygare
 • Fre – info om arbetsuppgifter för de som är i tjänst presenteras under konftiden.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v20 11/5-15/5

saSjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Avslutningsveckan och avslutningen åk 7-9
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Sommarskola åk 9 

I år vänder vi oss endast till elever i åk 9 för att erbjuda sommarskola. Anneli A har gått igenom eleverna och sett över vilka som ska erbjudas sommarskola för att komma in på gymnasiet. De eleverna får riktade erbjudanden. Det är deadline 15/5.

Beställning av mat till sista veckan

Inför avslutningsveckan är det respektive A-lags ansvar att meddela köket om de har önskemål om avvikande lunchlösningar. Alla avvikelser för maten ska beställas senast 25/5.

Deadline betyg

Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

Förslag till upplägg på temaperioderna

På fredag kommer vi att köra en MBL19 kring för att diskutera vårt förslag till Temaperioderna. Vi ser att tiden rinner iväg och inser att det är bäst att vi presenterar vårt förslag för alla på konf.tiden på onsdag samt ger facklig tid sista halvtimmen så för MBL-gruppen mer att diskutera under fredagens MBL.

Uppföljning av läsåret för det systematiska kvalitetsarbetet

Vi kommer att lägga så mkt som möjligt av uppföljningen av läsåret innan konferensdagarna i juni så att ni ska få gott om tid att planera period 1 under temaperioden under juni och augustidagarna.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7 och 9.
 • Åk 8 EHM

Att göra på mentorstid

 • I åk 9 – diskutera och skicka vidare till klassrådsrepresentanterna hur de tänker att de vill avsluta åk 9.

Veckans tips 

Pedagog värmland

Bra att tänka på för att alla elever ska med och känna sig trygga inför avslutningsveckan – bra tips från Pedagog Värmland.

https://pedagogvarmland.se/blogg/1272/20180605/tips-och-tankar-infor-skolavslutningen


Detta händer under veckan (v.20)

 • Ons – 15:45-16:30 Konf.tid – genomgång av förslag till Temaperioder Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid – Ansvar resp fackombud. 
 • Fre – 11:00-12:00 MBL19 Ansvar skolledning / fackliga ombud.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Inge aktuella påminnelser nu.