Sjökortet v14 30/3-3/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Kontrollera elevers tillgång till internet
 • Utvecklingssamtal via Skype
 • Skolråd via Skype 8/4
 • Enkäten om fortbildningsbehov kopplat till ev. fjärrundervisning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Bra jobbat – det här fixar vi tillsammans!

We can do it

Bra roddat alla med planering och omställning – nya upplägg och inhopp överallt!! Trots den stora frånvaron bland medarbetare så har vi ställt in relativt få lektioner – tack för flexibiliteten och beredvilligheten att se till att vi fixar detta tillsammans! Ni är grymma!! 🙂

Brandutbildningarna tis/tors inställda

Brandutbildningarna för åk 8 är inställda från brandmyndigheten.

Brukarundersökning, kultur- och framgångsenkät går ut till alla elever och medarbetare.

Under kommande vecka går Brukarundersökningen, kultur- och framgångsenkät ut till alla – elever och medarbetare. Mer detaljer kommer kring detta.

Planering för ersatta lektioner under utv.samtalen

Se i mailet om detta Sjökort – där finns en excelfil med planeringen för ersatta lektioner under utvecklingssamtalen.

Inställda nationella prov

Inställda nationella prov

Nationella proven kommer att ställas in från 30 mars och till och med  30 juni.

Nationella proven är ett viktigt underlag bland andra underlag vid betygsättning. I de fall de saknas avgör läraren vilket betyg som är det mest rättvisande utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen, i förhållande till kunskapskraven.

Betygsättande lärare har bäst kännedom om elevens kunskaper och ansvarar för att allsidig utvärdera elevens kunskapsutveckling.

I den unika situationen vi befinner oss  finns det en risk att undervisande lärare kan vara frånvarande vid betygsättning. Därför är det ytterst viktigt att lärare  kontinuerligt dokumenterar elevens kunskaper och så långt som det är möjligt göra det på ett sätt så att en annan lärare kan förstå underlaget.

Det är viktigt att det på skolan är känt var dokumentation finns  i händelse av frånvaro. Rektor ansvarar för varje skolans rutiner kring dokumentation.

Kontrollera internet hemma hos elever

Internet

På mentorstiden är det viktigt att alla mentorer går igenom era klasser och kolla om de har tillgång till internet hemma. Se länk att fylla i nedan under rubriken ”Att göra på mentorstid”.

Missa inte våra gemensamma tips

Metodtips i Coronatider

Glöm inte att kolla våra gemensamma tips på som ligger under ämnesytan ”Konferenstid – samarbetsyta” i Schoolity. Inlägget växer med allt mer bra material och länkar – nu senast med länk till Hedda Wisingskolans Youtube-kanal som nu har förberetts med spellistor för alla ämnen/ämnesområden (spellistorna blir synliga så snart det finns innehåll). Om ni spelar in material så kan ni lägga upp dem på Youtubesidan – ni kan även lägga Skärminspelningar där. Det blir det enklaste sättet att dela film och filmmaterial som tar stor plats. Ni meddelar bara Simon så hjälper han er.

Ta chansen att öva det interaktiva innehållet

Den nya planeringen ska ju bygga på digitala lösningar – ta chansen att pröva de planerade uppläggen med olika lösningar så att det inte måste tas från scratch om skolan stänger.

Sammanställning av planering av dokumentation och lektionsgenomförande

Vid en nedstängning ser planen lika ut på Hedda och Wendela (vi har planerat tillsammans) – här är en sammanfattning för er alla – bra att läsa om det kommer frågor från föräldrar eller andra:

 • Hur tänker vi sammanställa och dokumentera vilken garanterad undervisningstid som eleverna fått i respektive ämne?
  • Vi har gjort en prioritering av underviningsordningen där åk 9 alltid går i första hand.
  • Om en stängning sker eller om omfattande personaltapp gör att undervisningen inte är möjlig att sköta i skolan så finns en gemensam plan för alla ämnen. Den planen sjösätts redan innehållsligt från och med torsdag den här veckan (26/3) för att snabbt och utan tapp kunna möta lärarfrånvaro. Den planeringen bygger på att den omgående kan växla om till fjärrundervisning.
  • All dokumentation – inkl undervisningstiden görs i Schoolity – klass för klass, genom att varje lärare – vikarier eller ordinarie dokumenterar vilka av de gemensamt planerade lektionerna som genomförts.
  • Vid en stängning kommer även schemat att läggas om så att samarbete/sambedömning och kontakt med elever kan främjas genom att all ämnesundervisning i respektive ämne genomförs samtidigt för respektive årskurs eller flera klasser samtidigt. Detta säkrar även rättnings- och bedömningssituationen om inte personalfrånvaron är för omfattande.
  • På respektive skola har vi haft genomgångar med eleverna och personal kring hur man använder de befintliga digitala verktygen som vi nu bedömer är bäst att använda vid en stängning – Schoolity, Gleerups, Dugga, Studi.se och Skype. Det har också hållits och kommer att hållas genomgångar i andra program och lösningar – streaming, skärminspelning, filmning, mm.
 • Hur fångar vi omfattningen på den undervisning som missas och som sedermera måste ges vid en skolöppning?
  • Utifrån den dokumentation som ska göras i varje ämne i Schoolity kan vi få en överblick av vad som missats utifrån den ämnesplanering som tidigare gjorts för läsåret i resp ämnesgrupp. Varje ämnesgrupp får sammanställa vilka eventuella luckor som kan ha uppstått.
  • Vi tänker oss att vi med det planerade upplägget klarar det mesta i undervisningstid för alla elever i alla ämnen om inte hela lärargrupper/ämnesinstitutioner blir sjukskrivna länge.
  • Vi tänker att det vi ev missar i åk 7 och 8 för att vi prioriterar åk 9 kan läggas under kommande läsår och spridas med mer undervisningstid över året.
  • Om mer undervisningstid behöver läggas ut än så får vi ta den diskussionen då.
  • Vi undersöker möjligheten att få till en rapport i Schoolity som registrerar inställda lektioner.
 • Hur missad undervisning ska tillhandahållas?
  • Se ovan – detta gäller de elever som klarar fjärrundervisning.
  • Vi känner dock stor oro kring hur vi fångar upp de elever som redan har svårt idag och behöver stöd och handpåläggning i klassrummet idag eller de som har omfattande frånvaro redan nu, etc. Vi tror att om en skolstängning sker över en längre period så kanske 30-40% inte kommer att klara den situationen så bra. Vi utgår dock från att en stängning inte innebär att vis stödverksamhet inte kan ske i mindre grupper / enskilt i skolan.
  • Om vi hamnar i en skolstängning med mycket hårda restriktioner eller om vi får omfattande långvarig sjukfrånvaro bland personalen så ber vi om rambeslut från centralt håll utifrån en dialog med oss. Det bör inte ligga på respektive enskild rektor att lösa detta. Vi kanske får avsätta gemensam tid för det mellan skolorna.
  • Vi skapar en Youtube-kanal där inspelat material kan läggas för återanvändning och för att ta igen missat material och lektioner.
 • Finns vissa prioriterade elevgrupper?
  • Som nämnts ovan prioriteras åk 9.
  • Andra prioriterade grupper är 7-9B (vår gemensamma lilla grupp för elever med autism och liknande behov) – deras verksamhet kommer att genomföras oavsett, möjligen med kortad skoldag beroende på situationen. Om skolan stängs med hårda restriktioner – att ingen elev får komma till skolan – inte ens små grupper, då tror vi att vi tappar merparten av dessa elever.
  • Världsklass / SvA-elever kommer få egna upplägg med mer kontinuerlig uppföljning.
 • Hur gör vi för att inte ”tappa bort” enskilda lärares dokumentation av bedömningar och resultat (göra dokumentationen tillgänglig för fler)?
  • All löpande dokumentation ska göras i Schoolity.
  • Examinationer och liknande tillgängliggörs i ex. Dugga och Schoolity.
 • Hur säkerställer vi tid för bedömning och betygsättning i ett tidspressat läge?
  • Svårt att säkerställa i förväg – det beror på – om och hur skolan skulle stängas, om och hur omfattande personalsituationen påverkas, etc.

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • EHM åk 8
 • A-lag endast 7-9B, åk 8 och 9. Möte efter vanlig agenda + utse vem som ska medverka vid skolrådet den 8/4. 18:30-ca 20:30.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Gå in på ämnesytan för ”Konferenstid” i Schoolity och kolla tipsen där!!


Detta händer under veckan (v.14)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 8 Ansvar EHT och A-lag 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. endast för A-lag åk 7  Ansvar Skolledningen
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.13-14
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.13-14

Viktiga påminnelser

 • Onsdag v.15 Skolråd
 • Konf.tiden onsdag v.15 – återkoppling elevhälsans arbete
 • Utv.samtal v13-14.
 • NP No v14.

 

 

 

 

 

Sjökortet v13 23/3-27/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Brukarundersökning, kultur- och framgångsenkät går ut till alla elever och medarbetare.

Under kommande vecka går Brukarundersökningen, kultur- och framgångsenkät ut till alla – elever och medarbetare. Mer detaljer kommer kring detta.

Gymnasiets erfarenheter av distansundervisning

Under veckan kommer vi att ha möte med Gymnasiet för att lära oss av deras erfarenheter av distansundervisning. Vi ska ta efter det som kan funka bra i åk 7-9 och inte köra i samma fallgropar som dem om vi måste undervisa med skolan stängd.

De kör bland annat närvarokontrollen genom att starta varje lektion via Skype – vi får höra hu de tycker att det har fungerat.

Slopad karensdag

För att få ut den slopade karensdagen så måste man ansöka om denna själv. Se mer info här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/

Läs även mer på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Introduktion av Skype till elever

Under mån f.m. och tisdag kommer Börje och Simon att gå ut till alla klasser och visa hur man använder Skype. De kommer ut enligt nedanstående schema. Hör av er till Börje eller Simon om det absolut inte passar. Under måndag/tisdag kommer en instruktionsfilm för elever hur man använder Skype att finnas till hands.

Planering Skypeintro

Streaming av filmade lektioner

Börje och Simon har nu hittat en lösning för att rigga 5 klassrum för ljud och bildstreaming till elever. Det kommer att vara redo att riggas om skolan stänger. Vill man har det för att prova innan så är det OK – Tobbe – du kanske vill ha det i ditt klassrum?


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • EHM åk 7
 • A-lag endast 7-9B, åk 8 och 9. Möte efter vanlig agenda.

Att göra på mentorstid

 • Vissa har Skypeinfo (se ovan) annars påminner ni eleverna om hand hygien och raster utomhus samt att skolan rullar på som vanligt.

Veckans tips 

Gå in på ämnesytan för ”Konferenstid” i Schoolity och kolla tipsen där!!


Detta händer under veckan (v.13)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 7 Ansvar EHT och A-lag 7
 • Ons – 08:00-08:45 Handledning medarbetare i 7D Ansvar CEHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. kort info därefter ifyllning av F-varningar  Ansvar Skolledningen / alla lärare
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.13-14
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.13-14

Viktiga påminnelser

 • Tis och Tors v14 Brandutbildning åk 8 – se gemensam kalender.
 • Utv.samtal v13-14
 • NP No v14.

 

 

 

 

 

Sjökortet v12 16/3-20/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Aktiviteter utanför skolan
 • prioritering av kärnuppdrag
 • Ingen yrkesmässa
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Begränsad IT-support av Mattias

Mattias är sjukskriven på 50%. Under den tiden är hans supportmöjligheter begränsade. Maila honom i första hand så tar han frågorna i mån av tid. Så här ser hans arbetstider ut just nu och framåt:

Från 2020-03-02

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 13.00 – 17.00 8.00 – 12.00 9.35 – 13.35
Kontaktbar 14.45 – 15.30 11.10 – 11.50

Yrkesmässa 3/4

Den är inställd / uppskjuten på grund av Coronaviruset.

Rutin / Flödesschema för bemötandet av skolfrånvaro

Nu är rutinen uppdaterad efter våra önskemål även på Insidan.se – med % istället för tillfällen (där det går). Se här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/03/flc3b6desschema-rutiner-fc3b6r-anmc3a4lan-av-frc3a5nvaro-fc3b6rskoleklass-grundskola-200312.pdf 

Info om kommunens krisledningsplan samt info om Coronaviruset / Covid-19 på andra språk

På vår KRIS-sida finns nu info om kommunens krisledningsplan – se här: https://heddakrishandledning.wordpress.com/krisgruppen/ 

På KRIS-sidan finns även kommunledningens och skolchefens info om Corona i förkortad version på olika språk. Dessa har delats ut i pappersform för att ta med hem  till alla elever med respektive språk under fredagen, se här:  https://heddakrishandledning.wordpress.com/2020/03/13/information-about-the-corona-virus-covid-19-in-different-language/

Strategier för eventuella förändringar i skolans verksamhet pga corona

Krisgruppen (inkl info till skyddsombud) har haft ett förberedande möte för eventuella förändringar i skolans verksamhet pga corona. Vi har pratat om förhållningssätt och ev samtalsbehov samt hur vi skulle hantera eventuell distansundervisning. Främst kommer vi att agera på kommunledningens / skolchefens inrådan och uppdrag och i linje med vad som bestäms centralt. Men vi har en pågående dialog med Wendela om hur det skulle kunna ske i praktiken. Mer info kommer om det skulle bli aktuellt.

Info / beslut från skolkontorets ledningsgrupp ang aktiviteter utanför skolan

”Det har kommit frågor gällande evenemang/aktiviteter mellan skolor. Skolförvaltningens ledningsgrupp har fattat beslutet att i rådande läge är det viktigt att upprätthålla kärnuppdraget i undervisningen. Det innebär att planerade evenemang, teaterföreställningar etc. som medför sammanblandning av elever mellan skolor bör undvikas.”

Ang resor i tjänsten – info från Roland Bång

Med anledning av pågående pandemi, coronavirus:

Kommunens krissamordningsgrupp har beslutat om följande riktlinje gällande resor i tjänster, deltagande i utbildningar, kurser och konferenser som beviljats av närmsta chef. Riktlinjen gäller samtliga medarbetare och fram till dess att annat beslutas av krissamordningsgruppen.

Förhållningssättet som kommunens ledningsgrupp påkallat att följa nationella mål så att medarbetare i Härnösands kommun bidrar till att hindra nationell smittspridning gäller, samtidigt som grundläggande verksamhet ska fungera i möjligaste mån.

 • Avstå som grundprincip att genomföra resor, delta i konferenser och utbildningssammankomster där det sker en fysisk sammanblandning av människor från olika håll.
 • Kan digital teknik ersätta sådana fysiska möten och sammankomster – nyttja detta i möjligaste mån.
 • Anser medarbetaren att resan, utbildningen eller konferensen trots allt är nödvändig att genomföra, och att den inte ställts in av arrangören, ska närmsta chef fatta beslut om deltagande med vägledning i det förhållningssätt som råder i Härnösands kommun.

Med vänlig hälsning,

Roland Bång
Förvaltningschef
Skolförvaltningen


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag endast åk 9. Möte efter vanlig agenda.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – det är elevrådstid på tisdag kl 13:00.
 • Påminna eleverna om att den som är sjuk vara hemma och inte komma till skolan, även om symtomen är lindriga. Det här gäller om barnet/eleven har ett eller flera av följande symtom:
  • Torrhosta
  • Feber
  • Andningsbesvär

Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.

 • Återkoppla kring arbetet ang elevers stress enligt resp A-lags plan.

Veckans tips 

O365

 

Gå in på O365 och kolla de olika apparna – klicka runt – kolla hur de funkar. Kanske bra tips för den egna vanliga undervisningen – kanske bra verktyg om vi skulle hamna i en annan skolsituation pga Corona.

 


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan – PRAO 8C och 8D – Ansvar Malin L
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd i gradängsalen Ansvar Martin G och Elevrådet
 • Tis – 15:15-17:15 EHM för 7-9B Ansvar EHT och A-lag 7-9B
 • Tis – 15:45-16:45 A-lag åk 9 Ansvar A-lagsledare
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Corona mm.  Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

Inga aktuella enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 • v.12  – PRAO för åk 8C och D
 • 27/3 F-varningar och prognoser i Schoolity ska vara klara.
 • Inställd 3/4 är det yrkesmässa för åk 8 se Sjökortet v.11.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.

 

 

 

 

 

Sjökortet v11 9/3-13/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Handsprit i hemklassrum mm.
 • Info om elever i åk 7 och åk 8
 • Målning av klassrum
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Möjlighet att träna under idrottslektioner

Idrott2

Nu ger vi möjlighet till aktiva idrottare att träna privat ett av tre pass i veckan under idrottslektioner – se rutin och ansökan här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/02/mc3b6jlighet-till-egen-trc3a4ning-pc3a5-idrottstiden-200225.docx-1.pdf

Yrkesmässa åk 8 den 3/4 – förberedelser

Den 3 april kl. 09:00-10:15 är det Yrkesmässa för alla elever i åk 8. Hedda och Kastell går dit samtidigt. Mässan är i år på Biblioteket, plan 4.

Ifjol hade eleverna med sig frågor till mässan, det borde vi göra i år också? Eller finns några andra förslag på förberedelser? Kan vi jobba med mässan på fler sätt?

I Sjökortet vecka 8 lyftes indikatorn – ”Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet” och de aktiviteter/åtgärder som togs upp (Bl.a. koppla undervisningen till verkligheten, hitta elevernas mål för framtiden och verklighetsförankring). Det vore en bra sak att ta upp med eleverna på mentorstid.

Rutin om en elev uttrycker att hen inte trivs i klassen

Nu är rutinen uppdaterad och ligger som en av många rutiner på Heddawisingskolan.com / Elevhälsa eller Rutiner och riktlinjer. Se även här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/02/rutin-om-elev-uttrycker-att-hen-inte-trivs-i-klassen-200225.pdf

Genomgång i Studi.se för alla elever

Studi.se

Björn E har nu planerat in hur han ska gå runt till alla elever för att visa dem hur de använder Studi.se samt se till att de kan logga in. Se planering nedan – påminna om eleverna att ta med datorer. Om något av detta krockar med något Björn missat så måste ni meddela honom direkt. Björn beräknar att en klass tar max 30 minuter.

Om någon klass redan har ordnat detta och mentor, eller annan lärare, är säker på att eleverna kommer in på Studi vill Björn veta detta så vi inte planerar in tid för detta i onödan.

Torsdag 12/3 (Vecka 11)

 • 08:00 21D O225 MA
 • 09:30 21C (½) HKK
 • 10:00 21C (½) N218 FY
 • 10:30 21B O222 EN
 • 12:30 22D O227 MA
 • 13:00 21A O44 SO

Torsdag 19/3 (Vecka 12)

 • 08:00 20A O107 SO
 • 08:30 20B N215A MA
 • 09:15 20C musiksalen musik
 • 10:00 20D O224 MA
 • 10:30 22A O112 SV
 • 12:30 22C O223 SO
 • 13:30 22B 215B MA

7-9A och 7-9B planeras in efter överenskommelse och behov.

Önskemål inför tjänstefördelning

Glöm inet att göra dina önskemål för tjänstefördelningen inför läsåret 20/21 här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNkpMRlIxRjNUWVpOWjc5TVQzTERWWDJWVi4u Fyll i senast söndag v11. Därefter startar vi med tjänstefördelningsprocessen steg 2 samt så smått med schemat.

Påminnelse om rutiner vid kränkningar och mobbing samt skyndsam anmälan ang kränkande behandling

Om någon elev blir utsatt för kränkningar och/eller våld ska vi alltid följa våra ”Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering”. Se rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-och-c3a5tgc3a4rder-vid-krc3a4nkande-behandling.pdf (hittas under ”Rutiner och riktlinjer” på Heddawisingskolan.com).

Kom också ihåg att vi har en skyldighet att ”skyndsamt” anmäla kränkande behandling till huvudmannen (Skollagen 6 kap 10 § Kränkande behandling) – med skyndsamt medan inom 48 timmar. Se blanketten här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/anmc3a4lan-om-krc3a4nkande-behandling-blankett.pdf

Info om Coronaviruset / Covid-19 och resor

Följande info har gått ut till elever och föräldrar

Hej alla elever och vårdnadshavare,

Nu är det beslutat att även vår Erasmus+resa till Frankrike (”Envising”) under vecka 12 ställs in och senareläggs på grund av Coronaviruset. Detta är beslutat i samråd med samtliga partnerskolor runt om i Europa. Nytt datum meddelas senare.

I alla frågor som rör Coronaviruset (covid-19) följer vi vår krisplan (https://heddakrishandledning.wordpress.com/) samt agerar i samråd med skolkontoret och kommunledningen samt följer de råd som hälsovård, folkhälsomyndigheten och WHO ger.

Vi vill dock påminna om att om ni under sportlovet är ute och reser i de områden där smittorisken bedöms högre och inte mår bra när ni kommer hem så ringer ni 1177 eller går in på folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och följ råden. Håll era barn hemma från skolan om ni är osäkra.

Vill man läsa mer om detta kan man göra det på kommunens hemsida: https://www.harnosand.se/kommun–styrning/nyheter-fran-kommun–styrning/nyheter-fran-kommun–styrning/2020-02-28-fragor-och-svar-om-coronaviruset.html

Eller på Region Västernorrlands hemsida: https://www.rvn.se/sv/Vard-o-halsa/Fakta-och-rad/coronavirus—for-dig-som-vill-veta-mer/

(kommunen har sedan dess samlat all info om Coronaviruset här: https://www.harnosand.se/corona)

Tillgång till handsprit / handdesinfektion 

Handhygien

I alla hemklassrum, på exp, i cafét och i personalrummet kommer handsprit / handdesinfektion att ställas ut. Viktigt dock att alla lärare/resurser hjälper till att ha koll på dem i hemklassrummet eftersom sådant har en tendens att försvinna.

Läs om handhygien här: Handhygien


Ämneslag

 • Svenska/Eng och om det var fler ämneslag som inte hann se över möjliga ämnesövergripande arbeten bör gå in och fylla i era önskemål. Se instruktioner i tidigare mail / meddelande i Schoolity 200226.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Viktigt att de konkreta förslagen till hur vi ska jobba med elevers stress kan presenteras för eleverna. När och hur presenteras det för eleverna? Vi presenterar för varandra på onsdags konf.tiden.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Visual capitalist

Mycket bra sida för att sätta saker i olika perspektiv – se ex här om storleken på olika länder: https://www.visualcapitalist.com/map-true-size-of-africa/


Detta händer under veckan (v.11)

 • Mån – 13:00-16:00 – Förlängt EHT för arbete i PMO Ansvar Anna E
 • Tis – 09:00-ca 12:30 NP i Sv. Ansvar Sv-ämneslaget
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort presentation från resp. A-lag hur vi jobbar mot elevernas stress, därefter ytterligare arbete i ämneslagen – gå igenom ämnesplaneringsmatrisen och fundera över möjliga samarbetsområden (gemensam fil för att fylla i kommer under veckan)  Ansvar alla A-lag samt ämneslag
 • Tors – 09:00-ca 12:30 NP i Sv. Ansvar Sv-ämneslaget
 • Tors – 15:20-16:10 – handledning resurser. Ansvar Erik J

Aktuella enkäter att göra

Gör era självskattningar i Incitio, samt förbered underlaget enligt Sjökortet v7. Viktigt att de görs innan medarbetar/utvecklingssamtalet.


Viktiga påminnelser

 • v.12  – PRAO för åk 8C och D
 • 27/3 F-varningar och prognoser i Schoolity ska vara klara.
 • 3/4 är det yrkesmässa för åk 8 se Sjökortet v.11.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.

 

 

 

 

 

Sjökortet v9 24/2-28/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Målning under sportlovet
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorEleverna upplever att de är trygga i skolan.

Aktiviteter / åtgärder:

 • Elevhälsan omstrukturerar sin arbetsmodell för att komma närmare verksamheten och A-lagen.
 • A-lagsledare införs (2 i varje A-lag – varav en är med en Spec.ped med i EHT).
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8.
 • Arbeta med skolans värdegrund utifrån följande:
  • Elever gör egna case som kan diskuteras, ca 1 gång i månaden på mentorstid för att hitta ungdomarnas egen verklighet.
  • Skapa diskussionskort med händelser/beteenden som är kopplade till skolans värdegrund att regelbundet diskuteras.
  • 4-hörnsövningar med lätta frågor. Kan kopplas till Kahooten ”I min klass”.

Informera om kultur/aktivitetserbjudanden

Efter resonemang med A-lagsledarna så har vi bestämt att vi i skolledningen kommer att fortsätta att skicka ut erbjudanden på frivilliga kulturaktiviteter av olika slag: om ni sedan bestämmer lika i A-laget eller väljer att bestämma var för sig som klass/ämne – det är upp till er. Vi kommer dock trycka på att det är frivilliga erbjudanden och kommer inte skicka ut dem med kortare varsel än två veckor.

De kulturinslag som finns som en del av kulturtrappan kommer vi dock lägga in som obligatoriska. Om de kommer med kortare varsel än 2 veckor så är de dock frivilliga. Kulturtrappans planering finns på insidan – ”Kultur i skolan”.

Inför medarbetarsamtalen

Erik och Johan kallar alla till samtal. Alla lärare gör skattningar i Incito innan samtalen samt följer instruktionerna i Sjökortet v7: https://heddawisingskolan.com/2020/02/09/sjokortet-v7-10-2-14-2/

Utvecklingssamtal åk 8 och 9

Nu är utvecklingssamtalen spikade. Det blir samtal för båda årskurserna ons v14 och tis v15. Vi avsätter tid från 11:15 båda dagarna, men åk 9 har nationella prov i NO på onsdag v.14 så de kan inte börja förrän tidigast 12:30 med samtal. Lektionerna för åk9 ställs in hela den dagen. Det friställer en del salar  – i synnerhet på eftermiddagen. Skolledningen kommer att förbereda med vikarier/ersättare i den mån det går under onsdagen och tisdagen från 11:15. Schema för detta kommer under vecka 12. Så ni får kalla till samtal och välja salar efter detta.

Förbereda för F-varningar och prognoser för åk 7-9

Inför utvecklingssamtalen ska prognoser i alla ämnen göras i Schoolity samt F-varningar ska ut – senast fredag v.13 (28/3). detta gäller alla årskurser – 7-9. Viktigt att det blir F-varningar och inte ämnesvarningar. Vi ser nu att en tredjedel av varningarna är ämnesvarningar. Det förstör statistiken och försvårar den typen av uppföljning. Se instruktionsfilm nedan samt rutinen för F-varning här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/03/rutin-fc3b6r-f-varning.pdf

Tolkning av de olika prognosnivåerna

Följande tolkning gäller för de olika prognosnivåerna när ni skriver in prognoser samt hur ni ger underlaget / feedbacken inför utvecklingssamtalen:

 • Når inte målen = Eleven ser ut att få / riskerar F i betyg eller streck för att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro.
 • Når målen med stöd = Eleven når just nu E men med med hjälp av stöd (det stöd elever faktiskt får)
 • Når precis målen (utan stöd) = Eleven når just nu E men inte högre (utan stöd).
 • Når målen med god marginal = Eleven når betyget D eller högre.

Se instruktionsfilm för prognoserna här.

Se instruktionsfilm för att göra F-varningar här.

Önskemål inför tjänstefördelning

Gör dina önskemål för tjänstefördelningen inför läsåret 20/21 här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNkpMRlIxRjNUWVpOWjc5TVQzTERWWDJWVi4u Fyll i senast söndag v11. Därefter startar vi med tjänstefördelningsprocessen steg 2 samt så smått med schemat.

Målning på sportlovet

Vi planerar att det ska göras en del målningsarbeten under sportlovet. Vissa väggar i salar/hemklassrum i O-huset kommer att prioriteras. Prata ihop er i mentorsparen/tripplarna och kom med önskemål kring de väggar som behöver målas i resp. klassrum. Maila Daniel era önskemål (senast onsdag) – vilken vägg /vilka väggar i vilka klassrum.

Viktigt att meddela om ni ska jobba på sportlovet

Alla med semestertjänst måste meddela om ni tänker jobba / vill vara lediga under lovet. Det finns en lista hos Agneta som ni fyller i. Gör det senast onsdag.

Föreläsning torsdag för följande klasser 8C, 8D, 9A, 9B, 9C och 9D.

Christina Rickardsson

På torsdag håller författaren Christina Rickardsson (läs mer om henne och hennes författarskap här: https://christinarickardsson.se/ ) föreläsning på biblioteket. För de första tre klasserna är det viktigt att de ges minst 35 min lunch innan föreläsningen. För den andra sittningen behövs minst 10 min för förflyttning. Victoria är på plats och koordinerar föreläsningsupplägget.

 • 12:15-13:15 klass 8C, 9B och 9D (lektionerna startar igen senast 13:25).
 • 13:30-14:30 klass 8D, 9A och 9C (lektionerna startar igen senast 14:40).

Uppdaterat schema för NP v.11

Bifogat i mailet om detta Sjökort finns en uppdaterad fil med planeringen kring NP v.11.


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Kommande A-lag – Fundera i respektive A-lag om ni vill att vi ska engagera oss i ”Operation dagsverke” – meddela hur ni vill göra i ert A-lagsprotokoll.

Att göra på mentorstid

 • Informera de 8:or och 9:or som har författarföreläsning på biblioteket på torsdag.

Veckans tips 

tillgängligt lärande från skolverket

Att öka studieron med mer tillgänglig undervisning för alla – tips från skolverket – lyssna på ljudfil genom att klicka på bilden, eller läs hela artikeln här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-studiero/oka-studieron-med-tillganglig-undervisning

 


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan: PRAO för 8A och 8B
 • Tis – 15:45-16:45 – A-lagstid åk 7 och 8. Ansvar resp A-lagsledare
 • Ons – 15:45-17:00 Arbete i ämneslagen – gå igenom ämnesplaneringsmatrisen och fundera över möjliga samarbetsområden (gemensam fil för att fylla i kommer under veckan)  Ansvar alla ämneslag samt skolledning
 • Tors – Föreläsning med Christina Rickardsson för halva åk8 och alla i åk9 – se ovan. – Ansvar Victoria Ö samt alla undervisande lärare vid tiden för resp föreläsning.
 • Tors – 15:20-16:10 – handledning resurser. Ansvar Marie B
 • Fre – eftermiddag – SPORTLOVET börjar 🙂

Aktuella enkäter att göra

Gör era självskattningar i Incitio, samt förbered underlaget enligt Sjökortet v7. Viktigt att de görs innan medarbetar/utvecklingssamtalet.


Viktiga påminnelser

 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.

 

 

 

 

 

Sjökortet v8 17/2-21/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Krisztina, Pearl och Barbro hälsas välkomna.
 • Val gjorda inför friluftsdagen
 • Info om sexuellt ofredande åk 8.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuell för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Val inför friluftsdag

På måndag morgon kommer ni att få listor på vilka elever som gjort valen inför friluftsdagen så att ni kan påminna de elever som inte valt. De som inte valt senast under mentorstid blir placerade av Idrottslärarna. Med andra ord – se till att de elever som inte gjort valen gör sina val under mentorstiden.

Meddela om invändningar finns om återvinningsrutinen som presenterades i förra Sjökortet

Återvinning

I förra Sjökortet (https://heddawisingskolan.com/2020/02/09/sjokortet-v7-10-2-14-2/) presenterades ett förslag på hur en rutin för tömningen av våra återvinningsstationer skulle kunna se ut. Återkoppla eventuella invändningar till Erik innan sportlovet.

NP i svenska v.11

I mailet om detta Sjökort finns en excelfil med planeringen av logistiken kring det nationella provet i svenska under v.11. Återkoppla senast onsdag e.m. denna vecka till Johan V om det behövs några justeringar (vi har redan fått in en ang sal för 9B).

Vikarier inför utv.samtal åk7 

Precis som ovan finns i mailet till detta Sjökort bifogat en fil med alla vikarielösningar inför utvecklingssamtalen i åk 7. Detta är slutversionen och vi utgår ifrån att detta fungerar.

Erbjudanden om kulturaktiviteter – frivilligt!

Vi har fått följande erbjudanden om kulturaktiviteter. Om någon av er är intresserade att göra det med era klasser så är det fritt fram att anmäla (kontrollera dock först med hur de skulle beröra annan undervsining).

Dansworkshop för högstadiet med Ian Butler

Ian Butler erbjuder 1 gratis Workshop i Dans någon gång under vårterminen 2020 (ni väljer när det passar – kan vara läge att ta de någon gång under sista veckan!?).

Måndagar 11.15-12.15
Fredagar 12.00-13.00 eller 13.15-14.15

På Härnösands Folkhögskola

Boka in och kontakt: ian.butler@hfs.se

Dansföreställning för åk 7-9

Härnösands folkhögskola
Erbjudande Dansföreställning, målgrupp år 7-9.

Popupplay

PUP UP PLAY – läs mer här: hfs_dans_PUP_inbjudan_2020 (1)
Spelperiod: 23, 24, 27, 28 och 29 april.
Speltid 50 min.
Plats: Länsmuseet Västernorrland.
Tider för föreställning; kl 09.30 och 12.30.
Kostnadsfritt.
Bokning genom
dansateljen@hfs.se el. 070 5500494

Polisen har info om sexuella ofredanden för åk 8 – måndag.

Schemabrytande för åk 8 – På måndag morgon har åk 8 info om sexuella ofredanden. 8A och B på mentorstid fram till 09:35. 8C och D har det kl 09:40-10:35. Viktigt att undervisande lärare vid rep tid är med.

Genomgång av Studi.se onsdag 19/2

På onsdag e.m. 19/2 ska alla som inte är inblandade i utvecklingsamtal i åk7, eller på kurs för elever med särskilda språkutv.behov, vara på teatern (lilla Scenen) kl 15:00-17:00 för genomgång av Studi.se. Det innebär att undervisningen bryts 15-20 min innan 15:00 så att alla hinner dit. Onsdagsfikat utgår – vi bjuder på extra fika från skolledningen till veckan efter. Alla tar med sig sina datorer!!

Ni som är involverade i utv.samtal kommer att få den genomgången senare.

Träff för de som var med i Sydafrika

På måndag ses vi alla ni som var med i Sydafrika i våras. Vi ska skriva underlag för redovisning av projektet. Vi ses i gradängsalen kl 10:40 – ta med dator!


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Kommande A-lag – Fundera i respektive A-lag om ni vill att vi ska engagera oss i ”Operation dagsverke” – meddela hur ni vill göra i ert A-lagsprotokoll.

Att göra på mentorstid

 • Ge möjlighet till de som inte har valt friluftsdagsaktivitet att göra det. Alla har det som meddelande i Schoolity.
 • Åk 8A och B har info i gradängsalen om sexuella ofredanden kl 08:40-09:35. (De måste få tid under måndagen – innan lunch att göra sina val till friluftsdagen – om de inte gjort dem.
 • Åk 8C och D har info i gradängsalen om Sexuella ofredanden kl 09:40-10:35.

Veckans tips 

utbudet.se

Kolla kostnadsfritt undervisningsmaterial på Utbudet.se: https://www.utbudet.se/?fbclid=IwAR2oaFNVEZaVfe2tCqTwI2usVx3NkkiJ9WU3fEt9ufnUa3ZEjbx6MuQzlCE


Detta händer under veckan (v.8)

 • Mån –  08:40-09:35 – 8A och 8B – Polisen – Info om sexuella ofredanden i gradängsalen – Ansvar skolledningen
 • Mån –  09:40-10:35 – 8C och 8D – Polisen – Info om sexuella ofredanden i gradängsalen – Ansvar skolledningen
 • Mån – 10:40-11:30  – Möte för de som var i Sydafrika Ansvar skolledningen
 • Mån – 18:00-19:30 – Föräldramöte inför Envisingsresa till Frankrike – Gradängsalen. Ansvar Ann-Sofie F och medföljande medarbetare.
 • Mån – 13:00-16:00 – EHT Hedda och Wendela har möte i Gradängsalen (Schoolity / PMO). Ansvar resp skolledning.
 • Tis – 15:45-17:30 EHM för åk 8 Ansvar EHT och A-lag 8
 • Ons – 15:00-17:00 på Teaterns lilla scen – Genomgång av Studi.se (se ovan) Ansvar Skolledningen och Farrokh F
 • Ons – 18:00-19:30 – Föräldramöte inför Breaking Barriers till Kroatien – Gradängsalen. Ansvar Ann-Sofie F och medföljande medarbetare.
 • Tors – Friluftsdag – se info från Idrottslärarna – Ansvar Dennis, Patrick och Magnus.

Aktuella enkäter att göra

Gör era självskattningar i Incitio, samt förbered underlaget enligt Sjökortet v7. Viktigt att de görs innan medarbetar/utvecklingssamtalet.


Viktiga påminnelser

 • 19/2 – genomgång av Studi.se 15:00-17:00 på Teatern – se ovan.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.

 

 

 

 

 

Sjökortet v7 10/2-14/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • De som jobbar med Breaking barriers berättar om hur upplägget ser ut på torsdag 13/2.
 • Info om utvecklingsamtal / tider från Johan.
 • Olle säger några ord om fluglarvsprojektet.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuell för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Nyanländas lärande info – kommande inför hösten

På hälften av kommunens skolor har kommunen ”lokala team” arbetat med att kartlägga hur vi arbetar med nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt. Nulägesanalysen är klar och nu är kommunen är inne i planeringsfasen inför kommande läsår och hur det ska nå ut till alla skolor. Vi ni läsa mer om det nationella projektet innan vi kommer att presentera mer i detalj hur vi ska arbeta med denna utveckling under kommande läsår så kan ni göra det här:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-nyanlanda-elevers-utbildning/riktade-stodinsatser-for-nyanlandas-larande

Tömning av returstationer och pappersåtervinning- förslag till rutin

Vår återvinning haltar på flera sätt, men nu har vi 4 st återvinningsstationer som kommer att placeras ut runt om i skolan, samt att det ska finnas pappersåtervinning/plastbackar i varje klassrum. Vårt förslag till rutin för detta är följande:

 • Varje hemklassrum kommer att förses med en nyckel till återvinningssoprummet (nere vid entrén vid Daniels rum mot Rosenbäcksallén).
 • På måndag morgon ställer Daniel ut pappersåtervinningsbingen från kopieringsrummet i korridoren mellan O och N-huset fram till kl 09:30.
 • Varje klass (alla årskurser) gör ett rullande schema för vilka elever (förslagsvis två och två) som varje vecka tömmer pappersåtervinningen i pappersåtervinningsbingen.
 • Varje klass får 3 veckor var under läsåret då de ansvarar för att tömma återvinningsstationerna. Vilken klass det blir läggs ut i Sjökortet samt i gemensamma kalendern för hela läsåret. Mentorerna får själva hitta en lösning för hur återvinningen sköts i respektive klass. Diskutera gärna i A-laget.

Om ni saknar någon typo av återvinningslösning i respektive klassrum (ex plastbackar av något slag) måste ni höra av er till Daniel.

Utecklingssamtal medarbetare

På grund av Eriks ledighet är vi i ofas mer än vanligt vad gäller medarbetarsamtalen nu nämnda ”utvecklingssamtal”. Vi kommer att försöka hinna så måmnga samtal vi kan innan sportlovet, men vi kommer inte hinna alla fram tills dess.

Vi upplever att vi haft bra samtal kring det den självskattning och det underlag Värdeskaparna och vi tagit fram tillsamman kring vår kompetensskattning/profil. Vi tänker oss att den ska göras inför utvecklingssamtalet ännu en gång. Utöver det har kommunen tagit fram ett nytt underlag för utvecklingssamtalet istället för gamla ”RUS”. Det nya materialet består av 4 huvudområden. Vi tänker oss att vi utgår från 2 av 4 områden i detta samt vår egen kompetensskattning. Det innebär att vi pratar främst vom område 2 ”Kompetensbedömning” samt område 4 ”Medarbetarens behov och önskemål” (inkl ”Mål och utvecklingsplan”).

Utgångspunkten är vårt nya heltäckande mål ”En god miljö för utveckling och lärande” och de indikatorer och aktiviteter vi formulerat kring dessa.

Underlaget för det nya utvecklingssamtalet finns här: Utvecklingssamtal medarbetare ny mdell från 201920 Ett mail med självskattningslänk i incito kommer under v.7 till er alla.

Under veckan kommer vi allt eftersom skicka ut bokningar.

Material från specarnas genomgång kring differentierad undervisning

Den Power Point som Marie B, Carina BB och Anneli A visade häromveckan efter deras kurs om differentierad undervisning finns att titta på och ladda ner här – ta chansen: Diffentierad undervisining

Ersättare för Inga-Lill

Det har tagit lite tid att hitta en bra lösning på vem som ska ta lektionerna istället för Inga-Lill men nu har vi en lösning för kommande två veckor Dacian D som var en av de sökande för uppdraget i 7-9B var även intresserad av att komma in som vikarie. Han ta Inga-Lills timmar med vissa handledning av Laine i No (de ska göra samma saker), Johan V i Fy /de ska göra samma saker) samt av Elisabeth E i Ma. I matten kommer även Asmaa att vara med på alla lektioner.

Övning i Dugga på konf.tiden

Nu är alla elever listade i Dugga med konton och inlogg. Nu ska vi dock fokusera på eleverna i åk 9 som snart börjar sina skriftliga prov – andra är välkomna (åk7 och åk8) om man vill köra Dugga vid vanliga examinationer. Därför ska vi ha kurs/genomgång med alla som är involverade i de nationella proven (spec.ped får vid senare tillfälle) och Dugga på konferenstiden på onsdag. Det gäller:

 • Victoria
 • Olof A
 • Anette
 • Olle
 • Eva S
 • Elisabet
 • P-O
 • Laine
 • Olof
 • Tobias

Med reservation för hur mkt Ma-, No- och So-proven ska göras i Dugga…? Om andra vill vara med för att lära sig är man välkommen.

Nya praktikanter på skolan

Under v. 7 och 8 kommer praktikanter / personer med arbetsmarknadsstöd till skolan. Krisztina kommer tat jobba från och med v.7 med Anders i Cafét samt som vuxenstöd mot elever (är idtrottslärare från Rumäningen för yngre åldrar – behöver öva språket). Vi hoppas på vårterminen ut för Krisztina.

Pearl kommer att växla mellan Eng-undervisning med Maire B (mfl. om ni vill ha in en engelsspråkig person – meddela Marie B eller Erik), vuxenstöd i skolan samt spec. Hon börjar på Hedda v.8 fram till någon vecka före påsk då hon sedan går till Solenskolan, på sikt vidare till Geresta och Kristinaskolan innan hon avslutar på Hedda. Pearl är nyexad speciallärare i Sydafrika mot yngre åldrar.

Genomgång av Studi.se onsdag 19/2

På onsdag e.m. 19/2 ska alla som inte är inblandade i utvecklingsamtal i åk7, eller på kurs för elever med särskilda språkutv.behov, vara på teatern (lilla Scenen) kl 15:00-17:00 för genomgång av Studi.se. Det innebär att undervisningen bryts 15-20 min innan så att alla hinner dit. Onsdagsfikat utgår – vi bjuder på extra fika från skolledningen till veckan efter.

Ni som är involverade i utv.samtal kommer att få den genomgången senare.


Ämneslag

 • Disponera tiden som ni finner bäst.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Kommande A-lag – Gör klart de konkreta förslagen för hur ni ska bemöta elevernas upplevelse av stress – något A-lag har kanske någon liten del kvar?
 • Kommande A-lag – Fundera i respektive A-lag om ni vill att vi ska engagera oss i ”Operation dagsverke”

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – det är elevråd samma dag (10/2) kl 13:00 – se till att det finns frågor från varje klass och att alla representanter finns där då.
 • Diskutera hur ni vill göra kring tömningen av återvinningen/källsorteringen.

Veckans tips 

Kolla Olles mfl.s projekt med fluglarver som äter vår kompost – man kan nästa se dem växa. Här streamar vi komposten live – kolla innan det är för sent – de växer snabbt 🙂 :

https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg/live 


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan – Spec. följer upp Screening. Mer info från spec. för er som berörs.
 • Mån –  13:00-14:00 Elevråd Ansvar elevrådsstyrelsen + resp elevrådsrepresentant + Martin G
 • Tis – 11:00-13:00 – VVS och fastighetsprogrammet har info i ljushallen. Ansvar Malin L
 • Tis – 15:45-17:30 EHM för åk 7 Ansvar EHT och A-lag 7
 • Ons – 10:00-11:00 EHT möte med Värdeskaparna. Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid. Kort info sedan Genomgång av Dugga f- se ovan Ansvar skolledningen
 • Tors – Projektarbete Breaking Barriers – info mån. morgon. Ansvar arbetsgruppen Breaking Barriers
 • Tors – 09:00-10:00 IKT-utbildning spec.ar Ansvar Björn E
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser. Ansvar Marie B

Aktuella enkäter att göra

Inom kort kommer självskattningen inför medarbetarsamtalen ut.


Viktiga påminnelser

 • 19/2 – genomgång av Studi.se 15:00-17:00 på Teatern – se ovan.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.
 • Kontakta Daniel senast v.7 om ni har behov av skärmar till hemklassrummen.