Sjökortet v39 – 24/9-28/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Incitoenkät
 • IKT-på onsdagskonf.
 • Utvecklingssamtal
 • Medarbetarsamtal
 • Kvalitetsredovisningsarbete tors-fre
 • Övriga frågor

Nystart med skolkör – måndagar på riktat stöd-tiden

Mentorer år 7-9. Slå ett slag för detta i era resp. klasser. Mer musik mer och fler tillfällen med ljuva toner!

Från vecka 40 kommer eleverna i år 7-9 att få möjlighet att delta i kör. Kören kommer att ledas av Elisabet och Martin. Tiden är riktat stöd tiden på måndagar, med start från v 40.

Det finns i dagsläget ingen kör, alla startar från ruta ett. Intresseanmälningar görs via Schoolity – följande länk finns i ett meddelande till alla elever: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOVo2MjlPRkpKRDNKQ085VVpUSzRXSTVIWi4u 

Urkund

Avtal med Urkund – fuskkontrolltjänst via Schoolity – är påskrivet och inskickat.  Nu väntar vi bara på att vi ska få möjlighet för er att skapa konton i systyemet. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Mitterminsuppföljning och Utvecklingssamtal

Förberedelser inför utvecklingssamtalen börjar snart. Vi tänker oss att utvecklingssamtal för åk 9 hålls vecka 45 och för åk 7-8 v.46. Inför yutvecklingsamtalen ska två funktioner gårs igenom gemensamt i Schoolity: 1. Hur vi gör mitterminsuppföljningen (mkt enklare än tidigare) 2. Hur man lägger ut tider i Schoolity för föräldrar att boka.

Vi tänker oss att vi kan hålla utvecklingssamtalen när som helst (utom konf.tider – ämneslag, A-lag, måndagskonf eller onsdags konbf) under de aktuella veckorna. Vi kommer att ta upp ramarna för detta i samband med att vi går igenom hur man förbereder bokningar.

Närvarokontroll

Alla ska göra en närvarokoll och meddela vårdnadshavarna om det sedan skolstart har varit mer än 5% ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare kommer sedan vid månadsskiftet få en automatrapport hemskickad. Se här hur man genererar en närvarorapport:


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid – gemensam planering
 • Handledningstid – Marie B ansvarar för planeringen

Att göra på mentorstid

 • De elever i åk 8 och 9 som inte hann ska göra en incitoenkät – kultur som de fått på sin mail (mail i Office365) – åk 7 gör den lite senare.
 • Att diskutera på mentorstiden för alla klasser – titta på vår värdegrund. Vilket område tycker ni i er klass känns viktigast att diskutera: Ansvar resp mentorer

Veckans tips 

Att göra länkar i Schoolity – från Gleerups eller annan hemsida direkt in i schemat:


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan – PRAO 9C och 9D Ansvar Malin L
 • Tis – 15:30-16:30 Handledning resurspersonal Ansvar Marie B
 • Ons – 15:40-17:00 IKT-tid – Workshops olika områden (separat mail kommer om detta) Ansvar resp. ämneslag
 • Tors-Fre Erik sitter med kvalitetsredovisningen, nås på telefon men är inte på skolan Ansvar Erik J

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Faran med bara en enda berättelse – alltid viktigt i skolan – vi måste vidga elevernas perspektiv – det är vårt ansvar:

 

 

 

Sjökortet v38 – 17/9-21/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Skogen i Skolan
 • Skol-DM i friidrott
 • MBL-tjänstefördelning
 • GAP-analys på A-lagstid
 • Övriga frågor

Rutiner för närvaroregistrering 

Vi har haft en rutin för frånvaroregistrering i Dexter. Den håller på att göras om eftersom Schoolity ger andra möjligheter att följa upp närvaron. Grundrutinen är dock densamma vad gäller när närvaron/frånvaron ska registreras. Fortfarande gäller den gamla rutinens två första punkter:

 1. Närvaroregistrering i Schoolity ska i tid ske i anslutning till respektive schemalagd lektion. Om tillgång till Schoolity/Internet saknas – ska registrering ske så snart tillgång till Schoolity/internet finns. Ansvar undervisande lärare.
 2. Om en elev varit ogiltigt frånvarande en hel dag ska vårdnadshavare kontaktas av mentor innan arbetsdagens slut efter att det kommit till mentors kännedom för att ta reda på orsaken till detta Ansvar mentor.

Avstämningsmöten med nya medarbetare

Inom kort kommer ett kortare avstämningsmöte med alla nya medarbetare att bokas med skolledningen. Kallelse till detta kommer via mail. Syftet med mötet är att stämma av hur det funkat att börja på en ny arbetsplats, hur man trivs och diskutera eventuella förbättringsområden i mottagandet av nya medarbetare på skolan.

Examinationskalendrar

Fram till jullovet gäller samma upplägg för examinationskalendrarna i Outlook som tidigare läsår. På sikt kommer allt att går över till Schoolity per automatik, men minst fram till jul ska alla examinationer skrivas i examinationskalendern i Outlook.

Följande ska finnas med då ni ska skriva in i examinationskalendern:

examinationskalendern

Lathund för inlogg i våra olika system 

Carina / Börje har gjort en lathund för hur man loggar in i våra olika system. Kort och koncist om man är tveksam – se lathunden här. Finns även under ”Instruktioner och lathundar” på Heddawisingskolan.com


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid: GAP-analys om viktiga frågor/utmaningar/problem  i A-laget

Att göra på mentorstid

 • Alla elevrådsrepresentanter träffas i Gradängsalen för terminens första möte. Ansvar för elevrådsmöte Martin G
 • Alla elever i åk 8 och 9 ska göra en incitoenkät – kultur som de fått på sin mail (mail i Office365) – åk 7 gör den lite senare.
 • För åk 7 – informera om skogen iskolan på torsdag.
 • Att diskutera på mentorstiden – faran i att göra andningslekar där man hyperventilerar för att ev svimma. Flera elever har dött i USA i samband med lekar som dessa.

Veckans tips 

Skolappar2

En favorit i repris – Skolappar som kan vara bra att ha: https://www.skolappar.nu/sarskilt-stod/ 


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan – Screening på en av veckans lektioner i engelska för åk 7.
 • Mån – 15:10-16:10 – skyddsrond slöjdsal Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Ons – hela dagen 25 elever åk 9 är funktionärer på BRI-olympiaden
 • Ons – mellan 08:00 och 09:00 – MBL11 ang tjänstefördelning Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid kort information och kulturenkät (ta med dator) i Gradängsalen – sedan Extra ämnesmötestid tid för gemensam planering. Ansvar resp. ämneslag
 • Tors – Skogen i skolan för åk 7. Ansvar undervisande lärare / resurser i resp klass den tid de är i skogen
 • Fre – Skol-DM i friidrott åk 7-9 Idrottslärare informerar om vilka som berörs.
 • Lör – Språklärarnas riksförbund har studiecirkelträff på skolan 10:00-12:00

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vårt ansvar att eleverna förstår – när de förstår väcker vi deras intresse – det gäller alla ämnen, även om det bara gäller matematik i följande citat.

Matematik

 

 

 

Sjökortet v37 – 10/9-14/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Hälsa Henrik Söderlind välkommen.
 • Rutiner för tjänstledigheter – se nedan.
 • Resurser börjar 08:10 på måndagar i samband med måndagsmötet
 • Spec. fokus när de går ut i klass – hur vi använder White Boardtavlorna – se nedan.
 • Elever inne hos Heta utbildningar
 • Avräkningsperioder / ramtider – se även nedan.
 • Övriga frågor

Rutiner för ledigheter för lärare utanför loven

För att vi ska säkra upp att inga ledigheter drabbar eleverna negativt måste vi ha en rutin som alla kan följa. Från och med nu gäller därför följande rutin och checklista som ska lämnas in till Agneta senast 2 hela arbetsdagar innan ledigheten infaller. Se rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/09/rutiner-vid-ledighet-fc3b6r-lc3a4rare-utanfc3b6r-loven-ifyllningsbar.pdf  Den ligger under rutiner och riktlinjer på Heddawisingskolan.com

Avräkningsperioder och Ramtider

Vi får en del frågor om ramtiderna. Vi upplever generellt att ni har koll på detta, men våra riktlinjer finns på Heddawisingskolan.com: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf 

Vad gäller avräkningsperioder så föreslår vi följande för läsåret 18/19 inför MBL (tänk på att ramtiden är den genomsnittliga arbetstiden under kalenderåret):

Period Vecka A-dagar Timmar
1 V.33-V.45 (15/8-11/11) 62 434
2 V.46-V.9 (12/11—3/3) 69 483
3  V.10-V.25 (4/3—20/6) 63 441
194 A-dagar 1358 timmar

Spec. fokus när de går ut i klass

Som ett led i implementering av våra kunskaper från Specialpedagoiska lyftet 2017/2018 och aktuell forskning kommer Ann-Sofie, Carina och Marie att arbeta för att göra praktik av den teoretiska kunskap vi har förvärvat i vår utbildningssatsning. De kommer att arbeta mycket med klassrumssituationen för eleverna inledningsvis. Fokus kommer att ligga på anpassningar som gynnar elever i behov av särskilt stöd men som såklart gynnar alla elever i klassrummet.

Vi kommer att börja att arbeta med Whiteboardtavlan. Vår tanke är att alla elever ska känna igen sig i alla klassrum och även få en god uppfattning av vad som förväntas av dem. Det ska bli tydligt vad de ska fokusera på och vad ni som pedagoger anser vara klokt att kunna.

Spec. kommer att göra en ”visningstavla” i Gradängsalen som ni alla kan titta på och sedan diskutera i A-laget där ni kan komma med synpunkter.

Att anmäla närvaro / frånvaro på annan skolaktivitet

Då och då händer det att elever är på annan skolaktivitet. Oftast sker det i samband med den ordinarie undervisningssituationen, men ibland kan det ju vara så att en eller flera elever är iväg på andra aktiviteter med lärare/medarbetare som inte har dem på schemat. När det sker så ska den för tillfället ansvariga medarbetaren rapportera närvaro / frånvaro. Om man är osäker på hur man gör så finns en instruktion här:  https://videopress.com/v/FSV4wraD

Lägstanivå i Schoolity

Nu har lägstanivån i Schoolity MBLats och en gemensam lägstanivå för arbetet i Schoolity beslutades i samråd mellan facken och skolledningarna på Hedda och Wendela. Det kan skilja lite i implementeringen (hur och när det ska ske) mellan skolorna utifrån förutsättningarna – men vad gäller innehållet är vi alla överens om att nu, år 1 med Schoolity, ska vi jobba med kompetensutveckling och användande i linje med bifogad lägstanivå. Vi kommer att tillsammans med superanvändare, schoolitypiloter och era egna önskemål att sätta upp delmål på respektive skola. Se lägstanivån här: Lägstanivå Schoolity läsår 1 180525

* Mindre förändringar i enskilda formuleringar kan komma att ske under justeringsprocessen av protokollet, men som helhet ser det ut enligt ovan.

Principer för vem som går på BAS-SvA eller vanlig BAS

Sedan förra året så har vi, efter diskussion och samråd i ämneslaget svenska, följt principen:

 • att de elever som ska bedömas enligt SvA ska företrädelsevis gå på vanliga Sv-lektioner om man inte går i ”Röd grupp” (förberedelseklassmodellen).
 • att elever som bedöms enligt SvA ska gå på BAS-SvA om de inte läser ett modernt språk
 • att de fåtal elever som bedöms enligt SvA och läser ett modernt språk får SvA på ”riktat stöd” SvA
 • att det mycket begränsade antal elever som bedöms enligt SvA och har modernt språk men behöver så omfattande annat stöd på ”Riktat stöd-tiden” i andra ämnen än SvA måste få stöd på annan tid. Det ska då lösas av resp. äm,neslärare alt ska skolledning och spec. kontaktas.
 • att när eleverna som ska bedömas i SvA ska få betyg så ska det ske i samråd mellan undervisande lärare och ansvarig lärare i SvA.

 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag
  • Ämneslag svenska – diskutera om en ändring av principerna för vem som ska gå på vanlig BAS eller BAS-SvA ska göras. Se ovan.
  • Diskutera uppställning på Whiteboarden – skicka återkoppling till Marie B, Carina BB.
  • Övriga ämneslag prioriterar själva vad de ska jobba med om man inte ska vara på Gleerupsgenomgång från kl 15:00-16:30.
 • Resurshandledning  – Marie B komere att presentera en plan kring innehållet i den löpande handledningen för resurspersonalen samt börja det första momentet.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – utse klassrådsrepresentanter samt informera att under v. 38 ska alla elever göra en incitoenkät om ”Framgång och framgångsfaktorer” på mentorstid.

Veckans tips 

Dysseappen – bra tips för alla!


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – 08:50-09:30 Mentorstid – Klassråd –  Ansvar resp mentor
 • Tis – 12:30-13:30 RKA-möte Ansvar skolledningen och resp skyddsombud.
 • Tis – 15:00-16:30 Gleerups har Workshop i Gradängsalen Ansvar skolledning och Joakim från Gleerups. Schema för dem som detta passar kommer.
 • Tis – 15:30-16:30 Ämneslag/Resurshandledning
 • Tis – föräldrakurs i Schoolity / Gleerups Ansvar Skolledningen
 • Ons – åk 9 har ett pass per klass med genomgång av Schoolity och Gleerups – schema finns i den gemensamma kalendern i bifogad fil under (introduktion för elever….) Ansvar superanvändare och schoolitypiloter
 • Ons – mellan 09:00 och 10:00 – MBL11 och 19 Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid IKT-tid för alla medarbetare – Gleerups kommer för genomgång för de som inte har haft genomgång under tisdagen.
 • Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • Ons och Fre – Introduktion till digitala verktyg för elever se schema ovan samt i kalendern. Ansvar Superanvändare samt Schoolitypiloter
 • Tors-Fre – Tobias, Dennis, Anette, P-O och Henrik är på kurs i Sollefteå ang ”Hand in Hand”

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Påminn föräldrar som frågar om hjälp om kursen/genomgången i Schoolity på tisdag.

 

 

 

Sjökortet v36 – 3/9-7/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Hädanefter kommer agendan för måndagsmötet alltid ligga överst i Sjökortet

Agenda

 • Avstämning – finns några akuta frågor inför veckan (ex. inför föräldramötena)?
 • Anna E (skolsköterska) går igenom särskilda medicinska behov och ev handlingsplaner för elever.
 • Påminnelse – mkt viktigt att om man har planerad ledighet måste det vara helt solklart för Agneta och den / de som ska ta lektionerna att man är borta.
 • Daniel förklarar kort larm och larmtider – när kan man gå in i skolan på kvällar och helger, samt inför föräldramöten tis/ons.
 • Övriga frågor

IT-pedagog – välkommen Björn

Från och med i höst kommer IT-pedagog Björn Eriksson att vara på skolan drygt en dag i veckan för att stötta oss alla  – elever och medarbetare – i vår IKT-kompetensutveckling. Främst kommer han att finnas på skolan på fredagar, men även vissa onsdagar.

Uppdaterade brandrutiner

Brandrutiner

Brandrutinerna är uppdaterade – se här. Mkt viktigt att var och en läser dessa noga och att ni går igenom dem på A-lagstiden. Gå särskilt igenom punkt D i utrymningsrutinerna vid larm. Skriv ut dem och se till att de ligger tillsammans med KRIS-handledningsmaterialet i varje arbetsrum. Se brandrutinerna här: Brandrutin Hedda Wisingskolan 180903

Föräldramöten

Inför föräldramötena finns en checklista här: Föräldramöte Checklista

Förväntansdokumentet kommer att kopieras upp till alla (för att dela ut till föräldrar) och läggas i personalrummet.

Genomgång/kurs för elever i digitala verktyg v.36-37

Eftersom det är mkt nytt även för eleverna ang digitala verktyg så kommer alla klasser få två pass om Schoolity/Gleerups/Office365 nu direkt i början av terminen. Sedan får vi gå in i klasserna allteftersom för att ge stöd och kompetensutveckling till eleverna.

Följande schema är preliminärt – vi har ännu inte spikat alla detaljerna om vem som går in och gör vad – men om ingen rättelse kommer ut är det detta som gäller. Se schemat här: Introduktion av Schoolity i alla klasser v36

Inloggning till Schoolity och lärarmanual till Gleerups

För er som inte hittat till Schoolitys supportsida eller behöver skicka instruktioner så finns alla möjliga instruktioner här: https://www.schoolity.com/help/help.html

För instruktioner för inloggning som elev eller personal kan du gå direkt hit: https://www.schoolity.com/help/logga_in/logga_in.html 

Här kan du hitta en lärar/elevmanual till Gleerups läromedel (bas): Manual till digitala läromedel från Gleerups En mkt enkel föräldraguide/presentation läggs på HeddaUndervisning.com

Tre ”bra-att-veta-instruktioner” i Gleerups digitala läromedel

På HeddaUndervisning.com finns nu länkat till tre ”Bra-att-veta-instruktioner” för eleverna (och medarbetare). Det gäller 1. Att markera och kommentera (anteckna) direkt i läroboken. 2. Att skriva egna anteckningar – föra noter vid genomgångar etc. samt 3. Att översätta direkt från Google Translate i Gleerups – särskilt bra i dialogen med SvA-elever. Se instruktionsfilmerna (som eleverna hittar på antingen Gleerups egen hemsida eller på HeddaUndervisning.com) här: https://heddaundervisning.com/2018/09/01/markera-och-anteckna-direkt-i-ditt-digitala-material-i-gleerups/ 

Uppdaterad gemensam kalender samt förslag till program för v.44

Gemensam kalender

Nu börjar den gemensamma kalendern (Hedda Wisingskolans gemensamma kalender) ta form – hela årshjulet är ännu inte på plats – men det mesta vi vet händer under höstterminen är inlagt. Om du av någon anledning inte har åtkomst till den gemensamma kalendern så meddelar du Erik J så fixar han det. Från och med nu kommer rubriken ”Planering framåt” att tas bort härifrån Sjökortet då det bara blir en upprepning av infon som finns i den gemensamma kalendern. Extra viktiga datum kommer att lyftas som påminnelser här i allmän information.

Ett preliminärt förslag till program för v.44 ligger också ute direkt i kalendern. Om ni har idéer på andra uppslag / annat innehåll – meddela Erik eller Johan snarast. För de lärare som är inblandade i ”Hand in hand” så är det nu ändrat till mån/tis v.44 istället för tors/fre.


 A-lag och ämneslag

 • Alla A-lag – gå igenom Brandrutinerna.
 • Alla A-lag övrig tid läggs på att förbereda föräldramötet

Glöm inte att skicka A-lagsprotokollen till Erik och Johan.


Att göra på mentorstid

 • Påminn alla elever om att matsalen öppnar 11:00 och att man ska gå och äta den tid det står lunch på schemat även om rasten börjar tidigare.
 • I åk 7 kommer datorerna att börja delas ut. Börje N och Carina BB håller i detta. Ni bör även utse klassrådsrepresentanter inför första elevrådsmötet mån 17/9.
 • I åk 8-9 utse klassrådsrepresentanter inför första elevrådsmötet mån 17/9.

Veckans tips 

Hurvetdudet

Mkt bra att tipsa om åt alla håll – elever, kompisar, kusiner, grannar, bryllingar, etc – inför valrörelsen – ha koll på faktan – Hurvetdudethttps://hurvetdudet.nu/


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – 08:50-09:30 Mentorstid åk 7 Datorer börjar lämnas ut. Ansvar Börje N
 • Tis-Ons – föräldramöten. åk 7 tis kl 18:30, åk 8 ons kl 18:00, åk 9 ons kl 19:00. Se ovan. 8Ds föräldrar ska lämna medgivanden för ”Hand in hand” Ansvar Skolledningen och resp. mentorer.
 • Tis – 15:30-16:30 A-lag
 • Ons – 08:00-09:00 Ma-screening på RS-tid Ansvar Marie B, Carina BB och Elisabet E
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid Konferens/APT bla diskutera examinationschemat.
 • Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • Ons och Fre – Introduktion till digitala verktyg för elever se schema ovan samt i kalendern. Ansvar Superanvändare samt Schoolitypiloter
 • Tors – Skolval rullande under dagen Ansvar Bengt J
 • Tors – 11:00-12:00 RKA-möte Ansvar skolledningen och resp skyddsombud.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Ta en dag i sänder 🙂 

 

 

 

 

Sjökortet v35 – 27/8-31/8

Sjökortet1

Allmän information 

Skicka bilder från era aktiviteter 

Nu när ni jobbar med era klasser/grupper med värdegrund och gruppstärkande aktiviteter – skicka gärna bilder till Erik J 0702971210 så kan han lägga ut på facebook. MKT VIKTIGT att ni kollar med eleverna om de får vara med på bild (om inte samtyckes blanketten har lämnats in).

Skogen i skolan för åk 7

Skogen i skolan

Torsdag den 20/9 har alla elever i åk 7 skogshalvdag med ”Skogen i skolan” uppe på Bondsjöhöjden. Separat schema kommer via mail.

Föräldramöten

Kvällar och tider för föräldramöten är nu spikade – se nedan inkl länk av till det som gått ut till föräldrar via HeddaUndervisning.com.

MBL – tjänstefördelningar – ramscheman

Så snart alla frågetecken är utredda kring schemat i Schoolity så gör vi en sista översyn av tjänstefördelningarna. Det är dock viktigt att vi får inn alla frågor till oss i skolledningen / schemaläggare så att vi kan kolla och rätta/ändra om så behövs. Fråga Erik eller Johan om det är nåt oklart eller meddela Anna B eller Johan om nåt verkar behöva justeras i schemat.

Vi har fått frågor kring faktorerna – i den bifogade filen till mailet med länken till detta Sjökort finns en lista med viss förklaring av faktorerna.

Så snart allt är genomgånget och MBLat vill vi ha in era RAM-tider. Utgå ifrån en utskrift av ert schema i Schoolity.


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – använd tiden på tis e.m. för egen planering.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Internetstiftelsen

IIS – (Internetstiftelsen i Sverige) har färdigt lektionsmaterial om allt möjligt som gäller digitalisering – allt ifrån källkritik till grafik.  Se deras digitala lektioner här


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån. Ansvar resp. A-lag
  • Åk 7 har gruppstärkande aktiviteter på/i skolan och kring skolan om inte schemat kastats om pga vädret.
  • Åk 8 Är på cykelutflykt runt Härnön
  • Åk 9 Är på vandring i Skuleskogen
  • 7-9B Blandade aktiviteter, bla Bangolf.
 • Tis. Ansvar – resp. A-lag
  • Åk 7 jobbar vidare med gruppstärkande på olika håll – KA5, Kåken, Brännbollsplan, Hkksalen….
  • Åk 8 Fortsatt värdegrundsarbete på skolan.
  • Åk 9 Brännboll…. om det finns nåt kvar i benen efter vandring 🙂
  • 7-9A Ska till Hemsö fastning 🙂
  • 7-9B Ser över och börjar planera skolarbetet och rutiner för gruppen.
 • Ons. RS-tiden v. 35-39 Aktiviteterna startar för resp. årskurs
  • Åk 7 Matte – nötning av grunder i de fyra räknesätten Ansvar – Elisabet E mfl
  • Åk 8 Svenska – bla gemensamt upplägg för skrivna texter… Ansvar – Ann-Sofie F mfl.
  • Åk 9 Framtidsplanering Ansvar – Malin L mfl. 
 • Ons. Undervisningen rullar igång enligt schemat. Ansvar – Alla undervisande lärare
 • Ons. Konferenstiden 15:40-17:00
  • Tid att delge varandra vad ni gjort med eleverna och var som givit extra mycket. Ansvar – resp A-lag
  • EHT och Ann-Sofi presenterar planering inför läsåret. Ansvar – EHT o Ann-Sofi
  • Inventering om vad vi behöver fokusera på i Schoolity. Ansvar – Skolledningen

Planering framåt

 • V.36 – Mån – Datorer till elever i åk 7 börjar delas ut.
 • V.36 – Tis-Ons – föräldramöten. åk 7 tis kl 18:30, åk 8 ons kl 18:00, åk 9 ons kl 19:00. Läs mer på HeddaUndervisning.com om detta – klicka här.
 • V.36 – Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • V.37 – Tis – på Ämneslagstid men med start redan 15:00 (till 16:30) kommer Gleerups och har en fördjupad Workshop. Kallelse till de som berörs kommer. Tis – kväll kl 18:00-20:00 kurs/genomgång av Schoolity och presentation av Gleerups för föräldrar.
 • V.37 – Ons – På konf.tiden 15:30-17:00 Gleerup har genomgång med de som inte hade genomgång under tisdagen. Övriga ämnesmötestid.
 • V.37 – Tors-Fre – De som är inblandade i projektet ”Hand in Hand” är på utbildning med MIUN (mail går ut med kallelse).
 • V.38 – Tors – Skogen i skolan för alla elever i åk 7.
 • V.39 – Hela veckan – PRAO för 9C och 9D.
 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat för hela terminen – men det sker nu allt eftersom. Vi återkommer när vi tror att vi lagt in allt vi borde veta redan nu….

Viktigt att komma ihåg

Förväntansdokumentet

Vad jag har förstått så har många ev er redan haft spännande diskussioner och övningar kring värdegrund och förväntansdokumentet. Vi vill alla höra på konf.tiden hur det har gått de 4 första dagarna.

Under vårterminen testade vi på prov att använda förväntansdokumentet som aktivt verktyg mot några elever som i vissa frågor behövde påminnas lite extra om vad förväntansdokumentet säger, vad gäller kränkningar, och vilka konsekvenser det får om man inte följer det. Inget komplicerat men det blev mycket effektivt att ha som grund i diskussionen om vad som hänt och hur det påverkar andra. Vi satte oss ner i 5 min innan vi träffade eleverna en och en och markerade / ”high lightade” i dokumentet på vilka områden eleverna inte gjort vad som förväntades av dem.

Förväntansdokument som verktyg

Konsekvenstrappa som verktyg

Det blev både mycket konkret underlag i diskussionen, lätt att dokumentera samt bra i återkopplingen till vårdnadshavare.

Eftersom vi behöver bli tydligare i arbetet med återkopplingen kring eleverna kring värdegrund såväl som förväntansdokumentet så tycker vi att ni ska prova detta. Det behöver inte göras digitalt – det går lika bra på papper. Om man vill göra det digitalt kan man hämta dokumentet i wordformat här: Förväntansdokument

 

 

 

Sjökortet v34 – 20/8-24/8

Sjökortet1

Allmän information 

Tillgång till olika kalendarium i Outlook samt maillista

En uppdaterad maillista har nu skickats ut till er alla – det är en maillista med alla medarbetare på Hedda. Den kommer med all säkerhet att uppdateras under läsåret – men den är bra som start. Se länk här hur man sparar delad kontaktlista: https://videopress.com/v/a58cQT7e 

Alla nya medarbetare har dessutom fått tillgång till vår gemensamma kalender samt de olika årskursernas examinationskalendrar. Se riktlinjer för hur de ska användas här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-examinationer-och-examinationskalendern.pdf 

Årskalender

En årskalender håller på att sammanställas – så snart den är klar kommer allt info på den läggas ut i skolans gemensamma Outlookkalender. Vi inväntar dock lite info från olika håll innan den är helt färdig.

Program inför planeringsdagarna 20/8-22/8

Här nedan finns programmet för de återstående planeringsdagarna.

Program inför planeringsdagar augusti 2018

Följande program gäller för de återstående konferensdagarna 20/8-22/8 för alla medarbetare. Programmet för konferensdagarna gäller med reservation för förändringar för oförutsedda situationer och behov.

Måndag 20/8

 • 08:30-11:30 Överlämning från Geresta / Brännan i sal N215.  All pedagogisk personal och resurspersonal som undervisar åk7 samt EHT. Särskild överlämning kommer att bokas med de som berörs under v. 34. För övriga egen planeringstid
  • Geresta 08:30-09:50
  • Bensträckare 09:50-10:00
  • Brännaskolan 10:00-11:20
 • 11:30 Lunch på egen hand
 • 12:30 Möte för alla resurser inkl skolledning (Johan och Erik) och spec. Marie B. – Möjligheter och svårigheter som kan uppstå i arbetet. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. För övriga egen planeringstid
 • 14:30 Gleerups presenterar de digitala läromedlen vi kommer att börja med från och med i höst. Alla tar med sin dator. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och spec.
 • 16:30 Dagen avslutas

Tisdag 21/8

 • 08:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 EHT inkl Ann-Sofie ska presentera hur vi kommer att jobba under läsåret med stöd och elevvårdsarbetet, samt presentation av hur resp klass särskilda behov finns dokumenterat och tillgängligt. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 14:30 Egen planeringstid förutom den tid man berörs av särskild överlämning enligt nedan.
 • 15:00 Särskild överlämning enligt separat schema för elever med särskilda behov, (kommer via mail senast måndag 20/8) fortsätter under onsdagen. I studiegården.
 • ca 15:30 (för vissa med extra överlämning 16:30) Dagen avslutas med avfärd till Anna E ute i Finsvik för knytis!!

Onsdag 22/8                                    

 • Onsdag morgon – deadline för inskickning av de tre planerna – se instruktionen här: Tre planer inför läsåret
 • 08:30 Schoolity fortsättning genomgång. Alla tar med sin dator. Vi är i O112. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 10:30 fika i personalrummet
 • 11:00 Allmän info om policys mm. Samt kartläggning IKT-kompetens LIKA. Alla tar med dator. I Gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. Följande punkter kommer att tas upp:
  • Policy för lovansökningar.
  • Möten i A-lag ang resursuppdrag mm.
  • Kalendarium för läsåret.
  • Nationella prov och hur de matas in.
  • Dokumentation av elever i behov av stöd.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 Öppen tid för alla resurser för övriga egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Avstämning inför att eleverna kommer All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

Program för de två första skoldagarna

Torsdag 23/8 – första skoldagen

Detaljprogram står resp A-lag för och presenteras för mentorerna.

 • Åk 7 – kl 08:30 samlas alla nya sjuor i Ljushallen (strax innanför huvudentrén där vi samlades när ni var på skolan och hälsade på) för att möta sina nya mentorer för vidare aktiviteter i hemklassrummen. Lunch serveras på skolan vid ca 11:00. Programmet fortsätter ca 11:45 och pågår till ca 12:30 då dagen avslutas.
 • Åk 8 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 11:30. Programmet fortsätter ca 12:15 och pågår till ca 12:45 då dagen avslutas.
 • Åk 9 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 12:00. Programmet fortsätter ca 12:45 och pågår till ca 13:15 då dagen avslutas.
 • 15:30-16:30 – MBL tillsammans med Wendela ang lägstanivå för läsåret i Schoolity. Kallelse har gått ut till berörda från Sara Mattsson. Plats: konferensrummet på Wendela.

Fredag 24/8

Respektive klass och årskurs följer det program som resp. A-lag har gjort för dagarna 23/8-28/8. Det kommer att komma ut till alla senast under onsdagen den 22/8 via mail och presenteras här.

Lunchtiderna är desamma som under torsdagen 23/8.

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Riskbedömningar för aktiviteter utanför skolan

Glöm inte att riskbedömningar ska göras för all verksamhet utanför skolan (görs på grupp, klass eller A-lagsnivå, beroende på hur sammanhållen aktiviteten är). De fylls i och skrivs ut samt lämnas senast dagen innan i Erik Js fack. Finns tveksamheter kring riskerna / att ni inte har täckning för era behov måste ni få klartecken av Erik eller Johan innan aktiviteten startar.

Se checklistan här:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf 

MBL – tjänstefördelningar

Så snart alla scheman och därmed tjänstefördelningar är klara och genomgångna i Schoolity så kommer vi kalla till MBL. Inför detta kommer allt underlag utöver det som finns i Schoolity att skickas ut till fackliga företrädare. Allt är inte helt klart ännu i detalj, – det kan saknas enstaka moment/positioner i systemet.

Det är därför mkt viktigt att alla hör av sig till Johan och /eller Anna B om ni saknar nåt på schemat eller om det är nåt som ser konstigt ut.


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – se separat program för första veckan.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Skolporten

Mycket intressant från Skolporten om elevers kunskapssyn: https://www.skolporten.se/forskning/intervju/elevers-forhallningssatt-till-kunskap-viktigt-i-en-varld-av-fake-news/ 


Detta händer under veckan (v.34)

Se planering ovan.


Planering framåt

 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat. Kommer förhoppningsvis under v.34.

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamhet genomsyras av vår värdegrund.

Värdegrund

 

 

Sjökortet v33 – 14/8-17/8

Sjökortet1

Allmän information 

Välkommen tillbaka till skolan efter härlig sommarledighet

Hoppas ni alla haft en bra ledighet och kunnat njuta av den fantastiska (men också lite skrämmande för Sverige….) solen och värmen här hemma i Sverige. Nu börjar Hedda Wisings tredje läsår – Härligt och spännande!!

Program inför planeringsdagarna 15/8-22/8

Här nedan kan finns hela programmet för planeringsdagarna.

Program inför planeringsdagar augusti 2018

Följande program gäller för konferensdagarna 15/8-22/8 för alla medarbetare. Programmet för konferensdagarna gäller med reservation för förändringar för oförutsedda situationer och behov. Till programmet kommer det att komma länkar med webblanketter för ifyllnad – de kommer via mail. 

Onsdag 15/8 – alla medarbetare 

 • 08:30 Samling i Gradängsalen, genomgång av planering för konf.dagar och generell info (presentation av nya medarbetare, larm o nycklar, kopieringsmaskiner/skrivare, etc.). Alla medarbetare
 • 09:30 Fika i personalrummet.
 • 10:00 A-lagsarbete – planering av elevernas första veckor – är det något som behöver bokas / beställas (bussar till Skule, material, etc.)? Tid för att spika bokningar och beställningar – i övrigt egen tid att komma i ordning. Åk 7 i sal O112 A, Åk 8 i sal O227 B och Åk 9 i sal O221. Alla medarbetare i A-lag
 • 12:00 Lunch på egen hand
 • 13:00 Kvalitetsarbete – Hur jobbar vi med utvecklingsarbete? Uppföljning av ”Mål och visionsarbete” från Tallinnresan (inkl tid för kaffe på plats) i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • Ca 14:30 Fika i personalrummet
 • 15:00 Arbete i A-lag med att planera arbetet med hur ni ska jobba med teambuildning, mm. de första veckorna. Värdegrundsmaterialet med utgångspunkt från era ideer från juni/Tallinn inkl hur ni ska göra för att hålla samma linje kring stramare policy kring mobiltelefoner. Åk 7 i sal O112 A, Åk 8 i sal O227 B och Åk 9 i sal O221. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

Torsdag 16/8

 • 08:00-12:00 Utbildning i Schoolity för superanvändare och Schoolitypiloter. Anna B, Olle L, Olof A, Mattias M, Dennis B, Börje N, Johan V, Erik J (ev. Anna F) i sal O112. För övriga lärare egen planeringstid.
 • 08:00-09:30 Möte för alla resurser. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L I sal O226.
  • Presentation
  • Förväntningar
  • Mötes- och fortbildningsbehov.
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet.
 • 12:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Planeringsmöte EHT inkl skolledning. Hela EHT (ev delar vi upp oss under e.m.) i Studiegården.
  • Arbetsfördelning
  • Handledning resurser
  • Översiktsplanering
  • Första planering av ev. EHM-upplägg
  • Planering av screening i olika ämnen
  • Arbetsgång inför året
  • Övriga frågor
 • 13:00 (tid inkl fika) Egen planeringstid förutom för de som berörs av nedanstående punkter.
 • 13:00-14:30 Möte gemensamt i sal N215 för ämneslag Ma/No, Sv och Eng ang vilka som ska ha ”Riktat stöd” (mån e.m. och ons f.m.) i åk 8 och åk9. Alla lärare som undervisar i dessa ämnen, all resurspersonal samt spec.lärare och de som har ”Riktat stöd” på schemat (inkl. skolledning).
 • 13:00-14:30 Lärare i idrott och hälsa planerar in vilka dagar under läsåret de tänker att de vill ha idrottsdagar så att detta kan komma in i kalendariet snarast. Lokal väljer ni själva.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Dagen avslutas

Fredag 17/8

 • 08:30-09:30 Genomgång med ”Schoolitypiloter” och superanvändare i Schoolity – vad ska första genomgången med personalen innehålla? Gå igenom förslaget till ”Lägstanivån i Schoolity” Alla som fått utbildning i Schoolity under torsdagen. I sal O112.
 • 08:30-09:30 Möte för alla resurser – utbyte av material och hjälpmedel – Mattias M visar digitalt stödmaterial.  Mattias M, Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. I sal O226. För övriga egen planeringstid.
 • 09:30 Fika i personalrummet
 • 10:00 Inloggning i Gleerups läromedel och skapa konto för de som inte har samt Introduktion av Schoolity inkl lägstanivå mm. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Utbildning i PMO – Carina BB, Marie B, Erik J och Johan V.
 • 13:30-15:30 Planeringstid för upplägg under ”Riktat stödtid” (RS) under v. 35-39 – Gäller Elisabeth E, Inga-Lill S, Anna B och Bachar R (Ma i åk 7), Ann-Sofie F, Rut S, Victoria Ö, Anna W och Annette F (Sv i åk 8), Malin L, Olov A, Dennis B, Tobias H (Framtidsplanering i åk 9) Övriga har egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:30 dagen avslutas

Måndag 20/8

 • 08:30-11:30 Överlämning från Geresta / Brännan i sal N215.  All pedagogisk personal och resurspersonal som undervisar åk7 samt EHT. För övriga egen planeringstid
  • Geresta 08:30-09:50
  • Bensträckare 09:50-10:00
  • Brännaskolan 10:00-11:20
 • 11:30 Lunch på egen hand
 • 12:30 Möte för alla resurser inkl skolledning (Johan och Erik) och spec. Marie B. – Möjligheter och svårigheter som kan uppstå i arbetet. Michaela Z, Martin G, Emil K, Christoffer S, Patrik D, Magnus B, Henrik S, Marie O, Therese F-O, Malin S, Tomas L. För övriga egen planeringstid
 • 14:30 Gleerups presenterar de digitala läromedlen vi kommer att börja med från och med i höst. Alla tar med sin dator. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och spec.
 • 16:30 Dagen avslutas

Tisdag 21/8

 • 08:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 EHT inkl Ann-Sofie ska presentera hur vi kommer att jobba under läsåret med stöd och elevvårdsarbetet, samt presentation av hur resp klass särskilda behov finns dokumenterat och tillgängligt. I gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 14:30 Egen planeringstid förutom den tid man berörs av särskild överlämning enligt nedan.
 • 15:00 Särskild överlämning enligt separat schema för elever med särskilda behov, (kommer via mail senast måndag 20/8) fortsätter under onsdagen. I studiegården.
 • 16:30 Dagen avslutas

Onsdag 22/8                                    

 • 08:30 Schoolity fortsättning genomgång. Alla tar med sin dator. Vi är i O112. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 10:30 fika i personalrummet
 • 11:00 Allmän info om policys mm. Samt kartläggning IKT-kompetens LIKA. Alla tar med dator. I Gradängsalen. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. Följande punkter kommer att tas upp:
  • Policy för lovansökningar.
  • Möten i A-lag ang resursuppdrag mm.
  • Kalendarium för läsåret.
  • Nationella prov och hur de matas in.
  • Dokumentation av elever i behov av stöd.
 • 12:30 Lunch på egen hand
 • 13:30 Öppen tid för alla resurser för övriga egen planeringstid.
 • 14:30 Fika i personalrummet
 • 16:00 Avstämning inför att eleverna kommer All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT.
 • 16:30 Dagen avslutas

KRIS-material om något mot förmodan händer 

Handledning vid kris i grundskolan

Nu har ni tillgång till allt akut KRIS-handledningsmaterial via nätet eller via det häfte som finns i alla arbetsrum: Handledning vid kris i grundskolan

Vi råder er att lägga länken till vår sida: KRIS-handledning Hedda Wisingskolan som en länk på era privata mobiler: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Länk till KRIS-handledningssidan finns även i menyraden (KRIS)  på HeddaWisingskolan.com och HeddaUndervisning.com

Ni som är nyfikna på Schoolity – ni kan redan nu hitta kontaktuppgifterna till eleverna via mobilen eller datorn när ni loggat in. Prata med Erik, Johan, Anna B eller Mattias om ni vill ha hjälp med hur man gör.

 


 A-lag och ämneslag

Inga A-lag eller ämneslag denna vecka – se separat program för planeringsdagarna.


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Skolvärlden

Så blev deras skola NPF-säkrad – intressant artikel i Skolvärlden. Se särskilt faktarutan om anpassningar!! http://skolvarlden.se/artiklar/sa-blev-deras-skola-npf-sakrad 


Detta händer under veckan (v.33-34)


Planering framåt

 • Kalendariet är ännu inte helt uppdaterat. Kommer under v.34.

Viktigt att komma ihåg

Låt vår verksamheten genomsyras av vård värdegrund.

Värdegrund