Sjökortet v44-45 – 30/10-10/11

Sjökortet1

Allmän information

Instruktionsfilmer IT (Sharepoint) och Workshops i IKT-kompetens

Nu finns ett tiotal korta instruktionsfilmer som stöd till Sharepoint och dessutom ett par andra tips som kan vara bra att veta om. Instruktionsfilmer finns om:

 • Instruktion till lägstanivå Sharepoint/HeddaUndervisning.com lå 1718
 • Hur man sparar delade kontakt/adresslistor i Outlook.
 • Att använda klippverktyget för bilder
 • Att ladda upp och dela länk på ämnessida i Sharepoint
 • Att lägga till en fil i Sharepoint
 • Att skapa en genväg från skrivbord till ämnesmapp
 • Att länka material till ämnessida i Sharepoint
 • Att ta bort fil eller mapp från ämnessida i Sharepoint
 • Att använda inlämningsmappen på ämnessidan
 • Att få Gleerups material uppläst på arabiska (på sikt fler språk)

Se under https://heddawisingskolan.com/instruktioner-och-lathundar/ 

Workshops

Nu har Marlene N och Björn E nya inplanerade workshops på Insidan som man kan anmäla sig till.

Alla fortbildningar som läggs ut kommer man att hitta under ”Arbetsstöd” i toppmenyn på Insidan.

Därefter väljer man ”Utbildningar för anställda” i menyn till vänster och under den ”Utbildningar inom skolförvaltningen”. Det kan vara bra att veta var man ska leta. Vår tanke är att fortlöpande erbjuda digital kompetensutveckling på detta sätt och innehållet kommer att varieras utifrån de behov vi och ni ser.

Här är en länk direkt till dessa fortbildningar så man lätt kan gå in och anmäla sig.

https://insidan.harnosand.se/arbetsstod/utbildningarforanstallda/utbildningarinomskolforvaltningen.4.4c063f0a15e5aacd23d70ee7.html

Vilrum

Vårt nya vilrum finns nu på våning 4 i O-huset (det kommer på sikt en skylt utanför dörren). Rummet/dörren till vänster om Olles, Olovs, Bengans och Tobias arbetsrum (”Kommandobryggan”). Allas nycklar passar dit, det innebär att alla vuxna har möjlighet att följa en elev dit vid behov. Se dock till att knacka innan – det kan ju vara upptaget 🙂

Inför utvecklingssamtalen / lära-känna-samtal

Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare deltar aktivt. Det är därför mkt viktigt att ni ger eleverna tid att prata med er alla om hur de ligger till i respektive ämne.

Det 10 timmar som är avsatta för samtalen bör innebära god tid för alla mentorer att sitta  minst en halvtimme med respektive elev och föräldrar och ändå hinna bensträckare och rast.

Läs mer om utvecklingssamtalet i skolverkets allmänna råd (sid 10-16)  – Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

Lära-känna-samtal

För att förenkla för er mentorer i åk 7 så har vi fått tips om underlag för lära-känna-samtalet. Följande underlag är inget måste – men kan vara ett bra stöd för era samtal. Se förslag till frågor för eleven att förbereda här: Lärakännasamtal ht 2017

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens personal kommer att göra sporadiska besök i kommunens skolor under hösten. Syftet är att visa sig för elever/personal och möta upp i frågor som kan vara aktuella vid besöket, samt att gå igenom lokalerna och se över brandredskap etc.

Behöver vi stöd från räddningstjänsten i ärenden som är kopplade till deras uppdrag kan vi omedelbart kontakta dem. Vilken dag besöket sker kommer att variera vecka till vecka, beror på skiften.

Under kvällar och helger kommer räddningstjänsten även att passera förbi skolans lokaler och ”spana av” utsida på fastigheterna.

Detta kommer att ske från v 45.

Korrigerade övningstider inför Lucia

I spalten till höger ser ni, som tidigare nämnts, övningstiderna för Lucia. De är nu uppdaterade pga nya uppkomna krockar.

Skofri skola – en uppryckning Personligt mod

Från och med v45 kommer vi att följa upp användandet av inneskor i skolan – vi kommer att ha ”skopoliser” vid entrén varje morgon. Det innebär också att alla vuxna måste visa att de är goda förebilder i den här frågan – alla tar av sig skona i entrén och bär ytterskorna till arbetsrummet. Detta oavsett vilken entré man kommer in genom.

Det innebär att ALLA måste påtala när detta inte följs – helt i linje med vår gemensamma värdegrund och ”personligt mod”.

 

 


A-lag och ämneslag

A-lagstid – använd den här tiden till att förbereda för utvecklingssamtalen.

Ämnes-mötestid – använd den här tiden för att förbereda och red ut oklarheter kring nationella proven om inte annat är planerat.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Att fira

Att vi fått så bra svarsfrekvens (86%) på elevernas önskningar inför elevens val – jättebra jobbat!!

Nu hoppas vi att vi kan få lika bra eller bättre svarsfrekvens eller ännu högre på incitoenkäterna och värdegrunden under v46-47.


Veckans tips

Kort film om bedömning och betyg och hur vi kommunicerar dessa frågor – bra repetition inför utvecklingssamtal.


Detta händer under veckan (v.45)

 • Tis. Från 13:00 (9A och B), 13:30 (9C, D och E) och framåt – Gymnasiemässa åk 9 se program på HeddaUndervisning.com 
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Allmän info, frågor kring utvecklingssamtalen, uppföljnuing kring hru man upplever att anpassningar i klassrummen fungerar Ansvar – Skolledningen
 • Fre – Deadline för F-varningar åk 7-8

Planering framåt

 • V.46-47 – Incitoenkät ska fyllas i för elever och personal.
 • V.46 Tis-Ons – Teater – se kalender outlook.
 • V.46 Tis o Tors – Utv.samtal åk 9.
 • V.47 Tis o Ons – Utv.samtal åk 7-8.
 • V.47 Tors – 08:15-09:00 Estetiska programmet föreställning i ljushallen.

Viktigt att komma ihåg

 

Om du känner dig osäker på våra riktlinjer inför betygssättning – kolla här.

Sjökortet v43 – 23/10-27/10

Sjökortet1

Allmän information

Påminnelse!! Elevens val – och att göra på mentorstid v42-43

Under mentorstid v42 och/eller v43 ska alla elever gå in på HeddaUndervisning.com och öppna länken i nyheten ”Inför elevens val” (en länk till Sharepoint – därför måste de logga in). Se Sjökortet v.42.

 

Förväntansdokument – ”kepsfrågan” och konsekvenstrappa

Nu har elevrådet tittat på och kommit med feedback på vårt ”Förväntansdokument”. De tyckte överlag att det var bra och hade endast några invändningar, bland annat ang i ”kepsfrågan”. För att jag ska få in input om denna från er så har jag via mail skickat ut en enklare enkät med 1-3 frågor (beroende på hur du svarar). Svara senast torsdag morgon på denna enkät.

Eleverna ville också ha konsekvenserna tydliggjorda om vad som gäller om de bryter mot förväntansdokumentet. Därför har en konsekvenstrappa skapats. Om ni har några funderingar kring denna så återkom till Erik eller Johan. Se redigerat förväntansdokument inkl konsekvenstrappa här. 

 

Vaccination i åk 8 

Inställt 8-9 nov – ny tid kommer!! I åk 8 erbjuds alla barn/elever den femte och sista vaccinationen mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta och planerad vaccinationsdag är den 8-9 november. Anna E (skolsköterskan) bokar tid med resp klass när det finns tid att komma.

 

Ingen lovskola

Efter att ha fått input från er alla (genom A-lag) så kör vi ingen lovskola, men om man har begränsade restuppgifter eller omprov som med fördel görs under lovet och ni kommer överens med eleverna (och tror att det inte innebär stress för dem) så kan vi se till att ordna detta under lovet. Skolledningen behöver få in info om detta senast lunch onsdag.

 

Samling för resurser varje dag

Från och med måndag v43 kommer Agneta och all resurspersonal ha möt 07:45 för att planera lösningen av dagens ev. vikariebehov. Därför är det viktigt att man har ringt in och meddelat Agneta senast 07:30 om man är sjuk.

 

Värdegrundsarbetet – enkät elever och personal v.46-47

Under vecka 46-47 kommer en incitoenkät att gå ut till alla elever och personal – det är jätteviktigt att alla gör den. Det är en om hur de upplever läget på skolan utifrån ett värdegrundsperspektiv – samma som vi gjort tidigare.

 

Inför utvecklingssamtalen – mitterminsuppföljning och bokning av samtal

Ni som ännu inte hunnit föra in bedömningen i mittermninsuppföljningen – gör det senast innan ni går hem på måndag kväll.

Vi får inte till något digitalt bokningsstöd för utvecklingssamtalen som är säkert enligt PUL och de digitala direktiv vi har. Ni får helt enkelt göra bokningarna på pappersvis / mail.

Vi går ut idag med dagar/tider för utvecklingssamtal till föräldrar och elever på heddaundervising.com

 

Inför Lucia 

Nu finns alla träningstider för Lucia på startsidan för HeddaWissingskolan.com – i höger textfält (i mobilen längst ner).

 

Karriärstjänster

Den 30/10 kommer nya karriärstjänster i kommunen att annonseras ut. Då kommer annons ut på insidan under lediga tjänster.


A-lag och ämneslag

Riktlinjer för läxor och examinationer/examinationsschemat togs upp på Skolrådet. Viktigt att dessa följs.

För att förtydliga återigen – följ detta när ni ska skriva in i examinationskalendern:

examinationskalendern


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Att fira

Att föräldrarna på skolrådet var överlag mycket positiva. Visserligen fanns det frågor att diskutera och utveckla – men föräldrarna upplevde att skolstarten varit mycket bra!! protokoll kommer nästa vecka.

 


Veckans tips

Bra checklista från skolverket för språkutvecklande arbetssätt på lektionerna:


Detta händer under veckan

 • Hela veckan – PRASO – nyanlända elever praktiserar på gymnasiet. Ansvar Malin L
 • Tis – 15:20-16:20 – Handledning för resurspersonal i Studiegården Ansvar Marie B
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Kort info. Andreas Krasser (ny chef 7-9 samt gymnasiet) presenterar sig, kort diskussion om elevens val, sedan tid för att göra F-varningar. Ansvar – Skolledningen
 • Fre – Deadline F-varningar åk 9.

Planering framåt

 • V.44 Ledigt hela veckan.
 • V.45 Tis – Gymnasiemässa åk 9
 • V.45 Ons-Tors Vaccination åk 8.
 • V.45 Fre – Deadline F-varningar åk 7-8.
 • V.46-47 – Incitoenkät ska fyllas i för elever och personal.
 • V.46 Tis-Ons – Teater – se kalender outlook.
 • V.46 Tis o Tors – Utv.samtal åk 9.
 • V.47 Tis o Ons – Utv.samtal åk 7-8.
 • V.47 Tors – 08:15-09:00 Estetiska programmet föreställning i ljushallen.

Viktigt att komma ihåg

Riktlinjer för läxor och Riktlinjer för examinationer

Efter att ha fått in (lite) input från er om riktlinjer för läxor samt om examinationer så har jag sammanställt dessa till följande riktlinjer:

Dessa rutiner ligger ute till elever och föräldrar via heddaundervisning.com

Sjökortet v42 – 16/10-20/10

Sjökortet1

Allmän information

Rutin vid sjukdom och vikariebehov

Det är viktigt att skolan får veta att om man är sjuk och inte kan komma till jobbet. Därför måste vi veta det senast 07:30 den dagen det gäller. Man måste också höra av sig varje morgon eller om man vet hur länge man kommer att vara hemma (vid mer omfattande sjukdom/skada). När man är sjuk ringer man till Agneta på 0611-347900.

Vi kommer fortsättningsvis samla all resurspersonal i personalrummet kl 07:45 för att fördela eventuella vikarieuppdrag för dagen. Mer information om detta kommer att tas med all resurspersonal på onsdag morgon v. 42 – se nedan under ”Detta händer under veckan”.

Eftersom man kan förvänta sig att det finns någon plan för den kommande dagens lektioner så ska man som undervisande lärare kunna förmedla till Agneta vad som ska göras under dagen. Vid längre sjukskrivningar får vi stötta varandra i detta.

 

Inför utvecklingssamtalen – material och tider

Nu är materialet klart inför utvecklingssamtalen. Här nedan kan ni öppna dem för utskrift:

Ändring av tid: Samtalen ska hållas tisdag och torsdag (14/11 och 16/11) v46 för åk 9 och tisdag och onsdag v47 för åk 7-8 – båda dagarna mellan 12:00 och 17:00. Om detta innebär att ramtiden spricker så skriver man upp den tiden i rapportera. För att inga lektioner ska ställas in så ska resurser gå in och vikariera samt vid behov får vi täcka upp för varandra om resurspersonal inte räcker till.

Vi undersöker om vi kan skapa en digital bokning för föräldrarna till samtalen. Vi återkommer inom kort om detta. Om vi löser det behöver ni inte skicka ut inbjudan, så avvakta med det.

 

Nya / uppdaterade utrymningsplaner – att prata om på mentorstiden

Det har upptäckts mindre otydligheter / inkonsekvenser i skolans utrymningsplaner. Därför har de uppdaterats och finns nu uppsatta runt om i skolan (i alla klassrum). Viktigt att ta upp dessa och diskutera dem på mentorstiden.

 

Elevens val – och att göra på mentorstid v42-43

Under mentorstid v42 och/eller v43 ska alla elever gå in på HeddaUndervisning.com och öppna länken i nyheten ”Inför elevens val” (en länk till Sherapoint – därför måste de logga in). Där får de föreslå vilka aktiviteter de skulle vilja göra på elevens val. Förslagen gäller både för ht2017 och vt2018. Enkäten är INTE anonym – viktigt att meddela eleverna. Detta för att vi inte ska få in en massa onödiga svar men också för att vi ska kunna vända oss till elever som har spännande förslag som vi inte tänkt på med som vi vill att eleverna ska utveckla. Se länken här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNENaVUI3VUNJMlNZMDVLS0k0M1hKNUNDTy4u 

Se även QR-kod:

QR elevens val ht2017

Utifrån elevernas idéer och förslag kommer vi att inventera vilka kompetenser vi har i kollegiet. Detta gör vi ons. v43.

 

Riktlinjer för läxor och Riktlinjer för examinationer

Efter att ha fått in (lite) input från er om riktlinjer för läxor samt om examinationer så har jag sammanställt dessa till följande riktlinjer:

Jag lägger ut dem till elever och föräldrar via heddaundervisning.com

Studiestöd

Vi  kan i dagsläget erbjuda studiestöd i följande språk på skolan:

 • Arabiska genom Bashar
 • Arabiska/Persiska genom Zahra
 • Somaliska genom Hamse (endast torsdag/fredag).

Finns behov kan Johan V vara behjälplig med bokning, alt. tas direkt kontakt med berörd personal. Om annat studiestöd behövs, kan modersmålslärare tillfrågas det gäller främst persiska och tigrinja.

Inför Lucia

Nu kommer träningen inför Lucia att starta. Luciatåget blir ett evenemang som år 9 elever får ansvara för. Elisabet Enander och Anders Broman är ansvariga pedagoger.

Träningstider för Lucia är utspritt för att inte samma ämnen skall få träningstider på lektionspass. Se schema nedan.

Anmälan för elever i åk 9

Elever som vill vara med i Luciatåget skall anmäla sig till sin mentor och infinna sig på första träningspasset den 25/10, kl 08.00, Musiksalen. Mentorer vidarebefordrar anmälan till Elisabet.

Träningstider för Lucia.

 • V43 – Onsdag 08.00-09.00 i Musiksalen
 • V45 – Tisdag 08.30-09.30 i sal 215B
 • V45 – Torsdag 12.15-13.15 i Musiksalen
 • V46 – Måndag 10.00-11.00 i Musiksalen
 • V46 – Onsdag  12.30-13.30 i sal 215A
 • V47 – Tisdag 10.45-11.45 i Musiksalen
 • V47 – Torsdag 08.00-09.00 i sal 044A
 • V48 – Måndag 14.30-15.30 i sal 215a
 • V48 – Onsdag  09.00-10.00 i sal 111 / 117
 • V49 – Torsdag 13.15-14.15 i Musiksalen
 • V49 – Fredag 13.15-14.15 i sal 215A
 • V50   GENREP  beroende på plats:  Tisdag 13-15  (om det blir Landgrenhallen) Elisabeth behöver ev vikarie, eller måndag kl 15.15-17.15 (om det blir ljushallen)
 • Luciafirande / luciatåg – Onsdag morgon 13/12.

Skolkör

Kör för alla elever år 7-9 startas upp för alla intresserade elever.  Vill elever vara med i skolkören skall anmälan göras till mentor.

Kören kommer att ha en första träff v 45,  onsdagen den 8 Nov. Fortsatt körträning blir sedan under elevens-val-veckan – sista skolveckan innan jullovet.

 


A-lag och ämneslag

Viktigt att ni diskuterar hur ni förhåller er till riktlinjerna för läxor och examinationer –  se ovan.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Att fira

Pingisbord

Vi visste att pingisbordet var saknat – men att det skulle ha den positiva effekt det har på allt i från ordningen i skolan till mötet mellan elever i olika årskurser, tjejer och killar och svensksvenskar och nyanlända – var svårt att förutse. Nu har vi beställt ett bord till för att det inte ska behöva bli så trångt runt bordet.


Veckans tips

Intressant om hur, om, och när man kan, ska eller inte ska använda matriser i skolarebtet: https://larandebedomningblog.wordpress.com/2017/10/09/fastna-inte-i-matristrasket/ 

 


Detta händer under veckan

 • Under veckan – IT-genomgångar med IT-pedagoger fortsätter, samt PRAO för 9A och 9C.
 • Ons – 08:15 möte med all resurspersonal i grandängsalen. Ansvar Skolledningen
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Kort info sedan tid för att fylla i Mitterminsuppföljningen Ansvar – Skolledningen samt alla undervisande lärare.
 • Ons – 18:30 Skolråd i sal O112. Ansvar – Skolledningen samt årskursrepresentanter
 • Tors – 09:10-10:00 – Extra elevrådsmöte om bla förväntansdokument. Ansvar – Skolledningen
 • Tors – 12:00-17:00 – Joakim från Gleerups är på skolan för support och genomgång av det digitala läromedlet i No (och Eng). Ansvar – alla undervisande lärare i No och Eng.

Planering framåt

 • V.43 – Ons – konftid. Andreas Krasser (ny 7-9- och gymnasiechef) presenterar sig, kort diksussion om elevensvalmöjligheter samt arebte med F-varningar.
 • V.44 Ledigt hela veckan.

Viktigt att komma ihåg

 

Värdegrundsarbetet

När ni är osäkra på vad ni ska ta upp och göra på mentorstid eller liknande – lyft en av rubrikerna i värdegrundsarbetet!

Värdegrund

 

 

Sjökortet v41 – 9/10-13/10

Sjökortet1

Allmän information

Betygsresultat – lå 16/17

Trots brist på spec.kompetens och därmed begränsad stödverksamhet, trots allt nytt och alla förändringar på alla plan och all den tid detta tagit under det passerade året, trots många nya elever för många lärare – även i åk9 – så är vi i stort kvar på samma meritvärden som ifjol. Ifjol var resultaten 227/237 (Landgren/Geresta) nu 233 (Hedda) men utifrån förutsättningarna hade man kunnat förvänta sig en sänkning. Bra jobbat allihop! 

Vi ser dock att låg personaltäthet i SvA under stora delar av året, med nya elever som kom under hela året samt den därav uppkomna bristen på kontinuitet i strukturen i mottagandet och utvecklingsbehov i det metodiska kring SvA-arbetet ute i klass påverkar resultatet negativt. Vi ligger lågt både i kommunen och ännu lägre nationellt i resultaten för elever med annan språklig bakgrund. Vi måste hitta rätt metoder för att bli bättre på detta på bredden och därmed se över hur vi alla arbetar med ”språkduschandet” .

Schemat finns nu tillgängligt digitalt för alla

schema3

Nu finna allas scheman – lärarscheman, klasscheman, salsscheman och ämnesscheman tillgängligt på HeddaUndervising.com under fliken ”Schema”. Tipsa era elever om detta – schemat finns även för app. Tyvärr är den inte lika bra i både Android och iphone – Android verkar vara avsevärt mer läsvänlig. För den som är nyfiken kan man ladda ner appen ”Untis” eller ”Untis mobile” och söka rätt på Hedda Wisingskolan. Inget login behövs.

Uppställning av stolar i klassrum inför städning 

Håkan och de andra som håller rent och snyggt kring oss i skolan vill påminna om när stolarna ska ställas upp i klassrummen för att det ska bli bra städat. På whiteboarden i varje klassrum finns en anvisning vilken veckodag golvet ska städas. Eftersom klassrummen städas tidigt på morgonen så innebär det att man måste ställa upp stolarna dagen innan. M.a.o. om det står ”onsdag” så ställer man upp stolarna när man är sist i klassrummet på tisdag.

”Skojbråkslek” sprider sig på skolan

hand

Det har noterats att det sprider sig en  ”skojbråkslek” på skolan. Den går till så här: En elev markerar någonstans på sin kropp (eller i värsta fall någon annans) med handen enligt bilden. Om någon ser det så är det fritt fram att slå. Den här typen av skojbråk är inte OK.

Om man ser det så stoppa det direkt.

Inför Lucia

lucia2

Elisabeth E kommer att hålla i Luciatåget. Hon behöver emellertid hjälp av någon som kan supporta henne – gärna genom att kompa på piano, men inte minst behöver hon stöd för att hålla ordning på eleverna under repetitioner och förberedelser. Hör av er till Elisabeth eller Erik / Johan om ni är intresserade av att vara en i teamet. (Anders B kommer att ha hand om ljud ljud och instrument, etc.).

Luciaövningarna kommer att läggas in på ett rullande schema för att inte påverka ett och samma ämne/klass orättvist. Schema för detta kommer ut inom kort.

Mitterminsuppföljning, F-varningar och utvecklingssamtal 

Från och med mitten av v.41 och till mån. v43 kommer ni kunna registrera var eleverna står på vägen mot målen för mitterminsuppföljningen. Ni kommer att få ut en länk för detta – precis som ht2016 och vt2017.

Senast fre v.43 ska F-varningar för åk 9 och fre v.45 för åk 7-8, ut till elever och vårdnadshavare. Viktigt att ni kommunicerar dessa till eleverna personligen innan ni skickar hem dem. Se rutinen för F-varning här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutin-fc3b6r-f-varning3.pdf 

Utifrån den återkoppling vi fått så kommer utvecklingssamtalen att hållas v.46-47. Men formerna är inte helt klara ännu, bla ska ersättningen tas i MBL v.41. Mer info om formerna för utv.samtalen kommer.

Köpstopp efter den 31/10 samt uppdatering av projektorutrustning

Efter den 31/10 råder köpstopp inom skolförvaltningen. Vid det här laget borde inga större behov av läromedel finnas, men om ni inom resp. ämnesinstitution har några omfattande behov innan nyår så får ni äska pengar hos Erik i så god tid att fakturan kommer innan den 31/10. I övrigt gäller ju 25% besparingar för året vad gäller inköp. Om ni vill veta om det finns några pengar kvar kan ni kontakta Agneta.

En uppdatering och komplettering av ett par utgångna projektorer kommer att göras. I samband med detta kommer även ett mer enhetligt kabelsystem att ordnas – så det blir mer lika att koppla in sig på projektorn från klassrum till klassrum.


A-lag och ämneslag

Om inte akuta specifika frågor finns – använd tiden för att fylla i mitterminsuppföljningen. Se mail med filer som kommer ut senast måndag.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

sömnbrist

Sömnbrist – hur påverkas skolgången. Intressant läsning med tanke på att det då och då dyker upp frågor om när skoldagen ska börja.

 


Detta händer under veckan

 • Under veckan – IT-genomgång med åk7 börjar. Ansvar Marlene N och Björn E
 • Tis – MBL 19 kl 15:00-16:00 – Forts. enligt den kallelse som tidigare har gått ut. (vi ses i Eriks rum) Ansvar Skolledningen
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Lena o Pia presenterar grundsärskolans upplägg och organisation, därefter diskussion kring utv.samtalens form. Ansvar – Skolledningen.

Planering framåt

 • V.42 A-lagstid samt konf.tid – tid att fylla i Mitterminsuppföljning
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)
 • V.42 Tors. 12:00-17:00 – Joakim från Gleerups är här för support och genomgång av det digitala läromedlet i No (och Eng).
 • V.44 Ledigt hela veckan.

Viktigt att komma ihåg

Elevrådsrepresentanter

Om ni mentorer ännu inte gjort det – se till att elevrådsrepresentanter väljs i varje klass.

För er som behöver stöttning i hur man jobbar i Sharepoint

Om ni tycker det är svårt att komma ihåg hur man jobbar i Sharepoint/Office365 – kolla den här filmen (drygt 5 min)

 

Sjökortet v40 – 2/10-6/10

Sjökortet1

Allmän information

Genomgång av IT-verktyg och datorer av IT-pedagogerna

Marlene och Björn har gått igenom vad som är utlagt på examinationskalendrarna och har nu gjort ett schema för när de kommer ut till eleverna för att gå igenom enklare IT-verktyg samt Sharepoint/Office365. Schemat är gjort så att det inte ska krocka med några examinationer, men vid några tillfällen kommer eleverna få skjuta på genomgångarna något för att de skulle få till ett hanterbart schema för alla klasser. De går inledningsvis in i åk 7 två ggr samt en ggr i åk 8 och 9. Se schema för detta genom att klicka här: Hedda Wising schema åk 7-9 ht 2017 genomgång IT (002)

Ramscheman och arbetstider

Under vecka 40 kommer Johan och Erik att kalla till individuella samtal med de lärare som lämnat in ramscheman som är över 35 tim. Individuella överenskommelser om ersättning kommer att göras i enlighet med den princip som MBLats tillsammans med Wendela. Hur principen ser ut mailas ut separat.

Omprovstid

Vi fortsätter som vi gjort under föregående läsår med omprovstid för elever under konf.tid på onsdagar. Pärm finns i personalrummet.

Rastvärdssschema 

Nytt rastvärdsschema är färdig och håller på att korrläsas / gås igenom och kommer att skickas ut separat inom kort.


A-lag och ämneslag

Att diskutera i ämneslagen:

 • Vad ska skrivas in på examinationskalendern?
 • Hur många examinationer ska skrivas in per vecka?
 • Hur/när kommuniceras detta till eleverna?

Förslag till gemensam hållning (maila feedback till Erik)

 1. En examination som ska skrivas in på examinationskalendern ska uppfylla båda dessa kriterier:
  1. Ett examinatoriskt tillfälle där eleven förväntas förbereda sig mer än endast under lektionstid.
  2. Ett prov, en presentation, en inlämning, etc. där vi prövar elevens förmågor och kunskaper som täcker merparten (minst hälften) av ett arbetsområdet / moment.
 2. Eleverna ska ska inte ha mer än 2 examinationer per vecka.
 3. Vi ska sträva efter att eleverna inte upplever att allt hänger på enskilda examinationer för betyg i enskilda ämnen.
 4. Examinationens form och tidpunkt ska tydligt kommuniceras till eleverna då LPP:n presenteras – datum ska helst skrivas i LPP:n.

Glöm inte att notera examinationerna enligt följande:

Det är viktigt att ni gör följande för att det ska vara översiktligt och lättläst i examinationskalendrarna för både er och eleverna:

 • Börja med att skriva vilken klass det gäller, ex 9A
 • Sedan vilket ämne, ex Svenska
 • Sedan vilket moment, ex ”Från källa till referat”
 • Sedan lärarsignatur, ex JAEK
 • Avsluta med sal, ex Sal O227 (i rutan för ”Plats”)

PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Veckans tips

Viktigt att våga utmana sig och ta risker i lärandet – intressant från Edutopia! Konkreta tips!

risker

https://www.edutopia.org/article/classroom-full-risk-takers 


Detta händer under veckan

 • Tis – MBL 11 och 19 kl 15:00-16:00 – kallelse har gått ut. (vi ses i Eriks rum)
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00. Agenda: Genomgång av hjärtstartare – halva personalgruppen i taget. Övriga info i Gradängsalen. Ansvar – Skolledningen.

Planering framåt

 • V.41 Tis. Första passet för åk7 med IT-utbildning för eleverna av IT-pedagogerna. Se ovan.
 • V.42 Ons. 18:30-20:00 Skolråd (resp. A-lag ska vara representerat)
 • V.42 Tors. 12:00-17:00 – Joakim från Gleerups är här för support och genomgång av det digitala läromedlet i No (och Eng).
 • V.44 Ledigt hela veckan.

Viktigt att komma ihåg

Om ni inte hunnit fräscha upp minnet kring hur våra rutiner vid kränkande behandling ser ut – gå in på Sjökortet v39 under ”Viktigt att komma ihåg”