Sjökortet v14 – 1/4-5/4

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val och sista skolveckan
 • Avvikelserapportering städning
 • Påminna om lovskolan
 • Övriga frågor

Värdeskaparna med oss onsdag 10/4

Den kompetensprofil för lärare som vi tog fram till grund för kompetensspindeln och självskattningen inför medarbetarsamtalet ska utvecklas med en prestationsprofil för lärare. Först skattar vi vår kompetens – jag kan och har förmåga till för tillfället – sedan skattar vi hur vi arbetat i förhållande till den.

Samtidigt ska en kompetensprofil tas fram för ”övrig personal” som arbetar med elever tas fram.

Detta arbete ska påbörjas med Värdeskaparna den 10/4. Kompetensprofilsarbetet för ”övrig personal” kommer att genomföras på förmiddagen mellan 08:00 och ca 11:00. Det innebär att inga resurser (inkl Anders B) finns tillgängliga då (för 7-9B får vi diskutera hur en lösning kan se ut).

Arbetet med en prestationsprofil för lärare kommer att ske mellan 14:00 och 17:00 samma dag. Den undervisning som påverkas av detta får lösas med resurspersoner. Meddela Agneta eller Johan om problem kring detta uppstår.

Förslag – dagar för elevens val

Vi föreslår att elevens val i vår (sista gången vi har det – försvinner till nästa år med ny läroplan) sker 5-12/6. Det innebär uppstart och förberedelse ons den 5/6 (ledigt tors-fre pga nationaldag och klämdag) sedan fortsätter vi mån-ons 10-12/6. Elevernas avslutningsfest den 12/6.

Vi bör besluta detta senast den 10/4 för att kunna påbörja planering och gå ut med val inför elevens val. Därför bör det diskuteras i ämneslag och A-lag.

Lovskola under påsklovet – hur uppgifter för anmälda elever ska lämnas in.

Söndagen den 7/4 är det sista dagen att anmäla sig som elev till lovskola under påsklovet. Uppmuntra de elever som behöver det – utgå från elevernas ämnesprognoser. Se i mailet om det här Sjökortet vilka elever som hittills har anmält sig (än så länge endast 3 st från Hedda).

Alla elever som anmäler sig till lovskola under påsklovet kommer att få ett grundschema under påsklovet i Schoolity. Ett förmiddagspass och ett eftermiddags pass. De uppgifter eleverna ska jobba med ska läggas upp på individnivå. Instruktion för hur man gör och tid att göra detta kommer att finnas den 17/4 (innan lovet) – uppgiften måste dock vara formulerad innan dess. Under måndagen den 8/4 kommer listor ut på vilka elever som behöver förberedelser.

Möte för alla resurser som blir involverade i detta (från Hedda och Wendela) kommer att hållas på konf.tiden den 10/4.

Rapportering av städavvikelser – när städningen inte sköts som förväntas 

Vi har inte alltid varit nöjda med städningen på sistone, men vi har en mycket god dialog med städföretaget. Därför har vi nu skapat en avvikelseanmälan som går direkt till samordnaren / ansvarig på städföretaget – en anmälan som vi också kan följa upp i realtid. Avvikelserapporteringen ligger i menyn i högerspalten här på Heddewisingskolan.com – du kan också klicka här för att komma till avvikelserapporteringen.

Alla klasstelefoner ska ha en genväg till avvikelserapporteringen direkt på startskärmen. Om ni behöver hjälp med detta kontakta Simon eller Börje. Ansvar för dettas är den som ansvarar för klasstelefonen. 

NP i No onsdag 3/4 

Anna B har gjort ett schema för nationella proven i No inför kommande vecka. Se bifogad fil till utskicket av detta Sjökort.

Drogvaneundersökning för åk 9

De som inte har gjort drogvaneundersökningen med åk 9 måste göra detta denna vecka – lämna sedan svaren till Agneta.


Ämneslag / handledning resurser

 • Fundera över vilka ev problem det finns med att lägga elevens val 5-12/6. Se ovan.
 • Kolla av vilka elever i resp ämne som skulle behöva uppmanas att gå lovskola under påsklovet. Meddela sedan dessa elever under veckan om inte mentorerna vet.

Att göra på mentorstid

 • Påminna om Lovskola – sista anmälningsdag 7/4. Se info på Schoolity.
 • Åk 9 – drogvaneundersökning för de som inte gjort den.

Veckans tips 

Regeringskansliet

Viktig och spännande info från regeringskansliet: https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/03/nu-ar-det-slut-pa-hoten-mot-larare/?fbclid=IwAR1cEo8s5P3dLdce1fpzVpd7I9dX7SrDddvmMKqUrzHOKODNw1njYtPBq08


Detta händer under veckan (v.14)

 • Mån 09:50-10:50 Teknikföreläsning för åk 8 klass 8B och 8C i gradängsalen. Ansvar undervisande lärare / resurser vid tillfället
 • Mån 13:00-14:00 Teknikföreläsning för åk 8 klass 8A och 8D i gradängsalen. Ansvar undervisande lärare / resurser vid tillfället
 • Ons – 08:00-09:00 MBL19 – ersättning för tidigare inställt MBL19 den 25/3. Ansvar Skolledningen och resp fackombud.
 • Ons f.m. – Nationella prov åk 9. Se schema vilka som berörs i bifogad fil till detta Sjökort. Ansvar Anna B och Inga-Lill
 • Ons – 15:00-17:00 EHM åk 7 i sal N215B Ansvar EHT
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först – IKT-fördjupning Ansvar Skolledningen
 • Tors -11:30-12:30 RKA på Eriks rum (Erik, P-O, Lena och Daniel) Ansvar skolledningen
 • Fre – Söndag sista dag att anmäla till Lovskola påsklovet

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Skolvärlden

Vikten av att vi håller koll på vad eleverna gör på datorer och telefoner – att vi följer upp det vi sagt om att samla in telefonerna på lektionerna: https://skolvarlden.se/artiklar/skarmarna-forstor-vara-barns-liv?fbclid=IwAR3gKM-4zWey7PTIC7w7BNlpNfzydZ8Boa-52XW5B-0P9xBM8H9hRV7xpIU

 

 

Sjökortet v13 – 25/3-29/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Drogvaneundersökning åk 9
 • F-varningar
 • Övriga frågor

F-varningar

Som ni vet är det deadline för F-varningar fredag v.13. EN sak som jag påmint om massor med gånger är att det är viktigt att tänka på vilka som ska ha en F-varning och vad varningen har för syfte. Så här har vi skrivit om när F-varningar ska delas ut:

Om en lärare ser ett mönster utifrån en elevs generella prestation och befarar att eleven riskerar att få F i betyg ska eleven få information om detta så tidigt under terminen att det finns rimliga möjligheter (med eller utan extra stöd) för eleven att förbättra sina prestationer så att hen får E i betyg, eller högre. Eftersom detta gäller när en lärare ser ett mönster utifrån en elevs generella prestation ska en F-varning inte skickas ut med utgångspunkt från enstaka prov/examinationer – läraren ska göra en helhetsbedömning. Om enstaka examinationer i slutet av terminen är avgörande för en elevs betyg (F eller E) ska eleven emellertid informeras om detta innan examinationen.

Med andra ord – en elev som av en eller annan anledning har missat en enstaka examination kan definitivt inte antas (prognos) få ett F i betyg om eleven vid senaste betygssättningen ligger på C, B eller A, och i mkt sällsynta fall inte ens om eleven har ett D. Det är mkt sällsynt att en elev få ett betyg som ligger två betygssteg under det föregående betyget. Eleven måste bli informerad om vad som har missats och om något behöver kompletteras – men en F-varning ska inte utdelas pga en enstaka examination i dessa fall.

Riktlinjerna för F-varningar hittar ni här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/03/rutin-fc3b6r-f-varning.pdf 

Påminnelse: Examinationskalendern

Viktigt att alla lägger in alla examinationer i Schoolity (som uppgift). Ta hjälp av någon Schoolitypilot om du inte minns hur man gör.

Om eleverna få för många examinationer kan man kolla vem som haft mest framförhållning i planerandet. Den som lagt in sin (en tredje för veckan) examination sist får i värsta fall prioritera om. Är en examination inte inlagd alls får man vara beredd på att flytta den även om den är kommunicerad till eleverna på annat sätt.

Friluftsdag och besök av åk 6

Fredagen den 24/5 kommer alla elever att ha friluftsdag. Åk 8 tas om hand av Barn- och fritidsprogrammet. Åk 7 och 9 har ”vanlig ” friluftsdag. Mer info om detta kommer från Patrick, Dennis och Magnus.

Samma dag kommer eleverna från åk 6 hit på besök för att träffa sina blivande mentorer och nya klasser. Mer info om detta kommer.

Uppsamlingsheat nationella prov 24/5 (friluftsdagen / åk6 besök)

Vi har inge skyldighet att låta eleverna göra nationella provet om de missat det, men vi kan erbjuda det till de som vill ge det den 24/5 för de elever ni prioriterar. Då kan man tänka sig att en elev kan göra främst ett prov, alt två kortare delar. (möjligen ett långt skrivpass och ett kort delprov på e.m. Ni ämneslärare avgör vilka som ska erbjudas detta och ni mentorer hjälper eleverna att göra en prioritering om det är flera prov som missats.

Tjänstefördelningen inför lå 19/20 och ny timplan

I stort är tjänstefördelningen inför nästa år är i stort sett klar – till 90-95%. Det som saknas nu är information som i stort sett är på individnivå/ämnesnivå. Alla som berörs av de funderingar som finns kommer att kontaktas de närmaste veckorna. När det är klart så läggs tjänsterna in i nästa års schema/tjänstefödelning i Schoolity. Mer info om detta kommer.

Jag har ytterligare försökt optimera A-lagen, vilket har varit möjligt av att nya förutsättningar skapats med bla en ny timplan samt att nya klasser ska skapas i åk 7. Förändringarna är följande:

 • Idrott och hälsa ökar med 50 min/vecka
 • Matematik ökar med 45 min/vecka
 • Elevens val försvinner helt från högstadiet

Som det ser ut klarar vi ut dessa förändringar med främst behöriga lärare utan nyrekrytering.

Drogvaneundersökning för åk 9

Under v.12 – 14 förväntas eleverna i åk 9 göra den årliga drogvaneundersökningen. Den ska göras i pappersformat och kommer att läggas i facken – mentorer åk 9.

På måndag morgon fördelas enkäterna – som mentorer kan ni välja att göra dem på mentorstiden samma dag eller måndag v.14 (eller under lektionstid).

Planering inför nationella prov i Kemi under v.13

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Se detaljschema i mailet till detta Sjökort. Viktigt att alla kollar detta eftersom de flesta av er kan beröras av salsbyten eller vaktande.

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.


A-lag

 • På måndagens MBL19 presenteras ett förslag till uppdragsbeskrivning för A-lagsledare. Det kommer att skickas ut efter MBLet för påsyn av alla – därefter ska det MBL11as. Viktigt att alla tipttar på förslaget och att respektive A-lag kommer in med lite återkoppling på förslaget.

Att göra på mentorstid

 • Åk 9 – Drogvaneundersökning denna eller nästa vecka.

Veckans tips 

Så här mitt i läsåret kan det vara bra att fräscha upp det vi kommit överens om gällande betygssättning och bedömning – vår utgångspunkt är: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf 

Betygssättning


Detta händer under veckan (v.13)

 • Mån – 13:30-14:30 MBL19 se kallelse (Eriks rum) Ansvar skolledningen
 • Mån 14:30-15:30 MBL11 tillsammans med Wendela (här på Hedda rum N118) se kallelse Ansvar solledningen
 • Tis – ons – Nationella prov i Kemi – Laborationsprov. Se schema vilka som berörs i bifogad fil till detta Sjökort. Ansvar Anna B och Inga-Lill
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först – sedan diskussion i grupper resultat Resursuppdraget – hur tolkar vi detta och hur ska vi utveckla framåt.  Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det är inte alltid lätt att vara lärare – men det är väl tjusningen med yrket 🙂 Vi har ett ansvar som inte är elevens ansvar.

Lärares ansvar

 

 

Sjökortet v12 – 18/3-22/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Enkät resursuppdrag.
 • Drogvaneundersökning åk 9
 • Mitterminsuppföljning
 • Mattias kort info om NP och Dugga.
 • Övriga frågor

Påminnelse: Mitterminsuppföljning senast 22/3

Senast den 22/3 ska mitterminsuppföljningen av fyllas i i prognosverktyget i Schoolity. Alla undervisande lärare ska ha gjort detta i sina ämnen.

Puthagoras Quest

Torsdagen den 21/3 åker Elisabeth E med tre elever till Sandö och är med på Pythagoras Quest:

 • William Parhammar 9D
 • Emma Nilsson 9D
 •  Viktor Rönnqvist 9C

(Reserv är Nadja i 8A)

Vi håller tummarna för dem!!

Elever som avviker från lektioner

Bland vissa elever sker det allt oftare att de kommer i tid till lektionen men utan material / dator och därför sedan avviker för att hämta detta.

Sådant beteende ska alltid ses som ogiltig frånvaro och ska rapporteras i Schoolity (närvarofunktionen) under rubriken ”Avvek från lektionen”. Det går då ett SMS hem till eleven och vårdnadshavare blir medvetna om vad som sker.

Drogvaneundersökning för åk 9

Under v.12 – 14 förväntas eleverna i åk 9 göra den årliga drogvaneundersökningen. Den ska göras i pappersformat och kommer att läggas i facken – mentorer åk 9.

Eftersom det är mkt enkäter just nu (strax kommer en och ni kanske vill prata om annat med eleverna på mentorstiden v.12 så lägger lägger vi de i facken under veckan så att de kan göras under vecka 13-14. Läs noga igenom bifogade instruktioner.

Planering inför nationella prov i Kemi under v.13

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Det innebär vissa salsändringar då alla labbar sker i N210. Se salsschema i Sjökortet v.11. Mer detaljerade instruktioner kommer att komma från Anna B under veckan.

Nu har resan startat 

Sydafrika vt2019

Efter lite strul med inställda tåg så är eleverna nu iväg på resan. De kommer alla (inkl lärare) att skriva blogg under resan. Bloggarna kan läsas här: https://heddaundervisning.com/sydafrikaresan/

Utvärdering av Gleerups – elevenkät

På mentorstiden den här veckan ka Gleerups digitala läromedel utvärderas av alla elever som inte gjorde det förra veckan. Vi har relativt god svarsfrekvens i åk 9 men nu gäller det att åk 7 och 8 gör den också. Länk till utvärderingen ligger i Schoolity.

Viktigt!! Det är en omfattande utvärdering med många frågor som öppnas allteftersom beroende på hur man svarar (följdfrågorna ser olika ut beroende på föregående svar). Förklara detta för eleverna. Från att de svarat på fråga 5 så ser det olika ut – men alla ska svara på alla frågor som kommer upp på skärmen. Viktigt att alla lägger ordentligt med tid på enkäten – den tar ca 30-40 min att svara på.


 Ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag – Diskutera det som kom upp kring ”Framgångsrika skolor” – filmen vi tittade på under konf.tiden. Fundera över hur ni ser på det utvecklingsbehov som så många av er lyfte: Möjlighet till möten – ska vi återgå till ämnesmötestid och A-lagstid varje vecka som vi hade fram till årskiftet 17/18, men som ni valde bort att ha då. Om inte – hur skapar vi möjligheter till samarbete?
 • Resurshandleningen leds av Malin S.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 och 8 göra utvärdering av Gleerups läromedel
 • Åk 9 – De som inte gjort ska göra Gleerupsutvärderingen

Veckans tips 

Skolvärlden

Läs mer om framgångsrika skolor i Skolvärlden: https://skolvarlden.se/artiklar/forskning-faktorerna-som-utmarker-framgangsrika-skolor


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan – fram till lunch på fredag – mitterminsuppföljningen fylls i.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först  – sedan tid för att fylla i mitterminsuppföljningen samt de lärare som inte fyllt i resursuppdragsutvärderingen ska göra det. Ansvar Skolledningen / alla undervisande lärare.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det vi gör tillsammans har större chans att bli riktigt bra än det vi gör en och en.

Till och med att misslyckas tillsammans är enklare än att misslyckas enskilt!

 

 

Sjökortet v11 – 11/3-15/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Fira framgång ang ogiltig frånvaro och minskad förstörelse
 • Datorer tillbaka till elever i åk 7
 • Instruktioner till de som ska vara med och hålla i och vakta NP under tisdagen / torsdagen
 • Övriga frågor

Datorer tillbaka till elever i åk 7 – de är nu inte längre administratörer på sina datorer

Alla elever i åk 7 som lämnade in sina datorer innan lovet har fått dem uppdaterade. Mentorerna tar med sig datorerna till mentorstiden (Börje och Simon delar ut dem till er direkt efter mötestiden mån morgon). Datorerna är nu uppmärkta med namn på framsidan.

För eleverna är det bara att trycka på ”Annan användar”e i vänster nedre hörnet och sedan trycka på wifi symbolen i nedre höger hörn (bild nedan) och välja nätverk: HKOM och sedan klicka anslut.

Nätverksymbolen

Sedan är det bara att skriva in sin mail och lösenord – samma som tidigare.

Elever som har haft lånedatorer ska uppsöka Börje på måndags morgon efter mentors tid för att få låna en dator igen. DE får inga utdelade till mentorstiden.

Börje kommer även lägga ut den info som behövs på infoskärmarna.

De elever som inte lämnade ifrån sig sina datorer innan lovet måste göra det snarast. Se namnen på de eleverna i mailet om Sjökortet.

Fusk – elever fotar av prov

Vi har fått veta att elever fotar av prov och delar med andra elever. Detta gäller No i åk 8 – men kan även vara andra ämnen och årskurser där eleverna har samma examinationer mellan klasserna.

Viktigt att eleverna inte har mobiler på proven samt att man varierar examinationsfrågorna.

Studiehandledarens roll och uppdrag

I dagsläget har vi bara en studiehandledare som jobbar hos oss på heltid – Hanan som stuidehandleder på arabiska. Vi håller på att formulera hennes uppdrag mer formellt (kommer inom kort), men det är viktigt att hon får möjligheten att ge den handledning hon kan. Det kan innebära att:

 • Översätta material
 • Översätta talad svenska
 • Förklara och beskriva begrepps betydelse på modersmålet
 • Se över och översätta instruktioner etc.
 • Stötta elever i förståelsen av uppgifter och examinationer (eleverna måste svara själva)

Som studiehandledare vet man gränserna mellan vad som är instruktion / förklarande översättning och vad som är förklaring och faktahjälp.

Nationella prov i Sv v.11

Tisdag: Proven startar 09:00 (eleverna börjar dagen då) och lektionerna startar igen enligt nedan.

Lektioner startar för
9a    13.55 So
9b    slut för dagen 12.50
9c     14.05 Ke
9d     13.50 SL

Torsdag: Proven startar 09:00 (eleverna börjar dagen då) och lektionerna startar igen enligt nedan.

Lektioner startar:
9a  Sv kl 14.10
9b Ke kl 14.10
9c Ma kl 14.10
9d Bl kl 14.10

All övrig information har gått ut via mail till de som berörs.

Planering inför nationella prov i Kemi 

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Det innebär vissa salsändringar då alla labbar sker i N210. Se salsschema nedan.

Salsbyten NP kemi vt2019

Rättning av nationella prov ska fördelas och rättas anonymt

Rättningen av skrivdelarna på nationella proven (oavsett ämne) ska fördelas mellan alla som undervisar i resp ämne. Proven sak dessutom anonymiseras. Antingen sker detta genom att proven läggs in i dugga eller så görs det genom att vi genererar en kod. Om man vill ha jälp med genereringen av kod prata med Mattias M eller Erik J.

Resursuppdragen ska följas upp genom enkät 

På konftiden denna vecka ska resursuppdragen följas upp genom att alla som har resursuppdrag samt undervisande lärare och EHT ska fylla i en enkät. Det görs på konf.tiden på onsdag – ta därför med dator.

Utvärdering av Gleerups – elevenkät

På mentorstiden vecka 11 och 12 ska Gleerups digitala läromedel utvärderas av alla elever. Förslagsvis 8A-B samt 9A-D vecka 11 samt åk 7A-D och 8C-D vecka 12. Länk till utvärderingen läggs ut i Schoolity – en enkät per årskurs.

Viktigt!! Det är en omfattande utvärdering med många frågor som öppnas allteftersom beroende på hur man svarar (följdfrågorna ser olika ut beroende på föregående svar). Förklara detta för eleverna. Från att de svarat på fråga 5 så ser det olika ut – men alla ska svara på alla frågor som kommer upp på skärmen. Viktigt att alla lägger ordentligt med tid på enkäten – den tar ca 30-40 min att svara på.

Sydafrika resenärer

Sydafrika vt2019

På fredag 15/3 kl 15:00 så lyfter planet från Arlanda mot Johannesburg via London. Tillbaka på svensk jord igen 29/3 kl 10:45. De som åker är:

Elever:

Alva Wisén Grahl Klass 8A
Ebba Rydja Klass 7D
Ellen Mattsson Klass 9D
Emma Mårskog Klass 9D
Harriet Olsson Klass 9C
Hilma Ahlberg Klass 7A
Ida Hermansson Klass 9C
Joline Östman Klass 7D
Jonathan Rasmusson Klass 9D
Joost Huig Klass 7B
Melker Skoglund Klass 9A
Simon Dasler Segelberg Klass 8C

Lärare/personal: Kajsa F, Tobias H, Marie B och Johan V

Lärare såväl som elever kommer att skriva blogg som läggs på Heddaundervisning.com – mer info om detta kommer.

I övrigt önskar vi dem alla en trevlig resa 🙂

Ny medarbetare – Eng

Från och med onsdag v.11 kommer David Bennett att börja som lärare i Eng. David har en gymnasielärarutbildning från Storbritannien men har bott i Sverige sedan 1999. Han tar över engelskan i åk 8 som Marie B har haft tillfälligtvis. Han är intresserad av mer jobb – gärna i matte. Vi önskar David välkommen till Hedda.

Påminnelse: Mitterminsuppföljning senast 22/3

Senast den 22/3 ska mitterminsuppföljningen av fyllas i i prognosverktyget i Schoolity


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid: Diskutera hur ni ska säkra att a-lagsmötesprotokollen kommer till skolledningen. Efter förra mötet kom endast protokoll från åk 8. I övrigt egna aktuella frågor.

Att göra på mentorstid

 • Till alla – dela ut biljetter till ”Ungdomsträff” på stan på lördag 16/3 – (bla i prismahuset). Biljetter ligger i era fack.
 • Åk 7 – Får tillbaka sina uppdaterade datorer. De som inte lämnade in dem ska lämna sina datorer för uppdatering. Se namn i mail om Sjökortet.
 • Åk 8 – 8C och D är på PRAO, 8A och B ska göra Gleerupsutvärdering – se ovan.
 • Åk 9 – Ska göra Gleerupsutvärdering – se ovan.

Veckans tips 

Framgångsrika skolor som lyckas utvecklas och förbättra resultat. Se gemensamt på APTn


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan – PRAO åk 8 C och D
 • Tis – 09:00-ca12:40 Nationella prov i Sv – ses ovan. Ansvar undervisande lärare i Sv åk 9
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Tid för att fylla i utvärdering av Resursuppdraget samt se film om framgångsrika skolor (ovan) samt diskutera den i grupper. Övrig tid – fylla i prognoser. Ansvar Skolledningen
 • Tors – 09:00-ca12:40 Nationella prov i Sv – ses ovan. Ansvar undervisande lärare i Sv åk 9

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det är mycket av det vi gör som visar på positiv utveckling:

 • Tydligt minskad förstörelse ht18 jämfört med ht17 – Jättebra!!
 • Halverad ogiltig frånvaro ht18 jämfört med ht17 – Kanoners!!
 • Meritvärdet gick upp för åk 9 i våras – Suveränt!!
 • Mycket mindre ”häng” i korridorer under lektionstid – Bra kvitto på ändrat arbetssätt!!
 • Vi i personalen upplever att vi samarbetar mer (enligt skattningen av framgångsfaktorerna) – tydligt steg åt rätt håll – super!!
 • Den upplevda stressen har gått ner tydligt över tid – skönt!!
 • Alla arbetar medvetet med våra utvecklingsbehov inom IKT – Klockrent!!

Jättebra jobbat allihop!! Ta detta mer er de stunder då det känns tyngre!!